1967 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WFujinishiki
WWakamiyama
WYoshinohana
WKotozakura
WKainoyama
WTsurugamine
WKiyokuni
WFukunohana
WMaenoyama
WKoutetsuyama
WYutakayama
WTamanoshima
WKitanofuji
WSadanoyama
WKashiwado

15W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Sadanoyama
 

WOugiyama
WMyoubudani
WKotozakura
WToyokuni
WWakamiyama
WKoutetsuyama
WTsurugamine
WMaenoyama
WYutakayama
WKirinji
WFujinishiki
WKiyokuni
WKashiwado
LTaihou
WTamanoshima

14W 1L
 

Oozeki
 

Kitanofuji
 

WKiyokuni
WToyokuni
WOugiyama
LKirinji
LMyoubudani
WWakamiyama
WFujinishiki
WTsurugamine
WKotozakura
WMaenoyama
WTamanoshima
WKoutetsuyama
LTaihou
LKashiwado
LYutakayama

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Yutakayama
 

LKainoyama
WYoshinohana
WFujinishiki
WMaenoyama
WTsurugamine
LKirinji
WFukunohana
WKiyokuni
LSadanoyama
LKotozakura
LTaihou
LKashiwado
WKoutetsuyama
WTamanoshima
WKitanofuji

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kotozakura
 

WMaenoyama
WFukunohana
LSadanoyama
LTaihou
WYoshinohana
WKainoyama
LKoutetsuyama
LTamanoshima
LKitanofuji
WYutakayama
LKashiwado
WTsurugamine
LFujinishiki
WKirinji
WKiyokuni

8W 7L
 

Komusubi
 

Kiyokuni
 

LKitanofuji
LKashiwado
WKoutetsuyama
WFukunohana
LTamanoshima
LFujinishiki
LTaihou
LYutakayama
LYoshinohana
LTsurugamine
LKirinji
LSadanoyama
LKainoyama
WMaenoyama
LKotozakura

3W 12L
 

Maegashira
1

Fukunohana
 

LKashiwado
LKotozakura
WKirinji
LKiyokuni
WFujinishiki
LTamanoshima
LYutakayama
LTaihou
WTsurugamine
WWakamiyama
WKoutetsuyama
WMaenoyama
WKairyuuyama
LMyoubudani
WToyokuni

8W 7L
 

Maegashira
2

Tsurugamine
 

WKoutetsuyama
LFujinishiki
LTamanoshima
LKashiwado
LYutakayama
LTaihou
LSadanoyama
LKitanofuji
LFukunohana
WKiyokuni
WWakamiyama
LKotozakura
WKirinji
WOiteyama
LToda

5W 10L
 

Maegashira
3

Yoshinohana
 

LTamanoshima
LYutakayama
LTaihou
LKoutetsuyama
LKotozakura
LKashiwado
WWakamiyama
WKirinji
WKiyokuni
WFujinishiki
WDaigou
LFujinokawa
WFutagodake
LWakafutase
WMyoubudani

7W 8L
 

Maegashira
4

Toyokuni
 

WMyoubudani
LKitanofuji
LKairyuuyama
LSadanoyama
WMisogidori
WMaenoyama
WKainoyama
LFujinokawa
WDaimonji
WWakanaruto
WHirokawa
LDaiyuu
WHasegawa
WWakanami
LFukunohana

9W 6L
 

Maegashira
5

Ougiyama
 

LSadanoyama
LKainoyama
LKitanofuji
LMyoubudani
LFujinokawa
LOiteyama
WDaigou
LWakanaruto
LWakamiyama
LMisogidori
LWakanoshima
WWakafutase
LWakatenryuu
LToda
LKanenohana

2W 13L
 

Maegashira
6

Fujinokawa
 

LKairyuuyama
LHasegawa
LMyoubudani
WDaigou
WOugiyama
WMisogidori
WHirokawa
WToyokuni
LHanahikari
LFutagodake
WWakanami
WYoshinohana
WDaiyuu
LAsasegawa
LWakanoshima

8W 7L
 

Maegashira
7

Daigou
 

LMisogidori
LDaiyuu
WDaimonji
LFujinokawa
LAonosato
LHirokawa
LOugiyama
WOiteyama
WWakafutase
WKainoyama
LYoshinohana
WToda
WKanenohana
LWakanaruto
LHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
8

Daimonji
 

LHasegawa
WWakanoshima
LDaigou
WMisogidori
WHirokawa
WAonosato
LKairyuuyama
LMyoubudani
LToyokuni
LHanahikari
LWakanaruto
LWakatenryuu
WOiteyama
LKanenohana
WWakafutase

6W 9L
 

Maegashira
9

Hirokawa
 

WDaiyuu
LAonosato
LWakanoshima
WOiteyama
LDaimonji
WDaigou
LFujinokawa
WKanenohana
WWakanaruto
WToda
LToyokuni
LKairyuuyama
WWakanami
LHasegawa
LAsasegawa

7W 8L
 

Maegashira
10

Oiteyama
 

LWakanoshima
LHanahikari
LDaiyuu
LHirokawa
LFutagodake
WOugiyama
LMisogidori
LDaigou
LWakatenryuu
WWakafutase
LAonosato
WWakanaruto
LDaimonji
LTsurugamine
LMaenoyama

3W 12L
 

Maegashira
11

Asasegawa
 

WAonosato
WToda
LWakanami
WHanahikari
LKanenohana
LFutagodake
WWakafutase
WWakatenryuu
WDaiyuu
WHasegawa
LMyoubudani
WWakanoshima
WMisogidori
WFujinokawa
WHirokawa

11W 4L
 

Maegashira
12

Wakanami
 

LHanahikari
WFutagodake
WAsasegawa
WWakafutase
WWakatenryuu
WWakanaruto
WDaiyuu
WHasegawa
LMyoubudani
WKairyuuyama
LFujinokawa
WMisogidori
LHirokawa
LToyokuni
WAonosato

10W 5L
 

Maegashira
13

Wakanaruto
 

LToda
WKanenohana
LWakatenryuu
WAonosato
LHanahikari
LWakanami
WWakanoshima
WOugiyama
LHirokawa
LToyokuni
WDaimonji
LOiteyama
WWakafutase
WDaigou
WWakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakafutase
 

WFutagodake
LWakatenryuu
LKanenohana
LWakanami
WToda
LWakanoshima
LAsasegawa
WAonosato
LDaigou
LOiteyama
WKitanohana
LOugiyama
LWakanaruto
WYoshinohana
LDaimonji

5W 10L
 

Maegashira
15

Wakatenryuu
 

LKanenohana
WWakafutase
WWakanaruto
LFutagodake
LWakanami
LToda
LAonosato
LAsasegawa
WOiteyama
LKitanohana
WKiminishiki
WDaimonji
WOugiyama
WWakamiyama
WKairyuuyama

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WFukunohana
WKiyokuni
WKainoyama
WTsurugamine
LKirinji
WYoshinohana
WMaenoyama
WFujinishiki
WKoutetsuyama
WTamanoshima
WKotozakura
WYutakayama
LSadanoyama
WKitanofuji
LTaihou

12W 3L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

WYoshinohana
WKoutetsuyama
WTsurugamine
WKainoyama
WKiyokuni
WFukunohana
WKirinji
WKotozakura
WFujinishiki
LKashiwado
LKitanofuji
LTaihou
LMaenoyama
LYutakayama
LSadanoyama

9W 6L
 

Sekiwake
 

Koutetsuyama
 

LTsurugamine
LTamanoshima
LKiyokuni
WYoshinohana
LMaenoyama
LSadanoyama
WKotozakura
WKainoyama
LKashiwado
LTaihou
LFukunohana
LKitanofuji
LYutakayama
LFujinishiki
LKirinji

3W 12L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

WWakamiyama
WMaenoyama
LFukunohana
WKitanofuji
WKashiwado
WYutakayama
LTamanoshima
LYoshinohana
WKainoyama
LSadanoyama
WKiyokuni
WFujinishiki
LTsurugamine
LKotozakura
WKoutetsuyama

9W 6L
 

Haridashi-
Komusubi

Fujinishiki
 

LTaihou
WTsurugamine
LYutakayama
WWakamiyama
LFukunohana
WKiyokuni
LKitanofuji
LKashiwado
LTamanoshima
LYoshinohana
LSadanoyama
LKirinji
WKotozakura
WKoutetsuyama
WKainoyama

6W 9L
 

Maegashira
1

Maenoyama
 

LKotozakura
LKirinji
LWakamiyama
LYutakayama
WKoutetsuyama
LToyokuni
LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LKitanofuji
WKainoyama
LFukunohana
WTamanoshima
LKiyokuni
WOiteyama

4W 11L
 

Maegashira
2

Kainoyama
 

WYutakayama
WOugiyama
LKashiwado
LTamanoshima
LTaihou
LKotozakura
LToyokuni
LKoutetsuyama
LKirinji
LDaigou
LMaenoyama
WWakamiyama
WKiyokuni
LWakanoshima
LFujinishiki

4W 11L
 

Maegashira
3

Wakamiyama
 

LKirinji
LTaihou
WMaenoyama
LFujinishiki
LSadanoyama
LKitanofuji
LYoshinohana
LMisogidori
WOugiyama
LFukunohana
LTsurugamine
LKainoyama
WWakanoshima
LWakatenryuu
LWakanaruto

3W 12L
 

Maegashira
4

Myoubudani
 

LToyokuni
LSadanoyama
WFujinokawa
WOugiyama
WKitanofuji
WKairyuuyama
WHasegawa
WDaimonji
WWakanami
LDaiyuu
WAsasegawa
WFutagodake
WHanahikari
WFukunohana
LYoshinohana

11W 4L
 

Maegashira
5

Kairyuuyama
 

WFujinokawa
WMisogidori
WToyokuni
LHasegawa
LDaiyuu
LMyoubudani
WDaimonji
WHanahikari
LFutagodake
LWakanami
WToda
WHirokawa
LFukunohana
LAonosato
LWakatenryuu

7W 8L
 

Maegashira
6

Misogidori
 

WDaigou
LKairyuuyama
LHasegawa
LDaimonji
LToyokuni
LFujinokawa
WOiteyama
WWakamiyama
WToda
WOugiyama
WHanahikari
LWakanami
LAsasegawa
WFutagodake
LDaiyuu

7W 8L
 

Maegashira
7

Hasegawa
 

WDaimonji
WFujinokawa
WMisogidori
WKairyuuyama
WWakanoshima
WDaiyuu
LMyoubudani
LWakanami
WAonosato
LAsasegawa
WFutagodake
LHanahikari
LToyokuni
WHirokawa
WDaigou

10W 5L
 

Maegashira
8

Daiyuu
 

LHirokawa
WDaigou
WOiteyama
WWakanoshima
WKairyuuyama
LHasegawa
LWakanami
WFutagodake
LAsasegawa
WMyoubudani
WKanenohana
WToyokuni
LFujinokawa
WHanahikari
WMisogidori

10W 5L
 

Maegashira
9

Wakanoshima
 

WOiteyama
LDaimonji
WHirokawa
LDaiyuu
LHasegawa
WWakafutase
LWakanaruto
LToda
LKanenohana
WAonosato
WOugiyama
LAsasegawa
LWakamiyama
WKainoyama
WFujinokawa

7W 8L
 

Maegashira
10

Aonosato
 

LAsasegawa
WHirokawa
WHanahikari
LWakanaruto
WDaigou
LDaimonji
WWakatenryuu
LWakafutase
LHasegawa
LWakanoshima
WOiteyama
WKanenohana
WToda
WKairyuuyama
LWakanami

8W 7L
 

Maegashira
11

Hanahikari
 

WWakanami
WOiteyama
LAonosato
LAsasegawa
WWakanaruto
WKanenohana
WToda
LKairyuuyama
WFujinokawa
WDaimonji
LMisogidori
WHasegawa
LMyoubudani
LDaiyuu
LFutagodake

8W 7L
 

Maegashira
12

Toda
 

WWakanaruto
LAsasegawa
LFutagodake
WKanenohana
LWakafutase
WWakatenryuu
LHanahikari
WWakanoshima
LMisogidori
LHirokawa
LKairyuuyama
LDaigou
LAonosato
WOugiyama
WTsurugamine

6W 9L
 

Maegashira
13

Futagodake
 

LWakafutase
LWakanami
WToda
WWakatenryuu
WOiteyama
WAsasegawa
WKanenohana
LDaiyuu
WKairyuuyama
WFujinokawa
LHasegawa
LMyoubudani
LYoshinohana
LMisogidori
WHanahikari

8W 7L
 

Maegashira
14

Kanenohana
 

WWakatenryuu
LWakanaruto
WWakafutase
LToda
WAsasegawa
LHanahikari
LFutagodake
LHirokawa
WWakanoshima
WWakachichibu
LDaiyuu
LAonosato
LDaigou
WDaimonji
WOugiyama

7W 8L
 

Taihou(24)
Kirinji(2)
Myoubudani(4)
Toyokuni(1)
Fusanishiki