1970 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tamanoumi
 

WFujinokawa
WWakanami
WHasegawa
WRyuuko
WMienoumi
WMutsuarashi
WTakanohana
WKurohimeyama
WWakafutase
WKiyokuni
WMaenoyama
WDaikirin
WKitanofuji
WKotozakura
LTaihou

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanofuji
 

WKurohimeyama
WRyuuko
WTakanohana
WMienoumi
WMutsuarashi
WFujinokawa
LHasegawa
WMaenoyama
WKotozakura
WWakafutase
W*Daiju
LKiyokuni
LTamanoumi
LTaihou
WDaikirin

11W 4L
 

Oozeki
 

Daikirin
 

LDaiju
LHasegawa
WKurohimeyama
LFujinokawa
LRyuuko
WMienoumi
WMutsuarashi
WWakanami
WTakanohana
WKotozakura
WKiyokuni
LTamanoumi
WMaenoyama
WWakafutase
LKitanofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotozakura
 

WMutsuarashi
WMienoumi
WRyuuko
WWakafutase
WDaiju
WKurohimeyama
WWakanami
WFujinokawa
LKitanofuji
LDaikirin
LTaihou
LMaenoyama
WTakanohana
LTamanoumi
LKiyokuni

9W 6L
 

Sekiwake
 

Takanohana
 

WHasegawa
WKurohimeyama
LKitanofuji
WMutsuarashi
LKiyokuni
LMaenoyama
LTamanoumi
LTaihou
LDaikirin
WMienoumi
LFukunohana
WTakamiyama
LKotozakura
WRyuuko
WFujinokawa

7W 8L
 

Komusubi
 

Ryuuko
 

LTaihou
LKitanofuji
LKotozakura
LTamanoumi
WDaikirin
WDaiju
LMaenoyama
LKiyokuni
LKurohimeyama
WFukunohana
WTakamiyama
WDaiyuu
WFujinokawa
LTakanohana
LHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
1

Wakafutase
 

LKiyokuni
LMaenoyama
LFujinokawa
LKotozakura
LHasegawa
LTaihou
LMienoumi
LMutsuarashi
LTamanoumi
LKitanofuji
LKatsuhikari
WWakanami
LDaisetsu
LDaikirin
LTochiouyama

1W 14L
 

Maegashira
2

Mutsuarashi
 

LKotozakura
WDaiyuu
LMaenoyama
LTakanohana
LKitanofuji
LTamanoumi
LDaikirin
WWakafutase
LKiyokuni
LFujinokawa
WYoshinohana
LTaihou
WKatsuhikari
LToda
WKurohimeyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Wakanami
 

WDaiyuu
LTamanoumi
LTaihou
LKiyokuni
LKoutetsuyama
WKatsuhikari
LKotozakura
LDaikirin
LFujinokawa
LTochiazuma
WDaisetsu
LWakafutase
WYoshinohana
WMienoumi
LMaenoyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Daiyuu
 

LWakanami
LMutsuarashi
WKatsuhikari
LTochiazuma
LTokibayama
LTeruzakura
LTochiisamu
WKoutetsuyama
WYoshinohana
WDaisetsu
LTochiouyama
LRyuuko
WMienoumi
LKongou
LTakamiyama

5W 10L
 

Maegashira
5

Takamiyama
 

WFukunohana
WTokibayama
LDaiju
LFutagodake
WKongou
WTochiazuma
WToda
LRyuuou
WTochiouyama
LYoshinohana
LRyuuko
LTakanohana
LHasegawa
WTochiisamu
WDaiyuu

8W 7L
 

Maegashira
6

Koutetsuyama
 

WYoshinohana
LFukunohana
LKongou
LTochiisamu
WWakanami
LToda
WTeruzakura
LDaiyuu
WDaisetsu
WTokibayama
LTochiazuma
LTochiouyama
WFutagodake
WKatsuhikari
LNishikinada

7W 8L
 

Maegashira
7

Daisetsu
 

WToda
LTochiisamu
LRyuuou
WTeruzakura
WKatsuhikari
LFukunohana
LTochiouyama
LTochiazuma
LKoutetsuyama
LDaiyuu
LWakanami
WNishikinada
WWakafutase
WTokibayama
LYoshinohana

6W 9L
 

Maegashira
8

Tochiouyama
 

WKatsuhikari
WNishikinada
WYoshinohana
LKongou
LToda
LRyuuou
WDaisetsu
LFukunohana
LTakamiyama
LTeruzakura
WDaiyuu
WKoutetsuyama
WTokibayama
WFutagodake
WWakafutase

9W 6L
 

Maegashira
9

Tochiazuma
 

LTokibayama
LKongou
WNishikinada
WDaiyuu
LFukunohana
LTakamiyama
LYoshinohana
WDaisetsu
WKatsuhikari
WWakanami
WKoutetsuyama
WTeruzakura
LToda
WRyuuou
WFutagodake

9W 6L
 

Maegashira
10

Teruzakura
 

LFutagodake
LToda
WTokibayama
LDaisetsu
WRyuuou
WDaiyuu
LKoutetsuyama
WNishikinada
LTochiisamu
WTochiouyama
WTochifuji
LTochiazuma
WKongou
LYoshinohana
LMienoumi

7W 8L
 

Maegashira
11

Kongou
 

WTochiisamu
WTochiazuma
WKoutetsuyama
WTochiouyama
LTakamiyama
WFutagodake
WFukunohana
LDaiju
LTokibayama
LToda
WRyuuou
WKatsuhikari
LTeruzakura
WDaiyuu
LWajima

9W 6L
 

Maegashira
12

Ryuuou
 

WNishikinada
LFutagodake
WDaisetsu
WToda
LTeruzakura
WTochiouyama
WWajima
WTakamiyama
LFukunohana
WTochifuji
LKongou
LTokibayama
LTochiisamu
LTochiazuma
WKatsuhikari

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Taihou
 

WRyuuko
WDaiju
WWakanami
WHasegawa
LKurohimeyama
WWakafutase
WFujinokawa
WTakanohana
WMienoumi
WMaenoyama
WKotozakura
WMutsuarashi
WKiyokuni
WKitanofuji
WTamanoumi

14W 1L
 

Oozeki
 

Kiyokuni
 

WWakafutase
WFujinokawa
WMienoumi
WWakanami
WTakanohana
WHasegawa
WKurohimeyama
WRyuuko
WMutsuarashi
LTamanoumi
LDaikirin
WKitanofuji
LTaihou
WMaenoyama
WKotozakura

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Maenoyama
 

LMienoumi
WWakafutase
WMutsuarashi
WKurohimeyama
WFujinokawa
WTakanohana
WRyuuko
LKitanofuji
WHasegawa
LTaihou
LTamanoumi
WKotozakura
LDaikirin
LKiyokuni
WWakanami

9W 6L
 

Sekiwake
 

Fujinokawa
 

LTamanoumi
LKiyokuni
WWakafutase
WDaikirin
LMaenoyama
LKitanofuji
LTaihou
LKotozakura
WWakanami
WMutsuarashi
LMienoumi
LHasegawa
LRyuuko
LKurohimeyama
LTakanohana

4W 11L
 

Komusubi
 

Kurohimeyama
 

LKitanofuji
LTakanohana
LDaikirin
LMaenoyama
WTaihou
LKotozakura
LKiyokuni
LTamanoumi
WRyuuko
WDaiju
WHasegawa
WMienoumi
LFukunohana
WFujinokawa
LMutsuarashi

6W 9L
 

Maegashira
1

Mienoumi
 

WMaenoyama
LKotozakura
LKiyokuni
LKitanofuji
LTamanoumi
LDaikirin
WWakafutase
WKatsuhikari
LTaihou
LTakanohana
WFujinokawa
LKurohimeyama
LDaiyuu
LWakanami
WTeruzakura

5W 10L
 

Maegashira
2

Hasegawa
 

LTakanohana
WDaikirin
LTamanoumi
LTaihou
WWakafutase
LKiyokuni
WKitanofuji
WYoshinohana
LMaenoyama
WFutagodake
LKurohimeyama
WFujinokawa
WTakamiyama
LFukunohana
WRyuuko

8W 7L
 

Maegashira
3

Daiju
 

WDaikirin
LTaihou
WTakamiyama
WYoshinohana
LKotozakura
LRyuuko
LFutagodake
WKongou
WToda
LKurohimeyama
L*Kitanofuji
A 
A 
A 
A 

5W 6L 4A
 

Maegashira
4

Fukunohana
 

LTakamiyama
WKoutetsuyama
LFutagodake
WTokibayama
WTochiazuma
WDaisetsu
LKongou
WTochiouyama
WRyuuou
LRyuuko
WTakanohana
WToda
WKurohimeyama
WHasegawa
WTochiisamu

11W 4L
 

Maegashira
5

Yoshinohana
 

LKoutetsuyama
WKatsuhikari
LTochiouyama
LDaiju
LNishikinada
WTokibayama
WTochiazuma
LHasegawa
LDaiyuu
WTakamiyama
LMutsuarashi
LFutagodake
LWakanami
WTeruzakura
WDaisetsu

6W 9L
 

Maegashira
6

Toda
 

LDaisetsu
WTeruzakura
WTochiisamu
LRyuuou
WTochiouyama
WKoutetsuyama
LTakamiyama
LFutagodake
LDaiju
WKongou
LNishikinada
LFukunohana
WTochiazuma
WMutsuarashi
LTokibayama

7W 8L
 

Maegashira
7

Katsuhikari
 

LTochiouyama
LYoshinohana
LDaiyuu
WNishikinada
LDaisetsu
LWakanami
LTokibayama
LMienoumi
LTochiazuma
LTochiisamu
WWakafutase
LKongou
LMutsuarashi
LKoutetsuyama
LRyuuou

2W 13L
 

Maegashira
8

Tokibayama
 

WTochiazuma
LTakamiyama
LTeruzakura
LFukunohana
WDaiyuu
LYoshinohana
WKatsuhikari
WTochiisamu
WKongou
LKoutetsuyama
WFutagodake
WRyuuou
LTochiouyama
LDaisetsu
WToda

8W 7L
 

Maegashira
9

Futagodake
 

WTeruzakura
WRyuuou
WFukunohana
WTakamiyama
WTochiisamu
LKongou
WDaiju
WToda
LNishikinada
LHasegawa
LTokibayama
WYoshinohana
LKoutetsuyama
LTochiouyama
LTochiazuma

8W 7L
 

Maegashira
10

Tochiisamu
 

LKongou
WDaisetsu
LToda
WKoutetsuyama
LFutagodake
LNishikinada
WDaiyuu
LTokibayama
WTeruzakura
WKatsuhikari
WWajima
WMasuiyama
WRyuuou
LTakamiyama
LFukunohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Nishikinada
 

LRyuuou
LTochiouyama
LTochiazuma
LKatsuhikari
WYoshinohana
WTochiisamu
WMasuiyama
LTeruzakura
WFutagodake
WWajima
WToda
LDaisetsu
WTochifuji
LDaimonji
WKoutetsuyama

8W 7L
 

Tamanoumi(4)
Hasegawa(2)
Fukunohana(3)
Nobody