1971 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tamanoumi
 

WFukunohana
WRyuuko
WFujinokawa
WTochifuji
WMutsuarashi
WHasegawa
WTakamiyama
WDaiju
WTakanohana
WShiratayama
WMaenoyama
WWakafutase
LKiyokuni
WDaikirin
LKitanofuji

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanofuji
 

WRyuuko
WFujinokawa
WFukunohana
WHasegawa
WDaiju
WTochifuji
WMaenoyama
WTakanohana
WTakamiyama
WDaikirin
WShiratayama
WKiyokuni
WWakafutase
WMutsuarashi
WTamanoumi

15W 0L
 

Oozeki
 

Kotozakura
 

LFujinokawa
LDaiju
WWakafutase
WRyuuko
LTakamiyama
L*Takanohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 4L 9A
 

Haridashi-
Oozeki

Kiyokuni
 

WWakafutase
WMutsuarashi
WTakanohana
WDaiju
WFukunohana
WFujinokawa
WShiratayama
WKurohimeyama
LRyuuko
WTochifuji
WHasegawa
LKitanofuji
WTamanoumi
WMaenoyama
WDaikirin

13W 2L
 

Sekiwake
 

Daiju
 

WDaikirin
WKotozakura
WMutsuarashi
LKiyokuni
LKitanofuji
WWakafutase
WFujinokawa
LTamanoumi
WTochifuji
LHasegawa
LTakamiyama
WRyuuko
LTakanohana
LFukunohana
WMaenoyama

8W 7L
 

Komusubi
 

Fukunohana
 

LTamanoumi
LHasegawa
LKitanofuji
LMaenoyama
LKiyokuni
W*Taihou
LWakafutase
WTochifuji
WMutsuarashi
LRyuuko
WFujinokawa
WKongou
LDaikirin
WDaiju
WTakanohana

7W 8L
 

Maegashira
1

Wakafutase
 

LKiyokuni
LMaenoyama
LKotozakura
WTakanohana
LHasegawa
LDaiju
WFukunohana
LMutsuarashi
LDaikirin
LMasuiyama
LKurohimeyama
LTamanoumi
LKitanofuji
LRyuuko
LDaiyuu

2W 13L
 

Maegashira
2

Fujinokawa
 

WKotozakura
LKitanofuji
LTamanoumi
LTaihou
LDaikirin
LKiyokuni
LDaiju
LTakamiyama
LHasegawa
WKurohimeyama
LFukunohana
WMutsuarashi
LMaenoyama
LTakanohana
LWakanami

3W 12L
 

Maegashira
3

Tochifuji
 

WTaihou
LKurohimeyama
LMaenoyama
LTamanoumi
LTeruzakura
LKitanofuji
LDaikirin
LFukunohana
LDaiju
LKiyokuni
LMutsuarashi
LTakamiyama
WRyuuko
LWakanami
LHaguroiwa

2W 13L
 

Maegashira
4

Shiratayama
 

WDaiyuu
LWakanami
WYoshinohana
LMasuiyama
LTokibayama
LTochiazuma
LKiyokuni
LHasegawa
LTeruzakura
LTamanoumi
LKitanofuji
LDaisetsu
LHaguroiwa
LTochiouyama
LMutsuarashi

2W 13L
 

Maegashira
5

Daiyuu
 

LShiratayama
LYoshinohana
WTakamiyama
WTeruzakura
LMasuiyama
WTochiouyama
WMutsuarashi
LWajima
LTochiazuma
LMaenoyama
LMienoumi
LHaguroiwa
LTokibayama
LKongou
WWakafutase

5W 10L
 

Maegashira
6

Haguroiwa
 

WMasuiyama
LKongou
WTochiazuma
LMienoumi
WYoshinohana
LWajima
LNishikinada
LTochiouyama
LDaisetsu
LTokibayama
WTeruzakura
WDaiyuu
WShiratayama
LFutagodake
WTochifuji

7W 8L
 

Maegashira
7

Kongou
 

WTeruzakura
WHaguroiwa
WFutagodake
LTochiouyama
LWajima
WMienoumi
LKurohimeyama
LMasuiyama
WTokibayama
WTochiazuma
LYoshinohana
LFukunohana
LWakanami
WDaiyuu
LNishikinada

7W 8L
 

Maegashira
8

Tokibayama
 

LTochiazuma
LMasuiyama
WKurohimeyama
LNishikinada
WShiratayama
WDaisetsu
LFutagodake
LYoshinohana
LKongou
WHaguroiwa
WTochiouyama
WWakanami
WDaiyuu
LWajima
WMienoumi

8W 7L
 

Maegashira
9

Tochiouyama
 

LDaisetsu
WTeruzakura
LWajima
WKongou
LKurohimeyama
LDaiyuu
WWakanami
WHaguroiwa
LMienoumi
WNishikinada
LTokibayama
LYoshinohana
WFutagodake
WShiratayama
LKatsuhikari

7W 8L
 

Maegashira
10

Nishikinada
 

LFutagodake
LTochiazuma
WDaisetsu
WTokibayama
LMienoumi
WWakanami
WHaguroiwa
LRyuuou
WYoshinohana
LTochiouyama
WMasuiyama
WTeruzakura
LWajima
LNagahama
WKongou

8W 7L
 

Maegashira
11

Mienoumi
 

LWajima
WDaisetsu
WMasuiyama
WHaguroiwa
WNishikinada
LKongou
WTochiazuma
LWakanami
WTochiouyama
LKaiketsu
WDaiyuu
WFutagodake
WTeruzakura
WKurohimeyama
LTokibayama

10W 5L
 

Maegashira
12

Wajima
 

WMienoumi
WFutagodake
WTochiouyama
WYoshinohana
WKongou
WHaguroiwa
LMasuiyama
WDaiyuu
WRyuuou
LWakanami
LTakanohana
WTochiazuma
WNishikinada
WTokibayama
LTakamiyama

11W 4L
 

WEST

Yokozuna
 

Taihou
 

LTochifuji
WTakamiyama
WRyuuko
WFujinokawa
LTakanohana
L*Fukunohana
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3W 3L
 

Oozeki
 

Daikirin
 

LDaiju
LTakanohana
WHasegawa
WMutsuarashi
WFujinokawa
WTakamiyama
WTochifuji
WMaenoyama
WWakafutase
LKitanofuji
WRyuuko
WKurohimeyama
WFukunohana
LTamanoumi
LKiyokuni

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Maenoyama
 

LTakanohana
WWakafutase
WTochifuji
WFukunohana
WRyuuko
WMutsuarashi
LKitanofuji
LDaikirin
WKurohimeyama
WDaiyuu
LTamanoumi
LHasegawa
WFujinokawa
LKiyokuni
LDaiju

8W 7L
 

Sekiwake
 

Hasegawa
 

WMutsuarashi
WFukunohana
LDaikirin
LKitanofuji
WWakafutase
LTamanoumi
WTakanohana
WShiratayama
WFujinokawa
WDaiju
LKiyokuni
WMaenoyama
WKurohimeyama
LTakamiyama
LRyuuko

9W 6L
 

Komusubi
 

Takanohana
 

WMaenoyama
WDaikirin
LKiyokuni
LWakafutase
WTaihou
W*Kotozakura
LHasegawa
LKitanofuji
LTamanoumi
WMutsuarashi
WWajima
LMasuiyama
WDaiju
WFujinokawa
LFukunohana

8W 7L
 

Maegashira
1

Mutsuarashi
 

LHasegawa
LKiyokuni
LDaiju
LDaikirin
LTamanoumi
LMaenoyama
LDaiyuu
WWakafutase
LFukunohana
LTakanohana
WTochifuji
LFujinokawa
LTakamiyama
LKitanofuji
WShiratayama

3W 12L
 

Maegashira
2

Ryuuko
 

LKitanofuji
LTamanoumi
LTaihou
LKotozakura
LMaenoyama
L*Kurohimeyama
A 
A 
WKiyokuni
WFukunohana
LDaikirin
LDaiju
LTochifuji
WWakafutase
WHasegawa

4W 9L 2A
 

Maegashira
3

Takamiyama
 

WKurohimeyama
LTaihou
LDaiyuu
LWakanami
WKotozakura
LDaikirin
LTamanoumi
WFujinokawa
LKitanofuji
WYoshinohana
WDaiju
WTochifuji
WMutsuarashi
WHasegawa
WWajima

9W 6L
 

Maegashira
4

Kurohimeyama
 

LTakamiyama
WTochifuji
LTokibayama
LTochiazuma
WTochiouyama
W*Ryuuko
WKongou
LKiyokuni
LMaenoyama
LFujinokawa
WWakafutase
LDaikirin
LHasegawa
LMienoumi
WYoshinohana

6W 9L
 

Maegashira
5

Wakanami
 

LYoshinohana
WShiratayama
LTeruzakura
WTakamiyama
WDaisetsu
LNishikinada
LTochiouyama
WMienoumi
LMasuiyama
WWajima
WTochiazuma
LTokibayama
WKongou
WTochifuji
WFujinokawa

9W 6L
 

Maegashira
6

Yoshinohana
 

WWakanami
WDaiyuu
LShiratayama
LWajima
LHaguroiwa
LFutagodake
WTeruzakura
WTokibayama
LNishikinada
LTakamiyama
WKongou
WTochiouyama
LDaisetsu
WMasuiyama
LKurohimeyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Masuiyama
 

LHaguroiwa
WTokibayama
LMienoumi
WShiratayama
WDaiyuu
WTeruzakura
WWajima
WKongou
WWakanami
WWakafutase
LNishikinada
WTakanohana
LTochiazuma
LYoshinohana
LDaisetsu

9W 6L
 

Maegashira
8

Teruzakura
 

LKongou
LTochiouyama
WWakanami
LDaiyuu
WTochifuji
LMasuiyama
LYoshinohana
LTochiazuma
WShiratayama
LDaisetsu
LHaguroiwa
LNishikinada
LMienoumi
LFutatsuryuu
WTochiisamu

4W 11L
 

Maegashira
9

Tochiazuma
 

WTokibayama
WNishikinada
LHaguroiwa
WKurohimeyama
WFutagodake
WShiratayama
LMienoumi
WTeruzakura
WDaiyuu
LKongou
LWakanami
LWajima
WMasuiyama
LDaisetsu
LRyuuou

8W 7L
 

Maegashira
10

Daisetsu
 

WTochiouyama
LMienoumi
LNishikinada
LFutagodake
LWakanami
LTokibayama
WTochiisamu
WNagahama
WHaguroiwa
WTeruzakura
WKatsuhikari
WShiratayama
WYoshinohana
WTochiazuma
WMasuiyama

10W 5L
 

Maegashira
11

Futagodake
 

WNishikinada
LWajima
LKongou
WDaisetsu
LTochiazuma
WYoshinohana
WTokibayama
LTochiisamu
LNagahama
WKatsuhikari
WFujizakura
LMienoumi
LTochiouyama
WHaguroiwa
WOoshio

8W 7L
 

Kitanofuji(6)
Takanohana(2)
Wajima(1)
Daiju(3)
Taihou, Asasegawa