1982 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WTouryuu
LDaijuyama
WTakamiyama
LWakashimazu
WKurosegawa
WAobajou
WOoshio
WAsashio
WFujizakura
LHokuten'yuu
LDewanohana
LTakanosato
WKotokaze
WKitanoumi
WWakanohana

10W 5L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

LDaijuyama
WTakamiyama
WKurosegawa
WFujizakura
WAobajou
WAsashio
WDewanohana
WWakashimazu
LOoshio
WWakanofuji
LTakanosato
LKinoarashi
WWakanohana
LChiyonofuji
WKotokaze

10W 5L
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WKoubouyama
WFujizakura
WAobajou
LWakanohana
LTouryuu
WTakamiyama
WDaijuyama
LHokuten'yuu
WWakanofuji
WDewanohana
WAsashio
WWakashimazu
LChiyonofuji
LTakanosato
LKitanoumi

9W 6L
 

Sekiwake
 

Wakashimazu
 

WAsashio
WWakanofuji
WKirinji
WChiyonofuji
WHokuten'yuu
WTouryuu
WTakamiyama
LKitanoumi
WDewanohana
WKinoarashi
WTochihikari
LKotokaze
WAobajou
LOozutu
WAzumanada

12W 3L
 

Komusubi
 

Takamiyama
 

LWakanohana
LKitanoumi
LChiyonofuji
LTakanosato
LDewanohana
LKotokaze
LWakashimazu
WKirinji
WKurosegawa
LAobajou
WTouryuu
LOonishiki
WTochihikari
LWakanofuji
WSaisu

5W 10L
 

Maegashira
1

Daijuyama
 

WKitanoumi
WChiyonofuji
WTagaryuu
WDewanohana
WAsashio
WHokuten'yuu
LKotokaze
WTochihikari
LKurama
WOozutu
LHouou
WTouryuu
LKinoarashi
WOoyutaka
LSadanoumi

10W 5L
 

Maegashira
2

Wakanofuji
 

LTakanosato
LWakashimazu
LAsashio
WTagaryuu
LKaiki
LDewanohana
LWakanohana
LTochitsurugi
LKotokaze
LKitanoumi
WOonishiki
WKirinji
LFujizakura
WTakamiyama
LZaounishiki

4W 11L
 

Maegashira
3

Aobajou
 

WOoshio
LOozutu
LKotokaze
LKurama
LKitanoumi
LChiyonofuji
WTochitsurugi
LTakanosato
WMasudayama
WTakamiyama
LTagaryuu
LWakanohana
LWakashimazu
LOonishiki
LHouou

4W 11L
 

Maegashira
4

Kurosegawa
 

WKirinji
LKurama
LKitanoumi
LHouou
LChiyonofuji
LTakanosato
LAsashio
WFujizakura
LTakamiyama
LWakanohana
LMasudayama
WOoshio
LOonishiki
LAzumanada
WOoyutaka

4W 11L
 

Maegashira
5

Hokuten'yuu
 

WTochihikari
WWakanohana
LTakanosato
WAsashio
LWakashimazu
LDaijuyama
LKurama
WKotokaze
WHouou
WChiyonofuji
WOozutu
WAzumanada
LDewanohana
WSadanoumi
WKinoarashi

10W 5L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

WKaiki
LAmanoyama
LDaijuyama
LWakanofuji
WOoyutaka
LOoshio
WShinkou
WTakamisugi
LSadanoumi
WHouou
WAobajou
WKurama
LAzumanada
LAsashio
LTouryuu

7W 8L
 

Maegashira
7

Saisu
 

LKinoarashi
WOoshio
WTochitsurugi
LOoyutaka
LTakamisugi
WFujizakura
LSadanoumi
LTamaryuu
LKirinji
WMasudayama
LAmanoyama
LHouou
WZaounishiki
LKurama
LTakamiyama

5W 10L
 

Maegashira
8

Oonishiki
 

WOozutu
WOoyutaka
W*Koubouyama
L*Shinkou
A 
A 
A 
A 
A 
LFujizakura
LWakanofuji
WTakamiyama
WKurosegawa
WAobajou
WTochihikari

7W 3L 5A
 

Maegashira
9

Azumanada
 

LMasudayama
WZaounishiki
WSadanoumi
WAmanoyama
LShinkou
WTamaryuu
LHouou
WKurama
LOoyutaka
WTochihikari
WKaiki
LHokuten'yuu
WTagaryuu
WKurosegawa
LWakashimazu

9W 6L
 

Maegashira
10

Kurama
 

WTochitsurugi
WKurosegawa
LTamaryuu
WAobajou
WOozutu
LKinoarashi
WHokuten'yuu
LAzumanada
WDaijuyama
LShinkou
WSadanoumi
LTagaryuu
LKaiki
WSaisu
LKirinji

8W 7L
 

Maegashira
11

Houou
 

WShinkou
WKaiki
LTochihikari
WKurosegawa
WKinoarashi
LOozutu
WAzumanada
LSadanoumi
LHokuten'yuu
LTagaryuu
WDaijuyama
WSaisu
WTakamisugi
LMasudayama
WAobajou

9W 6L
 

Maegashira
12

Amanoyama
 

WTakamisugi
WTagaryuu
LKinoarashi
LAzumanada
LSadanoumi
LShinkou
WKirinji
LZaounishiki
LTochitsurugi
LTamaryuu
WSaisu
WSakahoko
LWakasegawa
WItai
LFujizakura

6W 9L
 

Maegashira
13

Tamaryuu
 

LOoyutaka
WMasudayama
WKurama
LOozutu
LTochihikari
LAzumanada
LKaiki
WSaisu
WZaounishiki
WAmanoyama
WShinkou
LTochitsurugi
LHidanohana
WTakamisugi
WTochiakagi

8W 7L
 

Maegashira
14

Sadanoumi
 

LZaounishiki
WTochitsurugi
LAzumanada
LMasudayama
WAmanoyama
LOoyutaka
WSaisu
WHouou
WTagaryuu
WWakasegawa
LKurama
WKaiki
WOozutu
LHokuten'yuu
WDaijuyama

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Wakanohana
 

WTakamiyama
LHokuten'yuu
LTouryuu
WKotokaze
WKirinji
WTochihikari
WWakanofuji
WOoshio
LAsashio
WKurosegawa
WKinoarashi
WAobajou
LKitanoumi
WDewanohana
LChiyonofuji

10W 5L
 

Oozeki
 

Takanosato
 

WWakanofuji
WTouryuu
WHokuten'yuu
WTakamiyama
WFujizakura
WKurosegawa
WTochihikari
WAobajou
WKinoarashi
WAsashio
WKitanoumi
WChiyonofuji
WOoshio
WKotokaze
WDewanohana

15W 0L
 

Sekiwake
 

Dewanohana
 

LFujizakura
WKoubouyama
WOoshio
LDaijuyama
WTakamiyama
WWakanofuji
LKitanoumi
LTouryuu
LWakashimazu
LKotokaze
WChiyonofuji
LAsashio
WHokuten'yuu
LWakanohana
LTakanosato

6W 9L
 

Haridashi-
Sekiwake

Asashio
 

LWakashimazu
WKirinji
WWakanofuji
LHokuten'yuu
LDaijuyama
LKitanoumi
WKurosegawa
LChiyonofuji
WWakanohana
LTakanosato
LKotokaze
WDewanohana
LTouryuu
WTagaryuu
WOoshio

7W 8L
 

Komusubi
 

Touryuu
 

LChiyonofuji
LTakanosato
WWakanohana
WKirinji
WKotokaze
LWakashimazu
WFujizakura
WDewanohana
LTochihikari
WKaiki
LTakamiyama
LDaijuyama
WAsashio
LKinoarashi
WTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
1

Fujizakura
 

WDewanohana
LKotokaze
LKaiki
LKitanoumi
LTakanosato
LSaisu
LTouryuu
LKurosegawa
LChiyonofuji
WOonishiki
LKirinji
LMasudayama
WWakanofuji
LTochitsurugi
WAmanoyama

4W 11L
 

Maegashira
2

Ooshio
 

LAobajou
LSaisu
LDewanohana
WKaiki
LMasudayama
WTagaryuu
LChiyonofuji
LWakanohana
WKitanoumi
LKirinji
WTochitsurugi
LKurosegawa
LTakanosato
LTochihikari
LAsashio

4W 11L
 

Maegashira
3

Koubouyama
 

LKotokaze
LDewanohana
L*Oonishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L 12A
 

Maegashira
4

Kirinji
 

LKurosegawa
LAsashio
LWakashimazu
LTouryuu
LWakanohana
LTochitsurugi
LAmanoyama
LTakamiyama
WSaisu
WOoshio
WFujizakura
LWakanofuji
LMasudayama
LKaiki
WKurama

4W 11L
 

Maegashira
5

Tochihikari
 

LHokuten'yuu
WShinkou
WHouou
WTakamisugi
WTamaryuu
LWakanohana
LTakanosato
LDaijuyama
WTouryuu
LAzumanada
LWakashimazu
LOozutu
LTakamiyama
WOoshio
LOonishiki

6W 9L
 

Maegashira
6

Kaiki
 

LTagaryuu
LHouou
WFujizakura
LOoshio
WWakanofuji
WTakamisugi
WTamaryuu
WOoyutaka
LOozutu
LTouryuu
LAzumanada
LSadanoumi
WKurama
WKirinji
WTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
7

Kinoarashi
 

WSaisu
LTakamisugi
WAmanoyama
WTochitsurugi
LHouou
WKurama
WOozutu
WMasudayama
LTakanosato
LWakashimazu
LWakanohana
WKitanoumi
WDaijuyama
WTouryuu
LHokuten'yuu

9W 6L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

LOonishiki
WAobajou
WOoyutaka
WTamaryuu
LKurama
WHouou
LKinoarashi
WShinkou
WKaiki
LDaijuyama
LHokuten'yuu
WTochihikari
LSadanoumi
WWakashimazu
LMasudayama

8W 7L
 

Maegashira
9

Masudayama
 

WAzumanada
LTamaryuu
LTakamisugi
WSadanoumi
WOoshio
WZaounishiki
LOoyutaka
LKinoarashi
LAobajou
LSaisu
WKurosegawa
WFujizakura
WKirinji
WHouou
WOozutu

9W 6L
 

Maegashira
10

Tochitsurugi
 

LKurama
LSadanoumi
LSaisu
LKinoarashi
WZaounishiki
WKirinji
LAobajou
WWakanofuji
WAmanoyama
LTakamisugi
LOoshio
WTamaryuu
LShinkou
WFujizakura
LKaiki

6W 9L
 

Maegashira
11

Shinkou
 

LHouou
LTochihikari
WZaounishiki
W*Oonishiki
WAzumanada
WAmanoyama
LTagaryuu
LOozutu
LTakamisugi
WKurama
LTamaryuu
LOoyutaka
WTochitsurugi
LHidanohana
WItai

7W 8L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LAmanoyama
WKinoarashi
WMasudayama
LTochihikari
WSaisu
LKaiki
LZaounishiki
LTagaryuu
WShinkou
WTochitsurugi
LOoyutaka
LWakasegawa
LHouou
LTamaryuu
LShishihou

5W 10L
 

Maegashira
13

Ooyutaka
 

WTamaryuu
LOonishiki
LOozutu
WSaisu
LTagaryuu
WSadanoumi
WMasudayama
LKaiki
WAzumanada
WZaounishiki
WTakamisugi
WShinkou
LShishihou
LDaijuyama
LKurosegawa

8W 7L
 

Maegashira
14

Zaounishiki
 

WSadanoumi
LAzumanada
LShinkou
LSakahoko
LTochitsurugi
LMasudayama
WTakamisugi
WAmanoyama
LTamaryuu
LOoyutaka
LWakasegawa
LTochiakagi
LSaisu
WHakuryuuyama
WWakanofuji

5W 10L
 

Takanosato(1)
Daijuyama(1)
Hokuten'yuu(2), Wakashimazu(2)
Wakashimazu(2)
Aobayama