1983 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WOoyutaka
WKaiki
WTouryuu
WSadanoumi
WKirinji
WDewanohana
WAobajou
WKurama
WOoshio
WOozutu
LAsashio
LHokuten'yuu
WWakashimazu
LKotokaze
WTakanosato

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Wakanohana
 

LDewanohana
WOoshio
WOonishiki
LTouryuu
LAsashio
L*Ooyutaka
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2W 4L
 

Oozeki
 

Takanosato
 

LOonishiki
WAobajou
WKaiki
WOoyutaka
WDewanohana
WTouryuu
WHokuten'yuu
WSadanoumi
WKurama
WKirinji
WOozutu
WOoshio
LKotokaze
LAsashio
LChiyonofuji

11W 4L
 

Sekiwake
 

Hokuten'yuu
 

WKotokaze
WDaijuyama
LKirinji
WOoshio
LKurama
WAobajou
LTakanosato
WMasudayama
WOoyutaka
WDewanohana
WWakashimazu
WChiyonofuji
WTamaryuu
WWakasegawa
LAsashio

11W 4L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

WWakanohana
LWakashimazu
LKotokaze
WAobajou
LTakanosato
LChiyonofuji
LAsashio
WTouryuu
W*Kitanoumi
LHokuten'yuu
WOoyutaka
WKurama
WOoshio
LDaijuyama
LOozutu

7W 8L
 

Maegashira
1

Ooshio
 

LWakashimazu
LWakanohana
LMasudayama
LHokuten'yuu
WFujizakura
LKotokaze
WKitanoumi
LKaiki
LChiyonofuji
WSaisu
WHouou
LTakanosato
LDewanohana
LTagaryuu
WTochihikari

5W 10L
 

Maegashira
2

Kirinji
 

LSadanoumi
LAsashio
WHokuten'yuu
WTagaryuu
LChiyonofuji
LWakashimazu
LOozutu
LTakamiyama
LKotokaze
LTakanosato
LSaisu
LDaijuyama
LOoyutaka
LTochihikari
WFujizakura

3W 12L
 

Maegashira
3

Touryuu
 

WKaiki
WAzumanada
LChiyonofuji
WWakanohana
LWakashimazu
LTakanosato
LKotokaze
LDewanohana
LDaijuyama
WTakamiyama
LFujizakura
WOoyutaka
LOozutu
WKurama
LWakasegawa

6W 9L
 

Maegashira
4

Kaiki
 

LTouryuu
LChiyonofuji
LTakanosato
LKotokaze
LKitanoumi
LAsashio
WTagaryuu
WOoshio
LTochihikari
WAzumanada
LSadanoumi
WAobajou
WTakamiyama
LSaisu
LOoyutaka

5W 10L
 

Maegashira
5

Daijuyama
 

LKitanoumi
LHokuten'yuu
W*Wakanofuji
LTakamiyama
WWakasegawa
LKurama
WOoyutaka
LTochihikari
WTouryuu
WShishihou
LKotokaze
WKirinji
WTagaryuu
WDewanohana
WTamaryuu

9W 6L
 

Maegashira
6

Masudayama
 

LAobajou
WAmanoyama
WOoshio
WTamaryuu
LShishihou
LOozutu
WJingaku
LHokuten'yuu
LWakasegawa
LKurama
WKurosegawa
LTagaryuu
WAzumanada
WBanryuuyama
WHouou

8W 7L
 

Maegashira
7

Oozutu
 

WFujizakura
WSadanoumi
LKurama
WTochihikari
WTochitsurugi
WMasudayama
WKirinji
LWakasegawa
LAsashio
LChiyonofuji
LTakanosato
LKotokaze
WTouryuu
WTamaryuu
WDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
8

Houou
 

LSaisu
LJingaku
WKurosegawa
WAmanoyama
WTochihikari
LShishihou
LWakasegawa
LBanryuuyama
WTochitsurugi
LTagaryuu
LOoshio
WTamaryuu
LSadanoumi
LAobajou
LMasudayama

5W 10L
 

Maegashira
9

Takamiyama
 

LAzumanada
LTochitsurugi
WJingaku
WDaijuyama
WKurosegawa
WTamaryuu
WSadanoumi
WKirinji
LShishihou
LTouryuu
WKurama
WWakasegawa
LKaiki
LWakashimazu
WSaisu

9W 6L
 

Maegashira
10

Wakanofuji
 

WTagaryuu
WOonishiki
L*Daijuyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 1L 12A
 

Maegashira
11

Tamaryuu
 

LTochihikari
WSaisu
WBanryuuyama
LMasudayama
WAmanoyama
LTakamiyama
WShishihou
WAzumanada
WJingaku
WFujizakura
WWakasegawa
LHouou
LHokuten'yuu
LOozutu
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
12

Amanoyama
 

LWakasegawa
LMasudayama
WFujizakura
LHouou
LTamaryuu
WAzumanada
WTochitsurugi
LSaisu
WKurosegawa
LTochihikari
LTagaryuu
WJingaku
LShishihou
LOonokuni
WBanryuuyama

6W 9L
 

Maegashira
13

Jingaku
 

LShishihou
WHouou
LTakamiyama
WSaisu
WAzumanada
LFujizakura
LMasudayama
LAsahifuji
LTamaryuu
LWakasegawa
WTochitsurugi
LAmanoyama
LTochihikari
LKurosegawa
LWashuuyama

4W 11L
 

Maegashira
14

Kurosegawa
 

LTochitsurugi
LWashuuyama
LHouou
LBanryuuyama
LTakamiyama
WWakajishi
LFujizakura
WKotochitose
LAmanoyama
LKoubouyama
LMasudayama
WSanofuji
LHakuryuu
WJingaku
LAzumanada

4W 11L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WDaijuyama
WOoyutaka
WAobajou
LAsashio
WKaiki
WSadanoumi
LOoshio
LWakashimazu
L*Dewanohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 

5W 4L 6A
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

LHokuten'yuu
WKurama
WDewanohana
WKaiki
WOoyutaka
WOoshio
WTouryuu
WAsashio
WKirinji
WSadanoumi
WDaijuyama
WOozutu
WTakanosato
WChiyonofuji
WWakashimazu

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WOoshio
WDewanohana
LOoyutaka
W*Oonishiki
WTouryuu
WKirinji
WKurama
WKitanoumi
WSadanoumi
WAobajou
LHokuten'yuu
LAsashio
LChiyonofuji
WTakamiyama
LKotokaze

10W 5L
 

Sekiwake
 

Asashio
 

WKurama
WKirinji
WSadanoumi
WKitanoumi
WWakanohana
WKaiki
WDewanohana
LKotokaze
WOozutu
WOoyutaka
WChiyonofuji
WWakashimazu
WWakasegawa
WTakanosato
WHokuten'yuu

14W 1L
 

Komusubi
 

Ooyutaka
 

LChiyonofuji
LKitanoumi
WWakashimazu
LTakanosato
LKotokaze
W*Wakanohana
LDaijuyama
LAobajou
LHokuten'yuu
LAsashio
LDewanohana
LTouryuu
WKirinji
WSadanoumi
WKaiki

5W 10L
 

Maegashira
1

Kurama
 

LAsashio
LKotokaze
WOozutu
LAzumanada
WHokuten'yuu
WDaijuyama
LWakashimazu
LChiyonofuji
LTakanosato
WMasudayama
LTakamiyama
LDewanohana
WSaisu
LTouryuu
LTagaryuu

5W 10L
 

Maegashira
2

Sadanoumi
 

WKirinji
LOozutu
LAsashio
LChiyonofuji
WSaisu
LKitanoumi
LTakamiyama
LTakanosato
LWakashimazu
LKotokaze
WKaiki
WFujizakura
WHouou
LOoyutaka
WShishihou

6W 9L
 

Maegashira
3

Kinoarashi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Aobajou
 

WMasudayama
LTakanosato
LKitanoumi
LDewanohana
WTagaryuu
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
WOoyutaka
LAzumanada
LWakashimazu
LTochihikari
LKaiki
WFujizakura
WHouou
WTochitsurugi

6W 9L
 

Maegashira
5

Oonishiki
 

WTakanosato
LWakanofuji
LWakanohana
L*Wakashimazu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Maegashira
6

Fujizakura
 

LOozutu
LWakasegawa
LAmanoyama
LTochitsurugi
LOoshio
WJingaku
WKurosegawa
LTagaryuu
WBanryuuyama
LTamaryuu
WTouryuu
LSadanoumi
LAobajou
LShishihou
LKirinji

4W 11L
 

Maegashira
7

Saisu
 

WHouou
LTamaryuu
WShishihou
LJingaku
LSadanoumi
WTochitsurugi
WTochihikari
WAmanoyama
LTagaryuu
LOoshio
WKirinji
WAzumanada
LKurama
WKaiki
LTakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
8

Azumanada
 

WTakamiyama
LTouryuu
LWakasegawa
WKurama
LJingaku
LAmanoyama
WBanryuuyama
LTamaryuu
WAobajou
LKaiki
WShishihou
LSaisu
LMasudayama
WTochitsurugi
WKurosegawa

7W 8L
 

Maegashira
9

Tagaryuu
 

LWakanofuji
LShishihou
WTochihikari
LKirinji
LAobajou
WBanryuuyama
LKaiki
WFujizakura
WSaisu
WHouou
WAmanoyama
WMasudayama
LDaijuyama
WOoshio
WKurama

9W 6L
 

Maegashira
10

Tochihikari
 

WTamaryuu
WBanryuuyama
LTagaryuu
LOozutu
LHouou
LWakasegawa
LSaisu
WDaijuyama
WKaiki
WAmanoyama
WAobajou
LShishihou
WJingaku
WKirinji
LOoshio

8W 7L
 

Maegashira
11

Wakasegawa
 

WAmanoyama
WFujizakura
WAzumanada
LShishihou
LDaijuyama
WTochihikari
WHouou
WOozutu
WMasudayama
WJingaku
LTamaryuu
LTakamiyama
LAsashio
LHokuten'yuu
WTouryuu

9W 6L
 

Maegashira
12

Shishihou
 

WJingaku
WTagaryuu
LSaisu
WWakasegawa
WMasudayama
WHouou
LTamaryuu
WTochitsurugi
WTakamiyama
LDaijuyama
LAzumanada
WTochihikari
WAmanoyama
WFujizakura
LSadanoumi

10W 5L
 

Maegashira
13

Tochitsurugi
 

WKurosegawa
WTakamiyama
LAsahifuji
WFujizakura
LOozutu
LSaisu
LAmanoyama
LShishihou
LHouou
WBanryuuyama
LJingaku
WWakajishi
LKoubouyama
LAzumanada
LAobajou

5W 10L
 

Maegashira
14

Banryuuyama
 

LAsahifuji
LTochihikari
LTamaryuu
WKurosegawa
LWakajishi
LTagaryuu
LAzumanada
WHouou
LFujizakura
LTochitsurugi
LWashuuyama
WKotochitose
WSanofuji
LMasudayama
LAmanoyama

4W 11L
 

Kotokaze(2)
Asashio(9)
Hokuten'yuu(3)
Asashio(1)
Wakanohana(Wakamisugi), Zaounishiki(Adachi)