1983 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanosato
 

WAsahifuji
WSaisu
WKaiki
LOonokuni
WSadanoumi
WTochitsurugi
WItai
WOozutu
WFujizakura
WHoshi
WTagaryuu
WHokuten'yuu
WKotokaze
WKitanoumi
LChiyonofuji

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

WKaiki
WAsahifuji
WSadanoumi
WTochitsurugi
WFujizakura
LOonokuni
WTagaryuu
WSaisu
WOozutu
WAobajou
WKotokaze
WDewanohana
LChiyonofuji
LTakanosato
LWakashimazu

11W 4L
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WTagaryuu
WKaiki
WOozutu
WAsahifuji
WItai
WSaisu
WSadanoumi
WOonokuni
WTochitsurugi
LKotokaze
LHokuten'yuu
WHoshi
LDewanohana
LChiyonofuji
WKitanoumi

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WTochitsurugi
WTagaryuu
LAsahifuji
WKaiki
WOonokuni
WSadanoumi
WSaisu
LChiyonofuji
WTochihikari
WOozutu
WWakashimazu
LTakanosato
WHoshi
LKoubouyama
WKotokaze

11W 4L
 

Sekiwake
 

Oozutu
 

WFujizakura
LOonokuni
LWakashimazu
WItai
LKotokaze
LKurama
WTochitsurugi
LTakanosato
LKitanoumi
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
WAsahifuji
LTagaryuu
LSadanoumi
LSaisu

4W 11L
 

Komusubi
 

Sadanoumi
 

LKotokaze
LChiyonofuji
LKitanoumi
WTochihikari
LTakanosato
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WKaiki
LItai
WTagaryuu
LSaisu
LTochitsurugi
WAsahifuji
WOozutu
LKurama

5W 10L
 

Maegashira
1

Fujizakura
 

LOozutu
WMasudayama
LTagaryuu
LKoubouyama
LKitanoumi
LChiyonofuji
LAmanoyama
LAsahifuji
LTakanosato
LItai
WKaiki
LTochihikari
WSaisu
WTamaryuu
LTochitsurugi

4W 11L
 

Maegashira
2

Saisu
 

WItai
LTakanosato
WOoyutaka
LKotokaze
LChiyonofuji
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LKitanoumi
LKirinji
LKoubouyama
WSadanoumi
WTagaryuu
LFujizakura
LDaitetsu
WOozutu

5W 10L
 

Maegashira
3

Oonokuni
 

WChiyonofuji
WOozutu
LKotokaze
WTakanosato
LHokuten'yuu
WKitanoumi
LHoshi
LWakashimazu
WDaijuyama
WAsahifuji
WKirinji
WHidanohana
LSakahoko
WDewanohana
WKoubouyama

10W 5L
 

Maegashira
4

Tochihikari
 

LKurama
LDaijuyama
WKirinji
LSadanoumi
LDaitetsu
WAmanoyama
LOoyutaka
WOoshio
LHokuten'yuu
LSakahoko
LHidanohana
WFujizakura
LItai
LKaiki
LTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
5

Masudayama
 

WDewanohana
LFujizakura
LAmanoyama
LDaijuyama
LTamaryuu
WHidanohana
WDaitetsu
LWakasegawa
LOoyutaka
WKirinji
LTakamiyama
WKurama
WOoshio
WAobajou
WItai

8W 7L
 

Maegashira
6

Aobajou
 

WTouryuu
LDaitetsu
WOoshio
WTakamiyama
LWakasegawa
WTamaryuu
WKirinji
LKurama
LKotokaze
LKitanoumi
WOoyutaka
WDaijuyama
LHidanohana
LMasudayama
WSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
7

Hoshi
 

WKoubouyama
LTochitsurugi
WItai
WWakasegawa
WAmanoyama
WOoshio
WOonokuni
WSakahoko
WTakamiyama
LTakanosato
LDaijuyama
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LKirinji
WDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
8

Hidanohana
 

LOoyutaka
WOonishiki
WDaitetsu
WTamaryuu
LTakamiyama
LMasudayama
LOoshio
WTouryuu
WWakasegawa
WDewanohana
WTochihikari
LOonokuni
WAobajou
LKurama
LKirinji

8W 7L
 

Maegashira
9

Sakahoko
 

WAmanoyama
WKurama
LDewanohana
LOoshio
WOonishiki
WKaiki
LTouryuu
LHoshi
WTamaryuu
WTochihikari
WKoubouyama
LOoyutaka
WOonokuni
WDaijuyama
LAobajou

9W 6L
 

Maegashira
10

Kirinji
 

WDaijuyama
WDewanohana
LTochihikari
WKurama
WKaiki
WOoyutaka
LAobajou
WKoubouyama
WSaisu
LMasudayama
LOonokuni
LTouryuu
W*Takamiyama
WHoshi
WHidanohana

10W 5L
 

Maegashira
11

Takamiyama
 

WDaitetsu
WTouryuu
LKurama
LAobajou
WHidanohana
WDewanohana
WKoubouyama
LDaijuyama
LHoshi
WOoyutaka
WMasudayama
WOoshio
L*Kirinji
A 
A 

8W 5L 2A
 

Maegashira
12

Ooshio
 

WTamaryuu
LKoubouyama
LAobajou
WSakahoko
LTouryuu
LHoshi
WHidanohana
LTochihikari
LAzumanada
WDaitetsu
W*Wakasegawa
LTakamiyama
LMasudayama
LTakamisugi
WOonishiki

6W 9L
 

Maegashira
13

Oonishiki
 

LWakasegawa
LHidanohana
LDaijuyama
LOoyutaka
LSakahoko
LDaitetsu
WTamaryuu
WMasurao
LTakamisugi
LTouryuu
WAmanoyama
WKotochitose
LAzumanada
LItai
LOoshio

4W 11L
 

WEST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

LOonokuni
WSadanoumi
WTochitsurugi
WTagaryuu
WSaisu
WFujizakura
WKaiki
WHokuten'yuu
WAsahifuji
WKurama
WOozutu
WKotokaze
WKitanoumi
WWakashimazu
WTakanosato

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WSadanoumi
WItai
WOonokuni
WSaisu
WOozutu
WTagaryuu
WAsahifuji
WTochitsurugi
WAobajou
WWakashimazu
LKitanoumi
LChiyonofuji
LTakanosato
WTouryuu
LHokuten'yuu

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Sekiwake
 

Tagaryuu
 

LWakashimazu
LHokuten'yuu
WFujizakura
LChiyonofuji
LTochitsurugi
LKotokaze
LKitanoumi
WItai
WKaiki
LSadanoumi
LTakanosato
LSaisu
WOozutu
LAsahifuji
WTochihikari

5W 10L
 

Komusubi
 

Asahifuji
 

LTakanosato
LKitanoumi
WHokuten'yuu
LWakashimazu
WKurama
WItai
LKotokaze
WFujizakura
LChiyonofuji
LOonokuni
LDewanohana
LOozutu
LSadanoumi
WTagaryuu
WKaiki

6W 9L
 

Maegashira
1

Itai
 

LSaisu
LKotokaze
LHoshi
LOozutu
LWakashimazu
LAsahifuji
LTakanosato
LTagaryuu
WSadanoumi
WFujizakura
WTochitsurugi
LKaiki
WTochihikari
WOonishiki
LMasudayama

5W 10L
 

Maegashira
2

Tochitsurugi
 

LHokuten'yuu
WHoshi
LChiyonofuji
LKitanoumi
WTagaryuu
LTakanosato
LOozutu
LKotokaze
LWakashimazu
LKaiki
LItai
WSadanoumi
WAmanoyama
LOoyutaka
WFujizakura

5W 10L
 

Maegashira
3

Kaiki
 

LKitanoumi
LWakashimazu
LTakanosato
LHokuten'yuu
LKirinji
LSakahoko
LChiyonofuji
LSadanoumi
LTagaryuu
WTochitsurugi
LFujizakura
WItai
WTamaryuu
WTochihikari
LAsahifuji

4W 11L
 

Maegashira
4

Kurama
 

WTochihikari
LSakahoko
WTakamiyama
LKirinji
LAsahifuji
WOozutu
LDaijuyama
WAobajou
LKoubouyama
LChiyonofuji
LTouryuu
LMasudayama
LDaitetsu
WHidanohana
WSadanoumi

6W 9L
 

Maegashira
5

Dewanohana
 

LMasudayama
LKirinji
WSakahoko
WDaitetsu
LDaijuyama
LTakamiyama
WWakasegawa
WOoyutaka
WAmanoyama
LHidanohana
WAsahifuji
LKitanoumi
WWakashimazu
LOonokuni
LHoshi

7W 8L
 

Maegashira
6

Touryuu
 

LAobajou
LTakamiyama
WWakasegawa
WAmanoyama
WOoshio
LDaijuyama
WSakahoko
LHidanohana
WDaitetsu
WOonishiki
WKurama
WKirinji
LKoubouyama
LKotokaze
LOoyutaka

8W 7L
 

Maegashira
7

Koubouyama
 

LHoshi
WOoshio
WTamaryuu
WFujizakura
WOoyutaka
WWakasegawa
LTakamiyama
LKirinji
WKurama
WSaisu
LSakahoko
WAmanoyama
WTouryuu
WHokuten'yuu
LOonokuni

10W 5L
 

Maegashira
8

Ooyutaka
 

WHidanohana
WTamaryuu
LSaisu
WOonishiki
LKoubouyama
LKirinji
WTochihikari
LDewanohana
WMasudayama
LTakamiyama
LAobajou
WSakahoko
LDaijuyama
WTochitsurugi
WTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
9

Amanoyama
 

LSakahoko
LWakasegawa
WMasudayama
LTouryuu
LHoshi
LTochihikari
WFujizakura
WDaitetsu
LDewanohana
WTamaryuu
LOonishiki
LKoubouyama
LTochitsurugi
LTochitsukasa
WTochiakagi

5W 10L
 

Maegashira
10

Daijuyama
 

LKirinji
WTochihikari
WOonishiki
WMasudayama
WDewanohana
WTouryuu
WKurama
WTakamiyama
LOonokuni
WWakasegawa
WHoshi
LAobajou
WOoyutaka
LSakahoko
LDaitetsu

10W 5L
 

Maegashira
11

Daitetsu
 

LTakamiyama
WAobajou
LHidanohana
LDewanohana
WTochihikari
WOonishiki
LMasudayama
LAmanoyama
LTouryuu
LOoshio
WTamaryuu
WAzumanada
WKurama
WSaisu
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
12

Tamaryuu
 

LOoshio
LOoyutaka
LKoubouyama
LHidanohana
WMasudayama
LAobajou
LOonishiki
WAzumanada
LSakahoko
LAmanoyama
LDaitetsu
WMasurao
LKaiki
LFujizakura
LKotochitose

3W 12L
 

Maegashira
13

Wakasegawa
 

WOonishiki
WAmanoyama
LTouryuu
LHoshi
WAobajou
LKoubouyama
LDewanohana
WMasudayama
LHidanohana
LDaijuyama
L*Ooshio
A 
A 
A 
A 

4W 7L 4A
 

Chiyonofuji(9)
Oonokuni(1)
Hoshi(1)
Koubouyama(2)
Shinkou