1983 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Takanosato
 

WKirinji
WTouryuu
WSakahoko
WKurama
WItai
WAsahifuji
WMasudayama
WKoubouyama
WAobajou
LOonokuni
WOozutu
LDewanohana
WHokuten'yuu
WAsashio
WKotokaze

13W 2L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WKurama
WHidanohana
LAsahifuji
WMasudayama
WKoubouyama
WOonokuni
WKirinji
LHokuten'yuu
WTouryuu
LDewanohana
WAobajou
WOozutu
LKotokaze
LTakanosato
LWakashimazu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Hokuten'yuu
 

WItai
WOonokuni
WHidanohana
WAsahifuji
WOozutu
WAobajou
WKoubouyama
WAsashio
WKirinji
WSakahoko
WKurama
WWakashimazu
LTakanosato
WKotokaze
WDewanohana

14W 1L
 

Komusubi
 

Kurama
 

LAsashio
WKoubouyama
LWakashimazu
LTakanosato
LKotokaze
WHidanohana
WAsahifuji
LMasudayama
LOonokuni
LKirinji
LHokuten'yuu
LSakahoko
LOozutu
LDewanohana
WTouryuu

4W 11L
 

Maegashira
1

Touryuu
 

WAobajou
LTakanosato
WTochihikari
LSadanoumi
LSaisu
WTakamiyama
LOoyutaka
WSakahoko
LAsashio
LKoubouyama
LWakashimazu
LKotokaze
LOonokuni
WKirinji
LKurama

5W 10L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

WOonokuni
WTakamiyama
WKirinji
LTochihikari
LHokuten'yuu
LSakahoko
WSaisu
WDewanohana
LKotokaze
WWakashimazu
LTakanosato
LAsashio
WKurama
LAobajou
WSadanoumi

8W 7L
 

Maegashira
3

Koubouyama
 

WMasudayama
LKurama
WDewanohana
WTagaryuu
LAsashio
LKotokaze
LHokuten'yuu
LTakanosato
LWakashimazu
WTouryuu
LTochihikari
WSaisu
WItai
LSadanoumi
LAobajou

6W 9L
 

Maegashira
4

Asahifuji
 

WDewanohana
LKotokaze
WAsashio
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LTakanosato
LKurama
LSaisu
WSadanoumi
LTakamiyama
LKirinji
LOoshio
LOoyutaka
LTagaryuu
WHidanohana

4W 11L
 

Maegashira
5

Itai
 

LHokuten'yuu
LAobajou
WShishihou
LWakashimazu
LTakanosato
LSadanoumi
WAzumanada
LWakasegawa
WTakamiyama
LTagaryuu
WWashuuyama
WKirinji
LKoubouyama
LOonokuni
WKaiki

6W 9L
 

Maegashira
6

Ooshio
 

LTochihikari
WWashuuyama
LWakasegawa
LFujizakura
LKaiki
WTagaryuu
LShishihou
WTamaryuu
LAzumanada
WSadanoumi
LMasudayama
WAsahifuji
LTakamiyama
LHidanohana
WOonokuni

6W 9L
 

Maegashira
7

Ooyutaka
 

LTakamiyama
WFujizakura
LAobajou
LAzumanada
LWakasegawa
WWashuuyama
WTouryuu
LOonokuni
LTochihikari
LMasudayama
WHidanohana
LKaiki
WAsahifuji
WTamaryuu
LTagaryuu

6W 9L
 

Maegashira
8

Saisu
 

WTagaryuu
WAzumanada
WKaiki
LAobajou
WTouryuu
WTochihikari
LOozutu
WAsahifuji
WShishihou
WTamaryuu
LSadanoumi
LKoubouyama
LDewanohana
LWakashimazu
LMasudayama

8W 7L
 

Maegashira
9

Daijuyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
10

Shishihou
 

LSadanoumi
WTamaryuu
LItai
LSakahoko
LMasudayama
WKaiki
WOoshio
WTakamiyama
LSaisu
WWakasegawa
WAzumanada
WHidanohana
WTagaryuu
LTochihikari
WFujizakura

9W 6L
 

Maegashira
11

Wakasegawa
 

LAzumanada
LTochihikari
WOoshio
WHidanohana
WOoyutaka
WFujizakura
LTakamiyama
WItai
LTamaryuu
LShishihou
WTagaryuu
WSadanoumi
WWashuuyama
WKaiki
WAmanoyama

10W 5L
 

Maegashira
12

Fujizakura
 

LWashuuyama
LOoyutaka
WAzumanada
WOoshio
LTamaryuu
LWakasegawa
LKaiki
WKotochitose
LTochiakagi
WDaitetsu
WTochitsurugi
WTagaryuu
WKurosegawa
WAmanoyama
LShishihou

8W 7L
 

Maegashira
13

Tamaryuu
 

WKaiki
LShishihou
LTagaryuu
LTakamiyama
WFujizakura
WAzumanada
WWashuuyama
LOoshio
WWakasegawa
LSaisu
WAmanoyama
WKurosegawa
LTochiakagi
LOoyutaka
WKakureizan

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WHidanohana
WAsahifuji
WMasudayama
WKirinji
WKurama
WKoubouyama
WOonokuni
LWakashimazu
WOozutu
WAobajou
LDewanohana
WTouryuu
WAsashio
LHokuten'yuu
LTakanosato

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WSakahoko
WKirinji
WKurama
WItai
WAsahifuji
WMasudayama
WDewanohana
WKotokaze
WKoubouyama
LOozutu
WTouryuu
LHokuten'yuu
WAobajou
WSaisu
WAsashio

13W 2L
 

Sekiwake
 

Dewanohana
 

LAsahifuji
LMasudayama
LKoubouyama
WOonokuni
LHidanohana
WKirinji
LWakashimazu
LOozutu
WSakahoko
WAsashio
WKotokaze
WTakanosato
WSaisu
WKurama
LHokuten'yuu

8W 7L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

LTakanosato
LWakashimazu
LOozutu
LKotokaze
LOonokuni
LDewanohana
LAsashio
LHidanohana
LHokuten'yuu
WKurama
WAsahifuji
LItai
LMasudayama
LTouryuu
LSakahoko

2W 13L
 

Maegashira
1

Aobajou
 

LTouryuu
WItai
WOoyutaka
WSaisu
WTochihikari
LHokuten'yuu
WSakahoko
LSadanoumi
LTakanosato
LKotokaze
LAsashio
WOonokuni
LWakashimazu
WOozutu
WKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
2

Oonokuni
 

LOozutu
LHokuten'yuu
LSadanoumi
LDewanohana
WKirinji
LAsashio
LKotokaze
WOoyutaka
WKurama
WTakanosato
LSakahoko
LAobajou
WTouryuu
WItai
LOoshio

6W 9L
 

Maegashira
3

Masudayama
 

LKoubouyama
WDewanohana
LKotokaze
LAsashio
WShishihou
LWakashimazu
LTakanosato
WKurama
LTagaryuu
WOoyutaka
WOoshio
LTakamiyama
WKirinji
WSakahoko
WSaisu

8W 7L
 

Maegashira
4

Hidanohana
 

LKotokaze
LAsashio
LHokuten'yuu
LWakasegawa
WDewanohana
LKurama
WTagaryuu
WKirinji
LWashuuyama
LTochihikari
LOoyutaka
LShishihou
LAzumanada
WOoshio
LAsahifuji

4W 11L
 

Maegashira
5

Sakahoko
 

LWakashimazu
WSadanoumi
LTakanosato
WShishihou
WAzumanada
WOozutu
LAobajou
LTouryuu
LDewanohana
LHokuten'yuu
WOonokuni
WKurama
LTochihikari
LMasudayama
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
6

Tochihikari
 

WOoshio
WWakasegawa
LTouryuu
WOozutu
LAobajou
LSaisu
LSadanoumi
WWashuuyama
WOoyutaka
WHidanohana
WKoubouyama
LAzumanada
WSakahoko
WShishihou
LTakamiyama

9W 6L
 

Maegashira
7

Takamiyama
 

WOoyutaka
LOozutu
LWashuuyama
WTamaryuu
WSadanoumi
LTouryuu
WWakasegawa
LShishihou
LItai
WAsahifuji
LKaiki
WMasudayama
WOoshio
LAzumanada
WTochihikari

8W 7L
 

Maegashira
8

Tagaryuu
 

LSaisu
WKaiki
WTamaryuu
LKoubouyama
LWashuuyama
LOoshio
LHidanohana
LAzumanada
WMasudayama
WItai
LWakasegawa
LFujizakura
LShishihou
WAsahifuji
WOoyutaka

6W 9L
 

Maegashira
9

Sadanoumi
 

WShishihou
LSakahoko
WOonokuni
WTouryuu
LTakamiyama
WItai
WTochihikari
WAobajou
LAsahifuji
LOoshio
WSaisu
LWakasegawa
LKaiki
WKoubouyama
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
10

Azumanada
 

WWakasegawa
LSaisu
LFujizakura
WOoyutaka
LSakahoko
LTamaryuu
LItai
WTagaryuu
WOoshio
WWashuuyama
LShishihou
WTochihikari
WHidanohana
WTakamiyama
LTochiakagi

8W 7L
 

Maegashira
11

Washuuyama
 

WFujizakura
LOoshio
WTakamiyama
LKaiki
WTagaryuu
LOoyutaka
LTamaryuu
LTochihikari
WHidanohana
LAzumanada
LItai
WTochiakagi
LWakasegawa
WKurosegawa
WTochitsurugi

7W 8L
 

Maegashira
12

Kaiki
 

LTamaryuu
LTagaryuu
LSaisu
WWashuuyama
WOoshio
LShishihou
WFujizakura
LDaitetsu
WKurosegawa
WTochiakagi
WTakamiyama
WOoyutaka
WSadanoumi
LWakasegawa
LItai

8W 7L
 

Maegashira
13

Kinoarashi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Hokuten'yuu(1)
Hokuten'yuu(2)
Dewanohana(3)
Hokuten'yuu(1)
Wakajishi, Daihi(Oonobori)