1983 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WOozutu
WSaisu
WShishihou
WDewanohana
WSadanoumi
WTakamiyama
WWakasegawa
WAobajou
LMasudayama
WKurama
WAsashio
WKotokaze
WHokuten'yuu
WWakashimazu
LTakanosato

13W 2L
 

Oozeki
 

Takanosato
 

WMasudayama
WTakamiyama
WSadanoumi
WOozutu
WAobajou
WTochihikari
WDewanohana
WShishihou
WWakasegawa
WAsashio
WKurama
LHokuten'yuu
WTouryuu
WKotokaze
WChiyonofuji

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WAobajou
LSadanoumi
LSaisu
WMasudayama
LWakasegawa
WOozutu
WTochihikari
WKotokaze
WDewanohana
WAzumanada
LOonokuni
WTakanosato
LChiyonofuji
LAsashio
WWakashimazu

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LShishihou
LMasudayama
WOozutu
WWakasegawa
WTochihikari
WSaisu
WAobajou
WSadanoumi
WKurama
LTakanosato
LChiyonofuji
WDewanohana
LWakashimazu
WHokuten'yuu
LKotokaze

9W 6L
 

Sekiwake
 

Dewanohana
 

WTakamiyama
WShishihou
LKotokaze
LChiyonofuji
LMasudayama
WWakasegawa
LTakanosato
WWakashimazu
LHokuten'yuu
LOozutu
WAobajou
LAsashio
LKurama
WAzumanada
WSaisu

7W 8L
 

Komusubi
 

Oozutu
 

LChiyonofuji
LKotokaze
LAsashio
LTakanosato
LWakashimazu
LHokuten'yuu
WTakamiyama
WTochihikari
LAobajou
WDewanohana
WMasudayama
WOonokuni
LSaisu
LKurama
LWakasegawa

5W 10L
 

Maegashira
1

Tochihikari
 

LWakashimazu
LFujizakura
LAobajou
LOonokuni
LAsashio
LTakanosato
LHokuten'yuu
LOozutu
WSaisu
LSadanoumi
LWakasegawa
LTakamiyama
LTamaryuu
LOoshio
LShishihou

1W 14L
 

Maegashira
2

Takamiyama
 

LDewanohana
LTakanosato
WKaiki
LWakashimazu
LKotokaze
LChiyonofuji
LOozutu
LSaisu
WAzumanada
LWakasegawa
WShishihou
WTochihikari
LOonokuni
LTamaryuu
WAobajou

5W 10L
 

Maegashira
3

Saisu
 

LSadanoumi
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
LTamaryuu
WShishihou
LAsashio
LWakashimazu
WTakamiyama
LTochihikari
LKotokaze
WAzumanada
LTouryuu
WOozutu
LAobajou
LDewanohana

5W 10L
 

Maegashira
4

Azumanada
 

LKurama
WItai
LWakashimazu
LOoshio
WTamaryuu
LSakahoko
WSadanoumi
WOonokuni
LTakamiyama
LHokuten'yuu
LSaisu
WAobajou
LOoyutaka
LDewanohana
LWashuuyama

5W 10L
 

Maegashira
5

Oonokuni
 

WTouryuu
LWakasegawa
LMasudayama
WTochihikari
WKoubouyama
LItai
WShishihou
LAzumanada
WFujizakura
LDaijuyama
WHokuten'yuu
LOozutu
WTakamiyama
WOoyutaka
LHidanohana

8W 7L
 

Maegashira
6

Fujizakura
 

LSakahoko
WTochihikari
WDaijuyama
WKirinji
LTouryuu
LSadanoumi
LKurama
LItai
LOonokuni
LKaiki
WTamaryuu
LKoubouyama
WOoshio
WShishihou
LOoyutaka

6W 9L
 

Maegashira
7

Kaiki
 

WKoubouyama
LAsahifuji
LTakamiyama
LKurama
WDaijuyama
LTouryuu
WOoyutaka
LKirinji
LHidanohana
WFujizakura
WTochiakagi
WSakahoko
LTagaryuu
LAmanoyama
WSadanoumi

7W 8L
 

Maegashira
8

Tamaryuu
 

LItai
WKurama
WAsahifuji
WSaisu
LAzumanada
LHidanohana
LAmanoyama
LKoubouyama
LDaijuyama
LTochiakagi
LFujizakura
WOoshio
WTochihikari
WTakamiyama
LTagaryuu

6W 9L
 

Maegashira
9

Ooshio
 

LKirinji
WTouryuu
LHidanohana
WAzumanada
WWashuuyama
LAsahifuji
WTochiakagi
LSakahoko
WTagaryuu
LKoubouyama
LDaijuyama
LTamaryuu
LFujizakura
WTochihikari
WWakanofuji

7W 8L
 

Haridashi-
Maegashira

Daijuyama
 

LOoyutaka
WSakahoko
LFujizakura
LTouryuu
LKaiki
WAmanoyama
WTagaryuu
WAsahifuji
WTamaryuu
WOonokuni
WOoshio
WTochiakagi
WItai
LKirinji
LMasudayama

9W 6L
 

Maegashira
10

Ooyutaka
 

WDaijuyama
LKoubouyama
WTochiakagi
WSakahoko
WTagaryuu
LKirinji
LKaiki
WWashuuyama
LAsahifuji
LTouryuu
WItai
WHidanohana
WAzumanada
LOonokuni
WFujizakura

9W 6L
 

Maegashira
11

Asahifuji
 

WTagaryuu
WKaiki
LTamaryuu
WItai
LTochiakagi
WOoshio
LKoubouyama
LDaijuyama
WOoyutaka
WHidanohana
LKirinji
WAmanoyama
LSakahoko
WTochitsurugi
WTochitsukasa

9W 6L
 

Maegashira
12

Amanoyama
 

LHidanohana
WKirinji
LTagaryuu
LTochiakagi
WItai
LDaijuyama
WTamaryuu
WWakanofuji
LWashuuyama
LTochitsukasa
LKoubouyama
LAsahifuji
WHakuryuu
WKaiki
WKakureizan

7W 8L
 

Maegashira
13

Tochiakagi
 

LWashuuyama
LTagaryuu
LOoyutaka
WAmanoyama
WAsahifuji
LHakuryuu
LOoshio
WKakureizan
WKirinji
WTamaryuu
LKaiki
LDaijuyama
LHidanohana
LWakanofuji
WHouou

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WTochihikari
WAobajou
WAzumanada
WTakamiyama
WOozutu
WMasudayama
WSaisu
LDewanohana
WSadanoumi
WShishihou
LKotokaze
WKurama
WAsashio
LChiyonofuji
LHokuten'yuu

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WWakasegawa
WOozutu
WDewanohana
WSadanoumi
WTakamiyama
WAobajou
WMasudayama
LHokuten'yuu
WShishihou
WSaisu
WWakashimazu
LChiyonofuji
WKirinji
LTakanosato
WAsashio

12W 3L
 

Sekiwake
 

Aobajou
 

LHokuten'yuu
LWakashimazu
WTochihikari
LShishihou
LTakanosato
LKotokaze
LAsashio
LChiyonofuji
WOozutu
LMasudayama
LDewanohana
LAzumanada
WWakasegawa
WSaisu
LTakamiyama

4W 11L
 

Komusubi
 

Masudayama
 

LTakanosato
WAsashio
WOonokuni
LHokuten'yuu
WDewanohana
LWakashimazu
LKotokaze
LKurama
WChiyonofuji
WAobajou
LOozutu
WSadanoumi
WKoubouyama
LTouryuu
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
1

Wakasegawa
 

LKotokaze
WOonokuni
LSakahoko
LAsashio
WHokuten'yuu
LDewanohana
LChiyonofuji
LTouryuu
LTakanosato
WTakamiyama
WTochihikari
LShishihou
LAobajou
LSadanoumi
WOozutu

5W 10L
 

Maegashira
2

Shishihou
 

WAsashio
LDewanohana
LChiyonofuji
WAobajou
LSaisu
WKurama
LOonokuni
LTakanosato
LKotokaze
LWakashimazu
LTakamiyama
WWakasegawa
LSadanoumi
LFujizakura
WTochihikari

5W 10L
 

Maegashira
3

Sadanoumi
 

WSaisu
WHokuten'yuu
LTakanosato
LKotokaze
LChiyonofuji
WFujizakura
LAzumanada
LAsashio
LWakashimazu
WTochihikari
LSakahoko
LMasudayama
WShishihou
WWakasegawa
LKaiki

6W 9L
 

Maegashira
4

Kurama
 

WAzumanada
LTamaryuu
LKoubouyama
WKaiki
WSakahoko
LShishihou
WFujizakura
WMasudayama
LAsashio
LChiyonofuji
LTakanosato
LWakashimazu
WDewanohana
WOozutu
WItai

8W 7L
 

Maegashira
5

Touryuu
 

LOonokuni
LOoshio
LKirinji
WDaijuyama
WFujizakura
WKaiki
WSakahoko
WWakasegawa
LItai
WOoyutaka
LHidanohana
WSaisu
LTakanosato
WMasudayama
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
6

Sakahoko
 

WFujizakura
LDaijuyama
WWakasegawa
LOoyutaka
LKurama
WAzumanada
LTouryuu
WOoshio
LKoubouyama
WItai
WSadanoumi
LKaiki
WAsahifuji
LHidanohana
LKirinji

7W 8L
 

Maegashira
7

Koubouyama
 

LKaiki
WOoyutaka
WKurama
LHidanohana
LOonokuni
LTagaryuu
WAsahifuji
WTamaryuu
WSakahoko
WOoshio
WAmanoyama
WFujizakura
LMasudayama
LItai
WTouryuu

9W 6L
 

Maegashira
8

Itai
 

WTamaryuu
LAzumanada
WWashuuyama
LAsahifuji
LAmanoyama
WOonokuni
WHidanohana
WFujizakura
WTouryuu
LSakahoko
LOoyutaka
WKirinji
LDaijuyama
WKoubouyama
LKurama

8W 7L
 

Maegashira
9

Kirinji
 

WOoshio
LAmanoyama
WTouryuu
LFujizakura
WHidanohana
WOoyutaka
WWashuuyama
WKaiki
LTochiakagi
WTagaryuu
WAsahifuji
LItai
LKotokaze
WDaijuyama
WSakahoko

10W 5L
 

Maegashira
10

Tagaryuu
 

LAsahifuji
WTochiakagi
WAmanoyama
WWashuuyama
LOoyutaka
WKoubouyama
LDaijuyama
WHidanohana
LOoshio
LKirinji
WKurosegawa
LTochitsurugi
WKaiki
WTochitsukasa
WTamaryuu

9W 6L
 

Maegashira
11

Hidanohana
 

WAmanoyama
WWashuuyama
WOoshio
WKoubouyama
LKirinji
WTamaryuu
LItai
LTagaryuu
WKaiki
LAsahifuji
WTouryuu
LOoyutaka
WTochiakagi
WSakahoko
WOonokuni

10W 5L
 

Maegashira
12

Washuuyama
 

WTochiakagi
LHidanohana
LItai
LTagaryuu
LOoshio
WTochitsurugi
LKirinji
LOoyutaka
WAmanoyama
LKakureizan
LWakanofuji
LTochitsukasa
WHouou
WShinkou
WAzumanada

6W 9L
 

Takanosato(2)
Masudayama(2)
Hidanohana(1)
Nobody