1984 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LDewanohana
WHoshi
WWakanofuji
WSadanoumi
WKirinji
WTouryuu
WOonokuni
WHouou
LSakahoko
WOozutu
WAsashio
WKotokaze
LHokuten'yuu
WChiyonofuji
LKitanoumi

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Chiyonofuji
 

WKirinji
WDewanohana
WTagaryuu
WTouryuu
WSakahoko
WSadanoumi
WHouou
WOonokuni
LAsashio
WKotokaze
WAsahifuji
LHokuten'yuu
LKitanoumi
LTakanosato
WWakashimazu

11W 4L
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WTouryuu
WWakanofuji
LSakahoko
WKoubouyama
WDewanohana
LHoshi
WKirinji
WSadanoumi
WHouou
LOonokuni
WHokuten'yuu
WAsashio
LKotokaze
LKitanoumi
LChiyonofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WHouou
WSadanoumi
WKirinji
LOonokuni
LHoshi
WDewanohana
WTouryuu
W*Koubouyama
WOozutu
LChiyonofuji
LKitanoumi
LTakanosato
WWakashimazu
LAsashio
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Oonokuni
 

WSakahoko
LHokuten'yuu
WAsashio
WKotokaze
LKitanoumi
LHouou
LTakanosato
LChiyonofuji
LTouryuu
WWakashimazu
LOozutu
WDewanohana
LDaijuyama
LAsahifuji
WHoshi

6W 9L
 

Komusubi
 

Kirinji
 

LChiyonofuji
LKitanoumi
LKotokaze
LAsashio
LTakanosato
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LWakanofuji
WDewanohana
WOoyutaka
LTakamisugi
WTagaryuu
WKoubouyama
LTouryuu
WSadanoumi

5W 10L
 

Maegashira
1

Hoshi
 

LKitanoumi
LTakanosato
LKurama
WAmanoyama
WKotokaze
WWakashimazu
LHokuten'yuu
WTochitsurugi
WAobajou
LDewanohana
LTochitsukasa
LSakahoko
WTouryuu
LOozutu
LOonokuni

6W 9L
 

Maegashira
2

Houou
 

LKotokaze
WAsashio
WTouryuu
LKitanoumi
WKurama
WOonokuni
LChiyonofuji
LTakanosato
LWakashimazu
LTochitsukasa
LHidanohana
WAsahifuji
WOoyutaka
WSakahoko
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
3

Sakahoko
 

LOonokuni
LTochitsurugi
WWakashimazu
WTochihikari
LChiyonofuji
LAsashio
LKitanoumi
WHokuten'yuu
WTakanosato
WTagaryuu
LAobajou
WHoshi
WDewanohana
LHouou
WAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
4

Tagaryuu
 

LWakanofuji
WTouryuu
LChiyonofuji
LHidanohana
LHokuten'yuu
LJingaku
WOoshio
WAmanoyama
LTochihikari
LSakahoko
WItai
LKirinji
LTakamisugi
WDewanohana
WKotochitose

6W 9L
 

Maegashira
5

Takamisugi
 

LOonishiki
WTochihikari
LMasudayama
LOoshio
LJingaku
LDaitetsu
LAsahifuji
WKotochitose
LOoyutaka
LAmanoyama
WKirinji
LTouryuu
WTagaryuu
WTochitsurugi
LTochitsukasa

5W 10L
 

Maegashira
6

Asahifuji
 

WOozutu
WKotochitose
WSadanoumi
LKaiki
LDaijuyama
LTochitsurugi
WTakamisugi
WJingaku
WTochitsukasa
LKitanoumi
LChiyonofuji
LHouou
WItai
WOonokuni
LSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
7

Kurama
 

LAobajou
WKoubouyama
WHoshi
WMasudayama
LHouou
WKaiki
LTochitsukasa
WItai
WOonishiki
LDaijuyama
LTochitsurugi
LDaitetsu
WWakanofuji
WSadanoumi
WHidanohana

9W 6L
 

Maegashira
8

Amanoyama
 

LTochitsukasa
WJingaku
LItai
LHoshi
LKaiki
WWakanofuji
LKoubouyama
LTagaryuu
LMasudayama
WTakamisugi
LSadanoumi
WTochihikari
WKotochitose
WAobajou
WOonishiki

7W 8L
 

Maegashira
9

Tochitsukasa
 

WAmanoyama
WOonishiki
WOoshio
LItai
WAobajou
LKotochitose
WKurama
WOoyutaka
LAsahifuji
WHouou
WHoshi
LKaiki
LAsashio
WDaitetsu
WTakamisugi

10W 5L
 

Maegashira
10

Hidanohana
 

LDaitetsu
WKaiki
WKotochitose
WTagaryuu
WOoshio
LOonishiki
LMasudayama
WAobajou
LItai
LJingaku
WHouou
WTochitsurugi
WSadanoumi
WTochihikari
LKurama

9W 6L
 

Maegashira
11

Tochihikari
 

LDaijuyama
LTakamisugi
LOozutu
LSakahoko
LItai
WOoyutaka
LWakanofuji
LOonishiki
WTagaryuu
LKotochitose
WOoshio
LAmanoyama
WKonishiki
LHidanohana
LAobajou

4W 11L
 

Maegashira
12

Jingaku
 

WMasudayama
LAmanoyama
LAobajou
LOozutu
WTakamisugi
WTagaryuu
WTochitsurugi
LAsahifuji
WDaijuyama
WHidanohana
WDaitetsu
LOoyutaka
WOonishiki
LItai
WKaiki

9W 6L
 

Maegashira
13

Itai
 

LOoshio
WDaitetsu
WAmanoyama
WTochitsukasa
WTochihikari
WMasudayama
LOozutu
LKurama
WHidanohana
WAobajou
LTagaryuu
WDaijuyama
LAsahifuji
WJingaku
LOoyutaka

9W 6L
 

Maegashira
14

Kotochitose
 

LKaiki
LAsahifuji
LHidanohana
LOoyutaka
LDaitetsu
WTochitsukasa
LOonishiki
LTakamisugi
WHananoumi
WTochihikari
LShishihou
WTochiakagi
LAmanoyama
WDaijuyama
LTagaryuu

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WHoshi
WKirinji
WDewanohana
WHouou
WOonokuni
WKoubouyama
WSakahoko
WAsashio
WSadanoumi
WAsahifuji
WKotokaze
WOozutu
WChiyonofuji
WWakashimazu
WTakanosato

15W 0L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LSadanoumi
WOonokuni
WKoubouyama
WDewanohana
WTagaryuu
WKirinji
WHoshi
LSakahoko
WWakanofuji
LAsashio
LWakashimazu
WChiyonofuji
WTakanosato
WOonishiki
LKotokaze

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WKoubouyama
LHouou
LOonokuni
WKirinji
WSadanoumi
WSakahoko
WDewanohana
LKitanoumi
WChiyonofuji
WHokuten'yuu
LTakanosato
LWakashimazu
WTochitsukasa
WKotokaze
WOozutu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Touryuu
 

LWakashimazu
LTagaryuu
LHouou
LChiyonofuji
WWakanofuji
LTakanosato
LKotokaze
LDewanohana
WOonokuni
LSadanoumi
WOonishiki
WTakamisugi
LHoshi
WKirinji
WTochitsurugi

6W 9L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

WTakanosato
LChiyonofuji
LKitanoumi
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKotokaze
LAsashio
WTouryuu
LKirinji
WHoshi
WOoyutaka
LOonokuni
LSakahoko
LTagaryuu
WKoubouyama

5W 10L
 

Maegashira
1

Sadanoumi
 

WHokuten'yuu
LKotokaze
LAsahifuji
LTakanosato
LAsashio
LChiyonofuji
WOoyutaka
LWakashimazu
LKitanoumi
WTouryuu
WAmanoyama
LOoshio
LHidanohana
LKurama
LKirinji

4W 11L
 

Maegashira
2

Koubouyama
 

LAsashio
LKurama
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WOoyutaka
LKitanoumi
WAmanoyama
L*Kotokaze
A 
A 
A 
A 
LKirinji
LOoshio
LDewanohana

2W 9L 4A
 

Maegashira
3

Wakanofuji
 

WTagaryuu
LWakashimazu
LTakanosato
LDaitetsu
LTouryuu
LAmanoyama
WTochihikari
WKirinji
LHokuten'yuu
LMasudayama
LKaiki
LOonishiki
LKurama
LOoyutaka
WOoshio

4W 11L
 

Maegashira
4

Oonishiki
 

WTakamisugi
LTochitsukasa
LDaitetsu
LDaijuyama
LMasudayama
WHidanohana
WKotochitose
WTochihikari
LKurama
WTochitsurugi
LTouryuu
WWakanofuji
LJingaku
LHokuten'yuu
LAmanoyama

6W 9L
 

Maegashira
5

Oozutu
 

LAsahifuji
LDaijuyama
WTochihikari
WJingaku
LTochitsurugi
WOoshio
WItai
WDaitetsu
LKotokaze
LTakanosato
WOonokuni
LKitanoumi
WMasudayama
WHoshi
LAsashio

8W 7L
 

Maegashira
6

Aobajou
 

WKurama
WOoshio
WJingaku
LTochitsurugi
LTochitsukasa
WDaijuyama
WKaiki
LHidanohana
LHoshi
LItai
WSakahoko
LMasudayama
LDaitetsu
LAmanoyama
WTochihikari

7W 8L
 

Maegashira
7

Ooyutaka
 

LTochitsurugi
LMasudayama
LKaiki
WKotochitose
LKoubouyama
LTochihikari
LSadanoumi
LTochitsukasa
WTakamisugi
LKirinji
LDewanohana
WJingaku
LHouou
WWakanofuji
WItai

5W 10L
 

Maegashira
8

Tochitsurugi
 

WOoyutaka
WSakahoko
LDaijuyama
WAobajou
WOozutu
WAsahifuji
LJingaku
LHoshi
WDaitetsu
LOonishiki
WKurama
LHidanohana
WKaiki
LTakamisugi
LTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
9

Daitetsu
 

WHidanohana
LItai
WOonishiki
WWakanofuji
WKotochitose
WTakamisugi
LDaijuyama
LOozutu
LTochitsurugi
LKaiki
LJingaku
WKurama
WAobajou
LTochitsukasa
WMasudayama

8W 7L
 

Maegashira
10

Daijuyama
 

WTochihikari
WOozutu
WTochitsurugi
WOonishiki
WAsahifuji
LAobajou
WDaitetsu
LKaiki
LJingaku
WKurama
WMasudayama
LItai
WOonokuni
LKotochitose
LHouou

9W 6L
 

Maegashira
11

Masudayama
 

LJingaku
WOoyutaka
WTakamisugi
LKurama
WOonishiki
LItai
WHidanohana
WOoshio
WAmanoyama
WWakanofuji
LDaijuyama
WAobajou
LOozutu
WKaiki
LDaitetsu

9W 6L
 

Maegashira
12

Ooshio
 

WItai
LAobajou
LTochitsukasa
WTakamisugi
LHidanohana
LOozutu
LTagaryuu
LMasudayama
LKaiki
LHananoumi
LTochihikari
WSadanoumi
WShishihou
WKoubouyama
LWakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
13

Kaiki
 

WKotochitose
LHidanohana
WOoyutaka
WAsahifuji
WAmanoyama
LKurama
LAobajou
WDaijuyama
WOoshio
WDaitetsu
WWakanofuji
WTochitsukasa
LTochitsurugi
LMasudayama
LJingaku

9W 6L
 

Kitanoumi(24)
Sakahoko(1)
Tochitsukasa(1)
Nobody
Takamiyama, Kurosegawa