1985 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKitao
WAobajou
WDaitetsu
WAsahifuji
WItai
WKoubouyama
WTagaryuu
WOonokuni
WKonishiki
WOozutu
WSadanoumi
WAsashio
WKotokaze
WHokuten'yuu
WWakashimazu

15W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Takanosato
 

LHoshi
WDaitetsu
LKitao
L*Oonokuni
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

LKonishiki
LHoshi
WSadanoumi
WKoubouyama
WDaitetsu
WOozutu
WKitao
LAsahifuji
WAobajou
WTagaryuu
WOonokuni
LKotokaze
LHokuten'yuu
WAsashio
LChiyonofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WTagaryuu
LAsahifuji
WHoshi
LKonishiki
LKitao
WAobajou
WOozutu
WKirishima
LOonokuni
WHokuten'yuu
LDewanohana
WWakashimazu
LChiyonofuji
LMitoizumi
WAsashio

8W 7L
 

Sekiwake
 

Oonokuni
 

LAsashio
WOozutu
LKonishiki
W*Takanosato
WAobajou
WTagaryuu
WSadanoumi
LChiyonofuji
WKotokaze
WKurama
LWakashimazu
LHoshi
WAsahifuji
WKitao
LHokuten'yuu

9W 6L
 

Komusubi
 

Asahifuji
 

WKitanoumi
WKotokaze
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
WAsashio
WKonishiki
LAobajou
WWakashimazu
LKitao
LHoshi
WTagaryuu
LMitoizumi
LOonokuni
LDewanohana
WSakahoko

7W 8L
 

Maegashira
1

Tagaryuu
 

LKotokaze
WKitanoumi
LKurama
WHoshi
WKaiki
LOonokuni
LChiyonofuji
WAobajou
LAsashio
LWakashimazu
LAsahifuji
LJingaku
LItai
WOozutu
LDaitetsu

5W 10L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

LHokuten'yuu
LOonokuni
LAsashio
WMasudayama
LHachiya
LWakashimazu
LKotokaze
LKaiki
WSakahoko
LChiyonofuji
LDaitetsu
WSadanoumi
WTochitsurugi
LTagaryuu
WTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
3

Aobajou
 

WSadanoumi
LChiyonofuji
W*Kitanoumi
WAsashio
LOonokuni
LKotokaze
WAsahifuji
LTagaryuu
LWakashimazu
LKitao
LHoshi
WSakahoko
LKurama
WTouryuu
LMitoizumi

6W 9L
 

Maegashira
4

Koubouyama
 

WDaitetsu
LDewanohana
LSakahoko
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LAsashio
WHachiya
WMasudayama
LTouryuu
WTakamisugi
LHidanohana
WKirishima
LKonishiki
LKirinji

5W 10L
 

Maegashira
5

Daijuyama
 

LItai
LHachiya
LMitoizumi
WTochihikari
WSadanoumi
LMasudayama
WTochitsurugi
LSakahoko
LOonishiki
WJingaku
LTouryuu
LKaiki
WHouou
LKurama
WDewanohana

6W 9L
 

Maegashira
6

Kurama
 

LKirishima
WMasudayama
WTagaryuu
WHachiya
LTochitsurugi
LHidanohana
WTakamisugi
LMitoizumi
LTouryuu
LOonokuni
LItai
WHouou
WAobajou
WDaijuyama
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
7

Houou
 

LJingaku
WOonishiki
WMasudayama
LMitoizumi
LTochihikari
LTouryuu
WHachiya
WTakamisugi
LTochitsurugi
WSakahoko
WKaiki
LKurama
LDaijuyama
WItai
WHidanohana

8W 7L
 

Maegashira
8

Sakahoko
 

WKaiki
WTakamisugi
WKoubouyama
LKirinji
LDewanohana
LMitoizumi
WHidanohana
WDaijuyama
LOozutu
LHouou
WTochitsurugi
LAobajou
WKonishiki
WTochihikari
LAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Kirinji
 

WTouryuu
WItai
LHidanohana
WSakahoko
WTakamisugi
LDewanohana
WMitoizumi
WJingaku
LKirishima
WKonishiki
WOonishiki
LTochitsurugi
LAsashio
LHoshi
WKoubouyama

9W 6L
 

Maegashira
10

Mitoizumi
 

LDewanohana
WKaiki
WDaijuyama
WHouou
WJingaku
WSakahoko
LKirinji
WKurama
WHattori
WHidanohana
LKitao
WAsahifuji
LHoshi
WKotokaze
WAobajou

11W 4L
 

Maegashira
11

Takamisugi
 

WMasudayama
LSakahoko
WTouryuu
WJingaku
LKirinji
LHananoumi
LKurama
LHouou
WKaiki
WKirishima
LKoubouyama
WItai
WHachiya
WHattori
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
12

Tochitsurugi
 

LHidanohana
WJingaku
WKirishima
WItai
WKurama
LKaiki
LDaijuyama
WTouryuu
WHouou
WSadanoumi
LSakahoko
WKirinji
LOozutu
WDaitetsu
LKonishiki

9W 6L
 

Maegashira
13

Hidanohana
 

WTochitsurugi
LHattori
WKirinji
WKaiki
WTouryuu
WKurama
LSakahoko
LDewanohana
LJingaku
LMitoizumi
WKirishima
WKoubouyama
LMasudayama
WMaenoshin
LHouou

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

LAsahifuji
LTagaryuu
L*Aobajou
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0W 3L
 

Oozeki
 

Asashio
 

WOonokuni
WKitao
WOozutu
LAobajou
LAsahifuji
LHoshi
WKoubouyama
WDaitetsu
WTagaryuu
WDewanohana
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
WKirinji
LWakashimazu
LKotokaze

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WOozutu
WSadanoumi
WAsahifuji
WDaitetsu
WKoubouyama
WKitao
LHoshi
WKonishiki
WItai
LKotokaze
LAsashio
WDewanohana
WWakashimazu
LChiyonofuji
WOonokuni

11W 4L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

WTakanosato
WWakashimazu
LKotokaze
LTagaryuu
LKonishiki
WAsashio
WHokuten'yuu
LKitao
LDewanohana
WAsahifuji
WAobajou
WOonokuni
WMitoizumi
WKirinji
WJingaku

10W 5L
 

Komusubi
 

Kitao
 

LChiyonofuji
LAsashio
WTakanosato
WSadanoumi
WKotokaze
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WHoshi
WAsahifuji
WAobajou
WMitoizumi
WKonishiki
WDewanohana
LOonokuni
WTouryuu

10W 5L
 

Maegashira
1

Konishiki
 

WWakashimazu
LKirishima
WOonokuni
WKotokaze
WHoshi
LAsahifuji
LDewanohana
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LKirinji
LJingaku
LKitao
LSakahoko
WKoubouyama
WTochitsurugi

6W 9L
 

Maegashira
2

Sadanoumi
 

LAobajou
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKitao
LDaijuyama
LDaitetsu
LOonokuni
WMasudayama
WTochihikari
LTochitsurugi
LChiyonofuji
LOozutu
LTouryuu
LKirishima
WHachiya

3W 12L
 

Maegashira
3

Daitetsu
 

LKoubouyama
LTakanosato
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WSadanoumi
LKaiki
LAsashio
LHachiya
LMasudayama
WOozutu
WTochihikari
LOonishiki
LTochitsurugi
WTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Itai
 

WDaijuyama
LKirinji
LDewanohana
LTochitsurugi
LChiyonofuji
WHachiya
LMasudayama
WTochihikari
LHokuten'yuu
LOonishiki
WKurama
LTakamisugi
WTagaryuu
LHouou
WKirishima

6W 9L
 

Maegashira
5

Kirishima
 

WKurama
WKonishiki
LTochitsurugi
LDewanohana
LMasudayama
WTochihikari
LTouryuu
LKotokaze
WKirinji
LTakamisugi
LHidanohana
LOonishiki
LKoubouyama
WSadanoumi
LItai

5W 10L
 

Maegashira
6

Jingaku
 

WHouou
LTochitsurugi
WHachiya
LTakamisugi
LMitoizumi
WOonishiki
WTochihikari
LKirinji
WHidanohana
LDaijuyama
WKonishiki
WTagaryuu
WKaiki
LMasudayama
LHoshi

8W 7L
 

Maegashira
7

Kaiki
 

LSakahoko
LMitoizumi
WTochihikari
LHidanohana
LTagaryuu
WTochitsurugi
WDaitetsu
WOozutu
LTakamisugi
WHachiya
LHouou
WDaijuyama
LJingaku
WOonishiki
LKurama

7W 8L
 

Maegashira
8

Touryuu
 

LKirinji
WTochihikari
LTakamisugi
WOonishiki
LHidanohana
WHouou
WKirishima
LTochitsurugi
WKurama
WKoubouyama
WDaijuyama
LMasudayama
WSadanoumi
LAobajou
LKitao

8W 7L
 

Maegashira
9

Dewanohana
 

WMitoizumi
WKoubouyama
WItai
WKirishima
WSakahoko
WKirinji
WKonishiki
WHidanohana
WHoshi
LAsashio
WKotokaze
LHokuten'yuu
LKitao
WAsahifuji
LDaijuyama

11W 4L
 

Maegashira
10

Masudayama
 

LTakamisugi
LKurama
LHouou
LOozutu
WKirishima
WDaijuyama
WItai
LSadanoumi
LKoubouyama
WDaitetsu
WMaenoshin
WTouryuu
WHidanohana
WJingaku
LOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
11

Hachiya
 

LOonishiki
WDaijuyama
LJingaku
LKurama
WOozutu
LItai
LHouou
LKoubouyama
WDaitetsu
LKaiki
LKotogaume
WMaenoshin
LTakamisugi
WHananoumi
LSadanoumi

5W 10L
 

Maegashira
12

Oonishiki
 

WHachiya
LHouou
WMaenoshin
LTouryuu
LHattori
LJingaku
LTochiakagi
WOoshio
WDaijuyama
WItai
LKirinji
WKirishima
WDaitetsu
LKaiki
WMasudayama

8W 7L
 

Maegashira
13

Tochihikari
 

WHananoumi
LTouryuu
LKaiki
LDaijuyama
WHouou
LKirishima
LJingaku
LItai
LSadanoumi
LMaenoshin
LOoshio
LDaitetsu
LKotochitose
LSakahoko
LWakasegawa

2W 13L
 

Chiyonofuji(11)
Hoshi(1)
Dewanohana(4), Mitoizumi(1)
Kitao(1)
Kitanoumi