1985 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKotogaume
WDaitetsu
WKaiki
LHananoumi
WAsahifuji
WKirishima
WItai
WAsashio
WSakahoko
WTerao
WDewanohana
WKitao
WWakashimazu
WHokuten'yuu
WOonokuni

14W 1L
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WHoshi
LItai
WHananoumi
WDaitetsu
LKotogaume
WKirinji
WSakahoko
WAsahifuji
WDewanohana
WKitao
WKirishima
WWakashimazu
WHokuten'yuu
LAsashio
LChiyonofuji

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LHananoumi
LAsahifuji
WHoshi
WItai
WKirinji
LKotogaume
LKitao
LChiyonofuji
WOonishiki
WSakahoko
WWakashimazu
WFujinokawa
WDewanohana
WOonokuni
LHokuten'yuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kitao
 

WItai
WWakashimazu
WSakahoko
WTakanosato
WFujinokawa
WOonishiki
WAsashio
WTerao
WAsahifuji
LOonokuni
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
WKotogaume
WHoshi
LKonishiki

12W 3L
 

Komusubi
 

Asahifuji
 

WTakanosato
WAsashio
WOonishiki
WSakahoko
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
WWakashimazu
LOonokuni
LKitao
LDewanohana
WKotogaume
WHoshi
LTerao
WSadanoumi
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
1

Sakahoko
 

WOonishiki
LAobajou
LKitao
LAsahifuji
WWakashimazu
WKoubouyama
LOonokuni
LFujinokawa
LChiyonofuji
LAsashio
WHoshi
WHananoumi
WKaiki
LKotogaume
LDewanohana

6W 9L
 

Maegashira
2

Kirinji
 

WKirishima
LHoshi
LOozutu
LHokuten'yuu
LAsashio
LOonokuni
WKoubouyama
LAobajou
WTouryuu
LHananoumi
LKaiki
WTerao
LTagaryuu
WFujinokawa
LMisugiiso

5W 10L
 

Maegashira
3

Hananoumi
 

WAsashio
LJingaku
LOonokuni
WChiyonofuji
LHokuten'yuu
LHoshi
LKonishiki
LDaijuyama
LItai
WKirinji
LOonishiki
LSakahoko
WKoubouyama
LDaitetsu
WKirishima

5W 10L
 

Maegashira
4

Kaiki
 

WWakashimazu
LTakanosato
LChiyonofuji
LJingaku
WOozutu
LMisugiiso
LDaijuyama
WTagaryuu
LKoubouyama
LTouryuu
WKirinji
LKonishiki
LSakahoko
LKirishima
WOonishiki

5W 10L
 

Maegashira
5

Fujinokawa
 

WTerao
WOonishiki
LJingaku
LDaijuyama
LKitao
LSadanoumi
LTakamisugi
WSakahoko
LDaitetsu
WKirishima
W*Itai
LAsashio
LHoshi
LKirinji
LKotogaume

5W 10L
 

Maegashira
6

Dewanohana
 

WAobajou
WTakamisugi
WTochitsurugi
LKurama
WHidanohana
WJingaku
LHoshi
WKotogaume
LOonokuni
WAsahifuji
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LAsashio
WMisugiiso
WSakahoko

9W 6L
 

Maegashira
7

Koubouyama
 

LSadanoumi
LTagaryuu
LTakamisugi
W*Kotokaze
WDaitetsu
LSakahoko
LKirinji
WKirishima
WKaiki
LAobajou
LOozutu
WOonishiki
LHananoumi
WTochitsurugi
LHidanohana

6W 9L
 

Maegashira
8

Touryuu
 

LOozutu
WKurama
WMaenoshin
LTochitsurugi
LTagaryuu
LTamaryuu
LHidanohana
WDaitetsu
LKirinji
WKaiki
WTakamisugi
WMisugiiso
LSadanoumi
WAobajou
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
9

Jingaku
 

WKonishiki
WHananoumi
WFujinokawa
WKaiki
WKurama
LDewanohana
WSadanoumi
LTochitsurugi
LDaijuyama
LHidanohana
LTamaryuu
WMaenoshin
LTakamisugi
WTagaryuu
LAobajou

8W 7L
 

Maegashira
10

Kotokaze
 

LMisugiiso
LKirishima
LTerao
L*Koubouyama
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0W 4L
 

Maegashira
11

Tagaryuu
 

LDaijuyama
WKoubouyama
WAobajou
LSadanoumi
WTouryuu
LKonishiki
LDaitetsu
LKaiki
WTakamisugi
WOozutu
LMisugiiso
WKirishima
WKirinji
LJingaku
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LTochitsurugi
LDewanohana
WKoubouyama
WAobajou
LSadanoumi
LMaenoshin
WFujinokawa
LTamaryuu
LTagaryuu
WKurama
LTouryuu
WSasshuunada
WJingaku
WMasudayama
WTochitsukasa

8W 7L
 

Maegashira
13

Hidanohana
 

LKurama
WOozutu
WMisugiiso
WMaenoshin
LDewanohana
LTochitsurugi
WTouryuu
WSasshuunada
WTamaryuu
WJingaku
LAobajou
WTochitsukasa
LKonishiki
WHachiya
WKoubouyama

10W 5L
 

Maegashira
14

Tamaryuu
 

WMaenoshin
LTochitsurugi
WDaijuyama
LKonishiki
LMisugiiso
WTouryuu
LOozutu
WTakamisugi
LHidanohana
WMasurao
WJingaku
WMasudayama
WTochitsukasa
LKurama
WHachiya

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LAsahifuji
WKaiki
LKotogaume
LKitao
L*Oonishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 4L 10A
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WDaitetsu
WKotogaume
WItai
WKirinji
WHananoumi
WAsahifuji
WOonishiki
WHoshi
WTerao
WWakashimazu
LKitao
WDewanohana
LOonokuni
LChiyonofuji
WAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

LKaiki
LKitao
WDaitetsu
LKotogaume
LSakahoko
WTerao
LAsahifuji
WItai
LKirishima
LHokuten'yuu
LAsashio
LOonokuni
LChiyonofuji
LOonishiki
LHoshi

3W 12L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

LOonokuni
WKirinji
LAsashio
WOonishiki
WTerao
WHananoumi
WDewanohana
LHokuten'yuu
WKotogaume
WSadanoumi
LSakahoko
LAsahifuji
WFujinokawa
LKitao
WWakashimazu

9W 6L
 

Komusubi
 

Kotogaume
 

LChiyonofuji
LHokuten'yuu
WTakanosato
WWakashimazu
WOonokuni
WAsashio
LTerao
LDewanohana
LHoshi
WOonishiki
LAsahifuji
LSadanoumi
LKitao
WSakahoko
WFujinokawa

7W 8L
 

Maegashira
1

Oonishiki
 

LSakahoko
LFujinokawa
LAsahifuji
LHoshi
W*Takanosato
LKitao
LHokuten'yuu
WOozutu
LAsashio
LKotogaume
WHananoumi
LKoubouyama
LDaitetsu
WWakashimazu
LKaiki

4W 11L
 

Maegashira
2

Itai
 

LKitao
WOonokuni
LHokuten'yuu
LAsashio
LKonishiki
WOozutu
LChiyonofuji
LWakashimazu
WHananoumi
LDaitetsu
L*Fujinokawa
A 
A 
A 
A 

3W 8L 4A
 

Maegashira
3

Daitetsu
 

LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LWakashimazu
LOonokuni
LKoubouyama
LAobajou
WTagaryuu
LTouryuu
WFujinokawa
WItai
LTerao
LOozutu
WOonishiki
WHananoumi
LTochitsurugi

5W 10L
 

Maegashira
4

Kirishima
 

LKirinji
WKotokaze
LKonishiki
WMisugiiso
LDaijuyama
LChiyonofuji
WTochitsurugi
LKoubouyama
WWakashimazu
LFujinokawa
LOonokuni
LTagaryuu
WKurama
WKaiki
LHananoumi

6W 9L
 

Maegashira
5

Terao
 

LFujinokawa
WMisugiiso
WKotokaze
WOozutu
LHoshi
LWakashimazu
WKotogaume
LKitao
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
WDaitetsu
LKirinji
WAsahifuji
LKonishiki
WSadanoumi

7W 8L
 

Maegashira
6

Aobajou
 

LDewanohana
WSakahoko
LTagaryuu
LTakamisugi
LTochitsurugi
WDaitetsu
LKurama
WKirinji
LOozutu
WKoubouyama
WHidanohana
LDaijuyama
LMisugiiso
LTouryuu
WJingaku

6W 9L
 

Maegashira
7

Sadanoumi
 

WKoubouyama
LDaijuyama
LKurama
WTagaryuu
WTakamisugi
WFujinokawa
LJingaku
WKonishiki
WMisugiiso
LHoshi
WTochitsurugi
WKotogaume
WTouryuu
LAsahifuji
LTerao

9W 6L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

WTouryuu
LHidanohana
WKirinji
LTerao
LKaiki
LItai
WTamaryuu
LOonishiki
WAobajou
LTagaryuu
WKoubouyama
WDaitetsu
WMaenoshin
WDaijuyama
WAsahifuji

9W 6L
 

Maegashira
9

Konishiki
 

LJingaku
LMaenoshin
WKirishima
WTamaryuu
WItai
WTagaryuu
WHananoumi
LSadanoumi
LTochitsurugi
WDaijuyama
WKurama
WKaiki
WHidanohana
WTerao
WKitao

11W 4L
 

Maegashira
10

Misugiiso
 

WKotokaze
LTerao
LHidanohana
LKirishima
WTamaryuu
WKaiki
WMaenoshin
LKurama
LSadanoumi
WTochitsurugi
WTagaryuu
LTouryuu
WAobajou
LDewanohana
WKirinji

8W 7L
 

Maegashira
11

Daijuyama
 

WTagaryuu
WSadanoumi
LTamaryuu
WFujinokawa
WKirishima
LKurama
WKaiki
WHananoumi
WJingaku
LKonishiki
LMaenoshin
WAobajou
LTochitsurugi
LOozutu
LTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
12

Tochitsurugi
 

WTakamisugi
WTamaryuu
LDewanohana
WTouryuu
WAobajou
WHidanohana
LKirishima
WJingaku
WKonishiki
LMisugiiso
LSadanoumi
LKurama
WDaijuyama
LKoubouyama
WDaitetsu

9W 6L
 

Maegashira
13

Kurama
 

WHidanohana
LTouryuu
WSadanoumi
WDewanohana
LJingaku
WDaijuyama
WAobajou
WMisugiiso
WSasshuunada
LTakamisugi
LKonishiki
WTochitsurugi
LKirishima
WTamaryuu
LTagaryuu

9W 6L
 

Maegashira
14

Maenoshin
 

LTamaryuu
WKonishiki
LTouryuu
LHidanohana
WMasurao
WTakamisugi
LMisugiiso
LMasudayama
WTochitsukasa
WSasshuunada
WDaijuyama
LJingaku
LOozutu
WKouryuu
WKaneshiro

8W 7L
 

Chiyonofuji(14)
Kitao(5)
Konishiki(3)
Hoshi(3)
Washuuyama, Kotokaze, Ouko