1986 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WSakahoko
WAsahifuji
WKonishiki
LTochitsukasa
WDewanohana
WTagaryuu
WKotogaume
WHokuten'yuu
WTochitsurugi
WJingaku
WKirishima
WOozutu
WWakashimazu
WAsashio
WOonokuni

14W 1L
 

Oozeki
 

Hokutoumi
 

WMitoizumi
WKirishima
WTochitsukasa
WDewanohana
WSakahoko
LKonishiki
WAsahifuji
WKotogaume
WJingaku
WKirinji
WTagaryuu
LWakashimazu
LHokuten'yuu
WOonokuni
WAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WKirishima
WDewanohana
LTakanofuji
LKotogaume
WTagaryuu
WTochitsukasa
WSakahoko
LAsahifuji
WTouryuu
WWakashimazu
LHokuten'yuu
WOonokuni
WJingaku
LChiyonofuji
LHokutoumi

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WTagaryuu
LMitoizumi
WKotogaume
LSakahoko
LKonishiki
LDewanohana
WTochitsukasa
LChiyonofuji
LAsahifuji
WOonokuni
WAsashio
WTakanofuji
WHokutoumi
WTerao
LWakashimazu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LOonokuni
LTakanofuji
LHokuten'yuu
WAsashio
WWakashimazu
WJingaku
LChiyonofuji
LHokutoumi
LSakahoko
WKonishiki
WDewanohana
WAsahifuji
WOozutu
WTochitsukasa
LTerao

8W 7L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LFutahaguro
LAsashio
WWakashimazu
LHokutoumi
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
LOonokuni
LOozutu
LTagaryuu
LSakahoko
LKotogaume
LKirishima
WTakanofuji
LJingaku
LTochitsukasa

3W 12L
 

Maegashira
1

Takamisugi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Asahifuji
 

WWakashimazu
LChiyonofuji
WTerao
LOonokuni
WOozutu
WFutahaguro
LHokutoumi
WAsashio
WHokuten'yuu
LDaitetsu
LTamaryuu
LKotogaume
WSakahoko
LKonishiki
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
3

Tochitsukasa
 

WTakanofuji
LFutahaguro
LHokutoumi
WChiyonofuji
LOonokuni
LAsashio
LHokuten'yuu
LSakahoko
WWakashimazu
LTerao
WSasshuunada
WTagaryuu
WFujinokawa
LKotogaume
WDewanohana

7W 8L
 

Maegashira
4

Konishiki
 

WJingaku
WTouryuu
LChiyonofuji
WKouryuu
WHokuten'yuu
WHokutoumi
W*Futahaguro
WWakashimazu
WOonokuni
LKotogaume
LSakahoko
WHananoumi
WTerao
WAsahifuji
WTamaryuu

12W 3L
 

Maegashira
5

Touryuu
 

WTochitsurugi
LKonishiki
LKouryuu
WSasshuunada
LSadanoumi
LKaiki
WHananoumi
LChikubayama
LAsashio
WTamaryuu
LItai
LFujinokawa
WTagaryuu
LKurama
WKirishima

6W 9L
 

Maegashira
6

Oozutu
 

WKirinji
LSasshuunada
WFujihikari
LKurama
LAsahifuji
WChikubayama
LTamaryuu
WDewanohana
WKirishima
LItai
WHananoumi
LChiyonofuji
LKotogaume
LWakashimazu
WSakahoko

7W 8L
 

Maegashira
7

Daitetsu
 

WDaijuyama
WChikubayama
LSasshuunada
WItai
LTamaryuu
WTakanofuji
LFujihikari
LKurama
LHananoumi
WAsahifuji
LKaiki
WKouryuu
LKoubouyama
WSadanoumi
WFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
8

Terao
 

WFujinokawa
LKouryuu
LAsahifuji
LHananoumi
WFujihikari
WSadanoumi
WKaiki
LItai
WChikubayama
WTochitsukasa
WKirinji
WTamaryuu
LKonishiki
LHokuten'yuu
WKotogaume

9W 6L
 

Maegashira
9

Koubouyama
 

WSadanoumi
LTamaryuu
LTagaryuu
WKaiki
LSasshuunada
LKurama
WKouryuu
LKirishima
WFujihikari
LTakanofuji
LJingaku
WKirinji
WDaitetsu
LDaijuyama
LItai

6W 9L
 

Maegashira
10

Kouryuu
 

WTamaryuu
WTerao
WTouryuu
LKonishiki
LDaijuyama
LItai
LKoubouyama
WJingaku
WKaiki
LHananoumi
WSadanoumi
LDaitetsu
LKirinji
WFujihikari
WTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
11

Kaiki
 

WSasshuunada
LDaijuyama
WTochitsurugi
LKoubouyama
LHananoumi
WTouryuu
LTerao
WTamaryuu
LKouryuu
WFujinokawa
WDaitetsu
LFujihikari
LChikubayama
LKirinishiki
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
12

Itai
 

WKurama
WKirinji
WDaijuyama
LDaitetsu
WTochitsurugi
WKouryuu
LJingaku
WTerao
LSadanoumi
WOozutu
WTouryuu
LSasshuunada
LTamaryuu
WHananoumi
WKoubouyama

10W 5L
 

Maegashira
13

Chikubayama
 

WFujihikari
LDaitetsu
WKirinishiki
LDaijuyama
WKirinji
LOozutu
LSadanoumi
WTouryuu
LTerao
WTochitsurugi
LKurama
LOonishiki
WKaiki
LSasshuunada
LMasurao

6W 9L
 

Maegashira
14

Hananoumi
 

WOonishiki
WSadanoumi
WFujinokawa
WTerao
WKaiki
WDaijuyama
LTouryuu
LKirinji
WDaitetsu
WKouryuu
LOozutu
LKonishiki
WSasshuunada
LItai
WJingaku

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Futahaguro
 

WDewanohana
WTochitsukasa
LSakahoko
WTagaryuu
LTakanofuji
LAsahifuji
L*Konishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 4L 8A
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WKotogaume
LTagaryuu
WMitoizumi
WAsahifuji
WTochitsukasa
WSakahoko
WDewanohana
WTakanofuji
LKonishiki
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LAsashio
WKirishima
LHokutoumi
LChiyonofuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

LAsahifuji
WSakahoko
LDewanohana
WTakanofuji
LKotogaume
WKirishima
WTagaryuu
LKonishiki
LTochitsukasa
LAsashio
WOonokuni
WHokutoumi
LChiyonofuji
WOozutu
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Mitoizumi
 

LHokutoumi
WHokuten'yuu
LOonokuni
L*Kirishima
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Komusubi
 

Sakahoko
 

LChiyonofuji
LWakashimazu
WFutahaguro
WHokuten'yuu
LHokutoumi
LOonokuni
LAsashio
WTochitsukasa
WKotogaume
WDewanohana
WKonishiki
WDaijuyama
LAsahifuji
WTamaryuu
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
1

Kirishima
 

LAsashio
LHokutoumi
LKirinji
W*Mitoizumi
LFujinokawa
LWakashimazu
LTochitsurugi
WKoubouyama
LOozutu
LTagaryuu
LChiyonofuji
WDewanohana
LOonokuni
WTakanofuji
LTouryuu

4W 11L
 

Maegashira
2

Tagaryuu
 

LHokuten'yuu
WOonokuni
WKoubouyama
LFutahaguro
LAsashio
LChiyonofuji
LWakashimazu
LFujinokawa
WDewanohana
WKirishima
LHokutoumi
LTochitsukasa
LTouryuu
LTochitsurugi
WTakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
3

Takanofuji
 

LTochitsukasa
WKotogaume
WAsashio
LWakashimazu
WFutahaguro
LDaitetsu
LDaijuyama
LOonokuni
LFujinokawa
WKoubouyama
LTochitsurugi
LHokuten'yuu
LDewanohana
LKirishima
LTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Jingaku
 

LKonishiki
LTochitsurugi
LTamaryuu
WFujinokawa
WKurama
LKotogaume
WItai
LKouryuu
LHokutoumi
LChiyonofuji
WKoubouyama
LSadanoumi
LAsashio
WDewanohana
LHananoumi

5W 10L
 

Maegashira
5

Tochitsurugi
 

LTouryuu
WJingaku
LKaiki
LTamaryuu
LItai
WFujinokawa
WKirishima
LSasshuunada
LChiyonofuji
LChikubayama
WTakanofuji
LKurama
LSadanoumi
WTagaryuu
LKouryuu

5W 10L
 

Maegashira
6

Kirinji
 

LOozutu
LItai
WKirishima
WSadanoumi
LChikubayama
WSasshuunada
WKurama
WHananoumi
LTamaryuu
LHokutoumi
LTerao
LKoubouyama
WKouryuu
LFujinokawa
LKaiki

6W 9L
 

Maegashira
7

Daijuyama
 

LDaitetsu
WKaiki
LItai
WChikubayama
WKouryuu
LHananoumi
WTakanofuji
LSadanoumi
WSasshuunada
WKurama
WFujinokawa
LSakahoko
LFujihikari
WKoubouyama
LAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
8

Fujinokawa
 

LTerao
LKurama
LHananoumi
LJingaku
WKirishima
LTochitsurugi
WSasshuunada
WTagaryuu
WTakanofuji
LKaiki
LDaijuyama
WTouryuu
LTochitsukasa
WKirinji
LDaitetsu

6W 9L
 

Maegashira
9

Sadanoumi
 

LKoubouyama
LHananoumi
WKurama
LKirinji
WTouryuu
LTerao
WChikubayama
WDaijuyama
WItai
LSasshuunada
LKouryuu
WJingaku
WTochitsurugi
LDaitetsu
WFujihikari

8W 7L
 

Maegashira
10

Tamaryuu
 

LKouryuu
WKoubouyama
WJingaku
WTochitsurugi
WDaitetsu
WFujihikari
WOozutu
LKaiki
WKirinji
LTouryuu
WAsahifuji
LTerao
WItai
LSakahoko
LKonishiki

9W 6L
 

Maegashira
11

Sasshuunada
 

LKaiki
WOozutu
WDaitetsu
LTouryuu
WKoubouyama
LKirinji
LFujinokawa
WTochitsurugi
LDaijuyama
WSadanoumi
LTochitsukasa
WItai
LHananoumi
WChikubayama
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
12

Kurama
 

LItai
WFujinokawa
LSadanoumi
WOozutu
LJingaku
WKoubouyama
LKirinji
WDaitetsu
LOonishiki
LDaijuyama
WChikubayama
WTochitsurugi
LKirinishiki
WTouryuu
LSasshuunada

7W 8L
 

Maegashira
13

Fujihikari
 

LChikubayama
WHouou
LOozutu
WOonishiki
LTerao
LTamaryuu
WDaitetsu
LKirinishiki
LKoubouyama
WMasurao
LMaenoshin
WKaiki
WDaijuyama
LKouryuu
LSadanoumi

6W 9L
 

Chiyonofuji(18)
Konishiki(2)
Terao(1)
Sakahoko(3)
Futahaguro(Kitao), Hokutoumi(Hoshi)
Misugiiso(Azumanada), Saisu