1987 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

LTamaryuu
WDaijuyama
WKotogaume
WJingaku
WHananoumi
WTochinowaka
WItai
WKonishiki
WSakahoko
WHokuten'yuu
WTakamisugi
WAsahifuji
LAsashio
WFutahaguro
WOonokuni

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Chiyonofuji
 

WTakamisugi
WJingaku
WTamaryuu
WKotogaume
WTochinowaka
WSakahoko
WHokuten'yuu
WItai
WHananoumi
WDaijuyama
WKonishiki
WAsashio
WAsahifuji
WOonokuni
WFutahaguro

15W 0L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

LSakahoko
WHananoumi
WDaijuyama
WTakamisugi
WJingaku
WItai
WTamaryuu
LHokutoumi
WTochinowaka
LFutahaguro
LChiyonofuji
LOonokuni
LTochitsukasa
WHokuten'yuu
LAsahifuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WItai
LSakahoko
WTochinowaka
WDaijuyama
WTakamisugi
WTamaryuu
LFutahaguro
LHananoumi
WJingaku
LOonokuni
LTochitsukasa
LChiyonofuji
WHokutoumi
LAsahifuji
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Tochinowaka
 

LAsahifuji
LHokuten'yuu
LAsashio
LFutahaguro
LChiyonofuji
LHokutoumi
LOonokuni
WJingaku
LKonishiki
WItai
WTamaryuu
LTakamisugi
WDaijuyama
LHananoumi
WSakahoko

5W 10L
 

Komusubi
 

Jingaku
 

LOonokuni
LChiyonofuji
LFutahaguro
LHokutoumi
LKonishiki
LAsahifuji
LDaijuyama
LTochinowaka
LAsashio
WHananoumi
LHokuten'yuu
LItai
LTamaryuu
WTakamisugi
LKoubouyama

2W 13L
 

Maegashira
1

Takamisugi
 

LChiyonofuji
WOonokuni
LAsahifuji
LKonishiki
LAsashio
LHokuten'yuu
LFujinoshin
LFutahaguro
LTamaryuu
LMaenoshin
LHokutoumi
WTochinowaka
WItai
LJingaku
LKotogaume

3W 12L
 

Maegashira
2

Itai
 

LAsashio
LAsahifuji
LHokuten'yuu
WOonokuni
LSasshuunada
LKonishiki
LHokutoumi
LChiyonofuji
LDaijuyama
LTochinowaka
LFujinoshin
WJingaku
LTakamisugi
WTamaryuu
WDewanohana

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotogaume
 

WKirinishiki
LTakanofuji
LHokutoumi
LChiyonofuji
LOonokuni
WRyougoku
LOozutu
LFujinoshin
WMaenoshin
LAsahifuji
LFutahaguro
LSakahoko
WHananoumi
LTagaryuu
WTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
4

Koubouyama
 

WMaenoshin
WTagaryuu
LDaitetsu
LRyougoku
LSadanoumi
LTouryuu
LTakanofuji
LSasshuunada
WKirinishiki
WFujinoshin
LSakahoko
LKirinji
LKirishima
WDaijuyama
WJingaku

6W 9L
 

Maegashira
5

Dewanohana
 

WSasshuunada
WTouryuu
LEnazakura
WTakanofuji
LNankairyuu
LDaitetsu
LSakahoko
WKotoinazuma
LTerao
WOozutu
WTagaryuu
LKirinishiki
LFujinoshin
LTochitsukasa
LItai

6W 9L
 

Maegashira
6

Tochitsukasa
 

WFujinoshin
WNankairyuu
LTerao
LEnazakura
WDaitetsu
WSadanoumi
LTouryuu
WTagaryuu
WKotoinazuma
WTakanofuji
WAsashio
LRyougoku
WKonishiki
WDewanohana
LKirishima

10W 5L
 

Maegashira
7

Kirinji
 

WKirishima
LEnazakura
LKotoinazuma
WHananoumi
LTagaryuu
WOozutu
LTerao
WSadanoumi
LNankairyuu
LKirinishiki
WTouryuu
WKoubouyama
WMaenoshin
WTakanofuji
WRyougoku

9W 6L
 

Maegashira
8

Ryougoku
 

WOozutu
WKirishima
LHananoumi
WKoubouyama
WFujinoshin
LKotogaume
LSasshuunada
WTerao
WTagaryuu
LEnazakura
WNankairyuu
WTochitsukasa
WKirinishiki
WSakahoko
LKirinji

10W 5L
 

Maegashira
9

Takanofuji
 

WTerao
WKotogaume
WKirinishiki
LDewanohana
WEnazakura
LMaenoshin
WKoubouyama
WDaitetsu
LKirishima
LTochitsukasa
LSasshuunada
WKotoinazuma
WNankairyuu
LKirinji
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
10

Tagaryuu
 

LDaitetsu
LKoubouyama
WMaenoshin
LSasshuunada
WKirinji
WFujinoshin
WKirishima
LTochitsukasa
LRyougoku
LTerao
LDewanohana
WOozutu
WTouryuu
WKotogaume
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
11

Sadanoumi
 

LTouryuu
WFujinoshin
WSasshuunada
WKirishima
WKoubouyama
LTochitsukasa
WMaenoshin
LKirinji
WOozutu
LDaitetsu
WTerao
LOonohana
WHananokuni
LWakasegawa
LKirinishiki

8W 7L
 

Maegashira
12

Kotoinazuma
 

LNankairyuu
WOonohana
WKirinji
WWakasegawa
WKurama
WSasshuunada
LEnazakura
LDewanohana
LTochitsukasa
WKirishima
LOozutu
LTakanofuji
WDaitetsu
WTerao
LTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Enazakura
 

WHananokuni
WKirinji
WDewanohana
WTochitsukasa
LTakanofuji
LKirishima
WKotoinazuma
LOozutu
LSasshuunada
WRyougoku
WOonohana
LDaitetsu
WTerao
LFujinoshin
WWakasegawa

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

WJingaku
LTakamisugi
LSakahoko
LItai
WKotogaume
WDaijuyama
WTochinowaka
WTamaryuu
WHokuten'yuu
WAsashio
LAsahifuji
WKonishiki
LFutahaguro
LChiyonofuji
LHokutoumi

8W 7L
 

Haridashi-
Yokozuna

Futahaguro
 

WDaijuyama
WTamaryuu
WJingaku
WTochinowaka
WSakahoko
WHananoumi
WAsashio
WTakamisugi
WAsahifuji
WKonishiki
WKotogaume
WHokuten'yuu
WOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji

13W 2L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WTochinowaka
WItai
WTakamisugi
WSakahoko
WTamaryuu
WJingaku
WHananoumi
LHokuten'yuu
LFutahaguro
WKotogaume
WOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji
WAsashio
WKonishiki

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WHananoumi
WTochinowaka
WItai
WTamaryuu
WDaijuyama
WTakamisugi
LChiyonofuji
WAsahifuji
LOonokuni
LHokutoumi
WJingaku
LFutahaguro
WSakahoko
LKonishiki
LAsashio

9W 6L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WKonishiki
WAsashio
WOonokuni
LAsahifuji
LFutahaguro
LChiyonofuji
WDewanohana
WMaenoshin
LHokutoumi
WTamaryuu
WKoubouyama
WKotogaume
LHokuten'yuu
LRyougoku
LTochinowaka

8W 7L
 

Komusubi
 

Tamaryuu
 

WHokutoumi
LFutahaguro
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LAsashio
LKonishiki
LOonokuni
WTakamisugi
LSakahoko
LTochinowaka
LDaijuyama
WJingaku
LItai
LHananoumi

3W 12L
 

Maegashira
1

Daijuyama
 

LFutahaguro
LHokutoumi
LKonishiki
LAsashio
LHokuten'yuu
LOonokuni
WJingaku
LKirinishiki
WItai
LChiyonofuji
LHananoumi
WTamaryuu
LTochinowaka
LKoubouyama
LMaenoshin

3W 12L
 

Maegashira
2

Hananoumi
 

LHokuten'yuu
LKonishiki
WRyougoku
LKirinji
LHokutoumi
LFutahaguro
LAsahifuji
WAsashio
LChiyonofuji
LJingaku
WDaijuyama
WKirishima
LKotogaume
WTochinowaka
WTamaryuu

6W 9L
 

Maegashira
3

Kirinishiki
 

LKotogaume
LOozutu
LTakanofuji
WFujinoshin
LKirishima
LTerao
WDaitetsu
WDaijuyama
LKoubouyama
WKirinji
WMaenoshin
WDewanohana
LRyougoku
LSasshuunada
WSadanoumi

7W 8L
 

Maegashira
4

Maenoshin
 

LKoubouyama
WTerao
LTagaryuu
WDaitetsu
LTouryuu
WTakanofuji
LSadanoumi
LSakahoko
LKotogaume
WTakamisugi
LKirinishiki
LFujinoshin
LKirinji
WNankairyuu
WDaijuyama

6W 9L
 

Maegashira
5

Sasshuunada
 

LDewanohana
LDaitetsu
LSadanoumi
WTagaryuu
WItai
LKotoinazuma
WRyougoku
WKoubouyama
WEnazakura
LNankairyuu
WTakanofuji
LTouryuu
LOozutu
WKirinishiki
LFujinoshin

7W 8L
 

Maegashira
6

Fujinoshin
 

LTochitsukasa
LSadanoumi
WTouryuu
LKirinishiki
LRyougoku
LTagaryuu
WTakamisugi
WKotogaume
LDaitetsu
LKoubouyama
WItai
WMaenoshin
WDewanohana
WEnazakura
WSasshuunada

8W 7L
 

Maegashira
7

Kirishima
 

LKirinji
LRyougoku
LOozutu
LSadanoumi
WKirinishiki
WEnazakura
LTagaryuu
WNankairyuu
WTakanofuji
LKotoinazuma
WDaitetsu
LHananoumi
WKoubouyama
LTouryuu
WTochitsukasa

7W 8L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

LRyougoku
WKirinishiki
WKirishima
WNankairyuu
LTerao
LKirinji
WKotogaume
WEnazakura
LSadanoumi
LDewanohana
WKotoinazuma
LTagaryuu
WSasshuunada
LDaitetsu
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Terao
 

LTakanofuji
LMaenoshin
WTochitsukasa
WTouryuu
WOozutu
WKirinishiki
WKirinji
LRyougoku
WDewanohana
WTagaryuu
LSadanoumi
LNankairyuu
LEnazakura
LKotoinazuma
WDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
10

Daitetsu
 

WTagaryuu
WSasshuunada
WKoubouyama
LMaenoshin
LTochitsukasa
WDewanohana
LKirinishiki
LTakanofuji
WFujinoshin
WSadanoumi
LKirishima
WEnazakura
LKotoinazuma
WOozutu
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
11

Touryuu
 

WSadanoumi
LDewanohana
LFujinoshin
LTerao
WMaenoshin
WKoubouyama
WTochitsukasa
LHananokuni
WOonohana
LWakasegawa
LKirinji
WSasshuunada
LTagaryuu
WKirishima
WNankairyuu

8W 7L
 

Maegashira
12

Nankairyuu
 

WKotoinazuma
LTochitsukasa
WKinoarashi
LOozutu
WDewanohana
WOonohana
WHananokuni
LKirishima
WKirinji
WSasshuunada
LRyougoku
WTerao
LTakanofuji
LMaenoshin
LTouryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Masurao
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Chiyonofuji(22)
Sakahoko(3)
Nobody
Tochitsukasa(1)