1987 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WDewanohana
WSadanoumi
WDaitetsu
WMaenoshin
WKirinji
LSakahoko
WOozutu
WRyougoku
WTochinowaka
WAsahifuji
L*Hokuten'yuu
A 
A 
A 
A 

9W 2L 4A
 

Haridashi-
Yokozuna

Futahaguro
 

LTochinowaka
WMasurao
WMaenoshin
WDewanohana
WRyougoku
LTakanofuji
LAsahifuji
LSakahoko
WOozutu
WAsashio
WKonishiki
WTamaryuu
LOonokuni
WHokuten'yuu
LHokutoumi

9W 6L
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WAsahifuji
WOozutu
WMasurao
WTochinowaka
WDewanohana
WKirinji
LMaenoshin
WHokuten'yuu
WTakanofuji
LKonishiki
WAsashio
WRyougoku
WFutahaguro
WHokutoumi
WSakahoko

13W 2L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WTakanofuji
WMaenoshin
LTochinowaka
WRyougoku
LAsahifuji
LDewanohana
WJingaku
WKirinji
WSadanoumi
LFutahaguro
LOonokuni
LHokutoumi
LHokuten'yuu
WSakahoko
WTamaryuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

LOonokuni
WRyougoku
WHokuten'yuu
WOozutu
WAsashio
WJingaku
WFutahaguro
WTakanofuji
WDewanohana
LChiyonofuji
LHokutoumi
WSakahoko
WMaenoshin
WKonishiki
WTochinowaka

12W 3L
 

Komusubi
 

Maenoshin
 

LHokutoumi
LAsashio
LFutahaguro
LChiyonofuji
LKonishiki
LHokuten'yuu
WOonokuni
LDewanohana
WRyougoku
LTakanofuji
LKirinji
LTochinowaka
LAsahifuji
WOozutu
WSadanoumi

4W 11L
 

Maegashira
1

Kirinji
 

LKonishiki
LTagaryuu
LTakanofuji
LTakamisugi
LChiyonofuji
LOonokuni
LRyougoku
LAsashio
LKinoarashi
LHokutoumi
WMaenoshin
WDewanohana
WSadanoumi
WOonishiki
WOozutu

5W 10L
 

Maegashira
2

Ryougoku
 

LHokuten'yuu
LAsahifuji
LKonishiki
LAsashio
LFutahaguro
LHokutoumi
WKirinji
LChiyonofuji
LMaenoshin
WOozutu
WDaitetsu
LOonokuni
WTerao
LKinoarashi
WTouryuu

5W 10L
 

Maegashira
3

Masurao
 

WOozutu
LFutahaguro
LOonokuni
L*Hokuten'yuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Maegashira
4

Daitetsu
 

LSadanoumi
LHokutoumi
LChiyonofuji
LTouryuu
LKinoarashi
LKirinishiki
WTakanofuji
WOonishiki
LTagaryuu
WTerao
LRyougoku
LKirishima
LTochitsukasa
WDewanohana
LHananoumi

4W 11L
 

Maegashira
5

Tamaryuu
 

WSakahoko
LKirinishiki
LDaijuyama
WOonishiki
WKirishima
LTochitsukasa
WItai
WKinoarashi
LHananoumi
WKotogaume
WSasshuunada
LFutahaguro
LTochinowaka
WFujinoshin
LAsashio

8W 7L
 

Maegashira
6

Terao
 

WTakamisugi
WTakanofuji
LItai
LHananoumi
WTochitsukasa
LKoubouyama
LTochinowaka
LKotogaume
LFujinoshin
LDaitetsu
WSadanoumi
WKinoarashi
LRyougoku
LDaijuyama
WDewanohana

6W 9L
 

Maegashira
7

Takamisugi
 

LTerao
LSasshuunada
WOonishiki
WKirinji
WKoubouyama
LKirishima
LFujinoshin
WOozutu
WTochitsukasa
WItai
WKirinishiki
LHokuten'yuu
WKotogaume
LTouryuu
LJingaku

8W 7L
 

Maegashira
8

Touryuu
 

LDaijuyama
LItai
WKirishima
WDaitetsu
LFujinoshin
WOonishiki
LKirinishiki
WTochitsukasa
LSasshuunada
WKinoarashi
LKoubouyama
LKotogaume
LHananoumi
WTakamisugi
LRyougoku

6W 9L
 

Maegashira
9

Kinoarashi
 

LHananoumi
LSakahoko
LTochitsukasa
LKotogaume
WDaitetsu
WSadanoumi
LSasshuunada
LTamaryuu
WKirinji
LTouryuu
LJingaku
LTerao
LKirinishiki
WRyougoku
WDaijuyama

5W 10L
 

Maegashira
10

Itai
 

WKirinishiki
WTouryuu
WTerao
WSakahoko
WJingaku
LKotogaume
LTamaryuu
WDaijuyama
LKoubouyama
LTakamisugi
WKirishima
WHananoumi
LSasshuunada
WTochinowaka
LFujinoshin

9W 6L
 

Maegashira
11

Oonishiki
 

LKotogaume
LHananoumi
LTakamisugi
LTamaryuu
LTagaryuu
LTouryuu
LKoubouyama
LDaitetsu
WJingaku
LHananokuni
WOozutu
LEnazakura
LDaijuyama
LKirinji
LTochitsukasa

2W 13L
 

Maegashira
12

Kirishima
 

LTochitsukasa
WDaijuyama
LTouryuu
WTagaryuu
LTamaryuu
WTakamisugi
WMasudayama
LFujinoshin
WKirinishiki
WKotoinazuma
LItai
WDaitetsu
LNankairyuu
LKotogaume
WKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
13

Sasshuunada
 

LKoubouyama
WTakamisugi
WHananokuni
WKirinishiki
WKotogaume
LDaijuyama
WKinoarashi
LKotoinazuma
WTouryuu
WTochitsukasa
LTamaryuu
WTagaryuu
WItai
LNankairyuu
LEnazakura

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WMaenoshin
WDaitetsu
WDewanohana
WSadanoumi
WOozutu
WRyougoku
WSakahoko
WTochinowaka
WHokuten'yuu
WKirinji
WAsahifuji
WAsashio
WKonishiki
LOonokuni
WFutahaguro

14W 1L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WKirinji
WDewanohana
WRyougoku
WTakanofuji
WMaenoshin
WTochinowaka
WSadanoumi
WJingaku
WSakahoko
WOonokuni
LFutahaguro
WDaijuyama
LHokutoumi
LAsahifuji
WHokuten'yuu

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WRyougoku
LTochinowaka
LAsahifuji
W*Masurao
WTakanofuji
WMaenoshin
WDewanohana
LOonokuni
LHokutoumi
LSakahoko
W*Chiyonofuji
WTakamisugi
WAsashio
LFutahaguro
LKonishiki

8W 7L
 

Sekiwake
 

Tochinowaka
 

WFutahaguro
WHokuten'yuu
WAsashio
LOonokuni
WSadanoumi
LKonishiki
WTerao
LHokutoumi
LChiyonofuji
WDewanohana
LSakahoko
WMaenoshin
WTamaryuu
LItai
LAsahifuji

8W 7L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LChiyonofuji
LKonishiki
LHokutoumi
LFutahaguro
LOonokuni
WAsashio
LHokuten'yuu
WMaenoshin
LAsahifuji
LTochinowaka
WTakanofuji
LKirinji
LOozutu
LDaitetsu
LTerao

3W 12L
 

Maegashira
1

Takanofuji
 

LAsashio
LTerao
WKirinji
LKonishiki
LHokuten'yuu
WFutahaguro
LDaitetsu
LAsahifuji
LOonokuni
WMaenoshin
LDewanohana
LOozutu
LJingaku
LSadanoumi
LTagaryuu

3W 12L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

LMasurao
LOonokuni
WSadanoumi
LAsahifuji
LHokutoumi
WTagaryuu
LChiyonofuji
LTakamisugi
LFutahaguro
LRyougoku
LOonishiki
WTakanofuji
WDewanohana
LMaenoshin
LKirinji

4W 11L
 

Maegashira
3

Sadanoumi
 

WDaitetsu
LChiyonofuji
LOozutu
LHokutoumi
LTochinowaka
LKinoarashi
LKonishiki
LTagaryuu
LAsashio
WHananoumi
LTerao
LKirinishiki
LKirinji
WTakanofuji
LMaenoshin

3W 12L
 

Maegashira
4

Sakahoko
 

LTamaryuu
WKinoarashi
WTagaryuu
LItai
W*Hananoumi
WChiyonofuji
LHokutoumi
WFutahaguro
LKonishiki
WHokuten'yuu
WTochinowaka
LAsahifuji
WKoubouyama
LAsashio
LOonokuni

8W 7L
 

Maegashira
5

Jingaku
 

WTagaryuu
WKotogaume
WHananoumi
WTochitsukasa
LItai
LAsahifuji
LAsashio
LKonishiki
LOonishiki
LKirinishiki
WKinoarashi
WFujinoshin
WTakanofuji
WKoubouyama
WTakamisugi

9W 6L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

LJingaku
WKirinji
LSakahoko
LKirishima
WOonishiki
LOozutu
LKotogaume
WSadanoumi
WDaitetsu
WKoubouyama
LTochitsukasa
LSasshuunada
LFujinoshin
LHananoumi
WTakanofuji

6W 9L
 

Maegashira
7

Daijuyama
 

WTouryuu
LKirishima
WTamaryuu
LKoubouyama
WKirinishiki
WSasshuunada
WTochitsukasa
LItai
WKotogaume
LFujinoshin
LHananoumi
LKonishiki
WOonishiki
WTerao
LKinoarashi

8W 7L
 

Maegashira
8

Hananoumi
 

WKinoarashi
WOonishiki
LJingaku
WTerao
L*Sakahoko
A 
A 
A 
WTamaryuu
LSadanoumi
WDaijuyama
LItai
WTouryuu
WTagaryuu
WDaitetsu

8W 4L 3A
 

Maegashira
9

Kirinishiki
 

LItai
WTamaryuu
WFujinoshin
LSasshuunada
LDaijuyama
WDaitetsu
WTouryuu
LKoubouyama
LKirishima
WJingaku
LTakamisugi
WSadanoumi
WKinoarashi
LTochitsukasa
WKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
10

Kotogaume
 

WOonishiki
LJingaku
WKoubouyama
WKinoarashi
LSasshuunada
WItai
WTagaryuu
WTerao
LDaijuyama
LTamaryuu
WFujinoshin
WTouryuu
LTakamisugi
WKirishima
LKirinishiki

9W 6L
 

Maegashira
11

Tochitsukasa
 

WKirishima
WFujinoshin
WKinoarashi
LJingaku
LTerao
WTamaryuu
LDaijuyama
LTouryuu
LTakamisugi
LSasshuunada
WTagaryuu
LKoubouyama
WDaitetsu
WKirinishiki
WOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
12

Koubouyama
 

WSasshuunada
WHananokuni
LKotogaume
WDaijuyama
LTakamisugi
WTerao
WOonishiki
WKirinishiki
WItai
LTagaryuu
WTouryuu
WTochitsukasa
LSakahoko
LJingaku
LKirishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Fujinoshin
 

LMasudayama
LTochitsukasa
LKirinishiki
WEnazakura
WTouryuu
WHananokuni
WTakamisugi
WKirishima
WTerao
WDaijuyama
LKotogaume
LJingaku
WTagaryuu
LTamaryuu
WItai

9W 6L
 

Hokutoumi(3)
Sakahoko(2)
Asahifuji(2)
Asahifuji(5)
Hachiya