1988 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WAkinoshima
WKotofuji
WKotogaume
WItai
WWakasegawa
WJingaku
WHananokuni
WSakahoko
WRyougoku
WDaijuyama
WKonishiki
WAsashio
WHokuten'yuu
WAsahifuji
LOonokuni

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Hokutoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WKotogaume
WJingaku
WItai
WKotofuji
LAkinoshima
WSakahoko
LRyougoku
WWakasegawa
WHananokuni
WHananoumi
WHokuten'yuu
WOonokuni
WKonishiki
LChiyonofuji
WAsashio

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WKotofuji
W*Mitoizumi
WWakasegawa
LJingaku
WKotogaume
WHananokuni
WAkinoshima
WHananoumi
WAsashio
WRyougoku
LAsahifuji
LSakahoko
LChiyonofuji
LOonokuni
WKonishiki

10W 5L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WWakasegawa
WDaijuyama
WAsashio
LHananokuni
WItai
LAsahifuji
LHananoumi
LChiyonofuji
LOonokuni
WKotofuji
WAkinoshima
WHokuten'yuu
WRyougoku
LKonishiki
WKotogaume

9W 6L
 

Komusubi
 

Mitoizumi
 

LOonokuni
L*Hokuten'yuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L 13A
 

Maegashira
1

Ryougoku
 

LDaijuyama
WHananoumi
WKotoinazuma
WTerao
LKonishiki
WKirishima
WAsahifuji
LAsashio
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LOonokuni
WKotogaume
LSakahoko
WAkinoshima
LMisugisato

7W 8L
 

Maegashira
2

Daijuyama
 

WRyougoku
LSakahoko
WTerao
LKirishima
WAsashio
WKotogaume
LKonishiki
LOonokuni
WAkinoshima
LChiyonofuji
WSasshuunada
WTakanofuji
LHananokuni
WEnazakura
WOozutu

9W 6L
 

Maegashira
3

Jingaku
 

WHananokuni
LAsahifuji
WAkinoshima
WHokuten'yuu
LOonokuni
LChiyonofuji
LAsashio
LMisugisato
LKonishiki
LKoubouyama
LKirinishiki
LKotofuji
WKotogaume
LWakasegawa
WSaganobori

5W 10L
 

Maegashira
4

Kotofuji
 

LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LOonokuni
LAsahifuji
LHananokuni
WKoubouyama
LDaitetsu
WFujinoshin
LTagaryuu
LSakahoko
WHouou
WJingaku
LOozutu
LAsashio
LTakanohama

4W 11L
 

Maegashira
5

Hananoumi
 

WAsashio
LRyougoku
LKonishiki
WDaitetsu
WFujinoshin
LTakamisugi
WSakahoko
LHokuten'yuu
WTakanofuji
LAsahifuji
WEnazakura
LOozutu
LAkinoshima
LKotogaume
WKirinishiki

7W 8L
 

Maegashira
6

Terao
 

WKotoinazuma
WOozutu
LDaijuyama
LRyougoku
LTakanofuji
LKirinishiki
WWakasegawa
WTakanohama
LEnazakura
WHouou
WFujinoshin
LKonishiki
LMisugisato
WSaganobori
WHananokuni

8W 7L
 

Maegashira
7

Misugisato
 

LKirishima
WKirinishiki
WHananokuni
LEnazakura
LOozutu
WTakanohama
WHouou
WJingaku
LFujinoshin
WTakanofuji
LSaganobori
WSasshuunada
WTerao
LTagaryuu
WRyougoku

9W 6L
 

Maegashira
8

Takamisugi
 

WTagaryuu
LKotoinazuma
WDaitetsu
LKirinishiki
WSaganobori
WHananoumi
WTakanohama
LTakanofuji
LOozutu
LEnazakura
LKirishima
WFujinoshin
LHouou
WSasshuunada
WWakasegawa

8W 7L
 

Maegashira
9

Nankairyuu
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Retired
 

Maegashira
10

Oozutu
 

WFujinoshin
LTerao
WKirishima
LKotoinazuma
WMisugisato
WEnazakura
LSasshuunada
LHouou
WTakamisugi
LDaitetsu
WTagaryuu
WHananoumi
WKotofuji
LTakanofuji
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Kirinishiki
 

LDaitetsu
LMisugisato
WFujinoshin
WTakamisugi
LKoubouyama
WTerao
WItai
LKotoinazuma
LKirishima
LSasshuunada
WJingaku
WSaganobori
WTakanofuji
LTakanohama
LHananoumi

7W 8L
 

Maegashira
12

Enazakura
 

LTakanofuji
WKoubouyama
LTakanohama
WMisugisato
WDaitetsu
LOozutu
WKotoinazuma
WKirishima
WTerao
WTakamisugi
LHananoumi
WTagaryuu
LFujinoshin
LDaijuyama
LSasshuunada

8W 7L
 

Maegashira
13

Houou
 

WTakanohama
LSasshuunada
WSaganobori
WTagaryuu
WKirishima
LTakanofuji
LMisugisato
WOozutu
LKyokudouzan
LTerao
LKotofuji
LKitakachidoki
WTakamisugi
WKoubouyama
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
14

Saganobori
 

WHananofuji
LKirishima
LHouou
LTakanofuji
LTakamisugi
WSasshuunada
LTagaryuu
WKoubouyama
LTamaryuu
LKyokudouzan
WMisugisato
LKirinishiki
WTakanohama
LTerao
LJingaku

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

WMitoizumi
WItai
WKotofuji
WAkinoshima
WJingaku
LWakasegawa
LKotogaume
WDaijuyama
WSakahoko
LKonishiki
WRyougoku
LAsahifuji
WAsashio
WHokuten'yuu
WChiyonofuji

11W 4L
 

Oozeki
 

Asashio
 

LHananoumi
LAkinoshima
LSakahoko
WWakasegawa
LDaijuyama
LItai
WJingaku
WRyougoku
LHokuten'yuu
LKotogaume
LHananokuni
LChiyonofuji
LOonokuni
WKotofuji
LAsahifuji

4W 11L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WItai
LWakasegawa
WHananoumi
WKotogaume
WRyougoku
LAkinoshima
WDaijuyama
WHananokuni
WJingaku
WOonokuni
LChiyonofuji
WTerao
LAsahifuji
WSakahoko
LHokuten'yuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LAsahifuji
LHananokuni
LChiyonofuji
LKonishiki
LHokuten'yuu
LDaijuyama
WOonokuni
LAkinoshima
WItai
WAsashio
WWakasegawa
LRyougoku
LJingaku
WHananoumi
LSakahoko

5W 10L
 

Komusubi
 

Akinoshima
 

LChiyonofuji
WAsashio
LJingaku
LOonokuni
WAsahifuji
WKonishiki
LHokuten'yuu
WKotogaume
LDaijuyama
WHananokuni
LSakahoko
WWakasegawa
WHananoumi
LRyougoku
LKirishima

7W 8L
 

Maegashira
1

Tochinowaka
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Hananokuni
 

LJingaku
WKotogaume
LMisugisato
WSakahoko
WKotofuji
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LKonishiki
LAsahifuji
LAkinoshima
WAsashio
WItai
WDaijuyama
LKirishima
LTerao

6W 9L
 

Maegashira
3

Wakasegawa
 

LSakahoko
WKonishiki
LHokuten'yuu
LAsashio
LChiyonofuji
WOonokuni
LTerao
LAsahifuji
WKoubouyama
WItai
LKotogaume
LAkinoshima
LSasshuunada
WJingaku
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
4

Itai
 

LKonishiki
LOonokuni
LAsahifuji
LChiyonofuji
LSakahoko
WAsashio
LKirinishiki
WDaitetsu
LKotogaume
LWakasegawa
WKoubouyama
LHananokuni
LTagaryuu
LKotoinazuma
LFujinoshin

3W 12L
 

Maegashira
5

Kotoinazuma
 

LTerao
WTakamisugi
LRyougoku
WOozutu
LSasshuunada
LFujinoshin
LEnazakura
WKirinishiki
LDaitetsu
LTagaryuu
LTakanofuji
WKoubouyama
LKirishima
WItai
LHouou

5W 10L
 

Maegashira
6

Kirishima
 

WMisugisato
WSaganobori
LOozutu
WDaijuyama
LHouou
LRyougoku
WTakanofuji
LEnazakura
WKirinishiki
LFujinoshin
WTakamisugi
WTakanohama
WKotoinazuma
WHananokuni
WAkinoshima

10W 5L
 

Maegashira
7

Tagaryuu
 

LTakamisugi
LFujinoshin
WKoubouyama
LHouou
WTakanohama
LDaitetsu
WSaganobori
LSasshuunada
WKotofuji
WKotoinazuma
LOozutu
LEnazakura
WItai
WMisugisato
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
8

Koubouyama
 

LSasshuunada
LEnazakura
LTagaryuu
WTakanohama
WKirinishiki
LKotofuji
LFujinoshin
LSaganobori
LWakasegawa
WJingaku
LItai
LKotoinazuma
WDaitetsu
LHouou
WTamaryuu

5W 10L
 

Maegashira
9

Sasshuunada
 

WKoubouyama
WHouou
LTakanofuji
LFujinoshin
WKotoinazuma
LSaganobori
WOozutu
WTagaryuu
LTakanohama
WKirinishiki
LDaijuyama
LMisugisato
WWakasegawa
LTakamisugi
WEnazakura

8W 7L
 

Maegashira
10

Fujinoshin
 

LOozutu
WTagaryuu
LKirinishiki
WSasshuunada
LHananoumi
WKotoinazuma
WKoubouyama
LKotofuji
WMisugisato
WKirishima
LTerao
LTakamisugi
WEnazakura
WDaitetsu
WItai

9W 6L
 

Maegashira
11

Daitetsu
 

WKirinishiki
LTakanofuji
LTakamisugi
LHananoumi
LEnazakura
WTagaryuu
WKotofuji
LItai
WKotoinazuma
WOozutu
LTakanohama
LTamaryuu
LKoubouyama
LFujinoshin
LKyokudouzan

5W 10L
 

Maegashira
12

Takanofuji
 

WEnazakura
WDaitetsu
WSasshuunada
WSaganobori
WTerao
WHouou
LKirishima
WTakamisugi
LHananoumi
LMisugisato
WKotoinazuma
LDaijuyama
LKirinishiki
WOozutu
LTagaryuu

9W 6L
 

Maegashira
13

Takanohama
 

LHouou
WTamaryuu
WEnazakura
LKoubouyama
LTagaryuu
LMisugisato
LTakamisugi
LTerao
WSasshuunada
WHananofuji
WDaitetsu
LKirishima
LSaganobori
WKirinishiki
WKotofuji

7W 8L
 

Chiyonofuji(26)
Nobody
Nobody
Kirishima(2)
Nankairyuu