1967 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kashiwado
 

WMutsuarashi
LKiyokuni
WYoshinohana
LKotozakura
WMyoubudani
WHirokawa
WKirinji
WMaenoyama
WWakanami
WHasegawa
LKitanofuji
WYutakayama
LTamanoshima
LTaihou
LSadanoyama

9W 6L
 

Haridashi-
Yokozuna

Taihou
 

WYoshinohana
WMyoubudani
WHasegawa
WFutagodake
WWakanami
WKotozakura
WHirokawa
WMutsuarashi
WKitanofuji
WKiyokuni
WTamanoshima
WMaenoyama
WSadanoyama
WKashiwado
WYutakayama

15W 0L
 

Oozeki
 

Yutakayama
 

LHasegawa
WHirokawa
WKiyokuni
WMutsuarashi
WYoshinohana
LMyoubudani
WMaenoyama
LKirinji
LKotozakura
LTamanoshima
LWakanami
LKashiwado
WKitanofuji
LSadanoyama
LTaihou

6W 9L
 

Sekiwake
 

Kotozakura
 

LMaenoyama
LTamanoshima
WWakanami
WKashiwado
WKiyokuni
LTaihou
WFutagodake
WYoshinohana
WYutakayama
WMyoubudani
WSadanoyama
WKitanofuji
WKainoyama
WMutsuarashi
LKirinji

11W 4L
 

Komusubi
 

Hasegawa
 

WYutakayama
WMaenoyama
LTaihou
WMyoubudani
LTamanoshima
WYoshinohana
LKiyokuni
LFutagodake
LSadanoyama
LKashiwado
WFukunohana
LWakanami
LKirinji
LKitanofuji
WMutsuarashi

6W 9L
 

Maegashira
1

Wakanami
 

LKirinji
WMutsuarashi
LKotozakura
WFukunohana
LTaihou
LTamanoshima
LKitanofuji
LSadanoyama
LKashiwado
WMaenoyama
WYutakayama
WHasegawa
WHirokawa
LKainoyama
LWakafutase

6W 9L
 

Maegashira
2

Maenoyama
 

WKotozakura
LHasegawa
LTamanoshima
LKirinji
LKitanofuji
LSadanoyama
LYutakayama
LKashiwado
LMutsuarashi
LWakanami
WHirokawa
LTaihou
LToda
WKairyuuyama
WToyokuni

4W 11L
 

Maegashira
3

Hirokawa
 

LTamanoshima
LYutakayama
LSadanoyama
WKitanofuji
LFukunohana
LKashiwado
LTaihou
LFujinokawa
WYoshinohana
WKirinji
LMaenoyama
LKiyokuni
LWakanami
WToyokuni
WToda

5W 10L
 

Maegashira
4

Futagodake
 

LSadanoyama
LFukunohana
WKoutetsuyama
LTaihou
LKirinji
LFujinokawa
LKotozakura
WHasegawa
WTokibayama
LDaiyuu
WFujinishiki
WToyokuni
WMutsuarashi
WWakayoshiba
WWakamiyama

8W 7L
 

Maegashira
5

Fujinokawa
 

LKoutetsuyama
WFujinishiki
LFukunohana
LKainoyama
WToyokuni
WFutagodake
LYoshinohana
WHirokawa
LWakamiyama
WMisogidori
WAonosato
WHanahikari
LDaiyuu
LWakafutase
WWakayoshiba

8W 7L
 

Maegashira
6

Kainoyama
 

WFujinishiki
WKoutetsuyama
LMisogidori
WFujinokawa
LWakamiyama
WHanahikari
WWakafutase
WWakayoshiba
WDaiyuu
WToyokuni
WKirinji
WAonosato
LKotozakura
WWakanami
LKiyokuni

11W 4L
 

Maegashira
7

Toyokuni
 

WMisogidori
LWakamiyama
WFujinishiki
LHanahikari
LFujinokawa
LWakayoshiba
LKoutetsuyama
LToda
WWakanokuni
LKainoyama
LKairyuuyama
LFutagodake
LYoshinohana
LHirokawa
LMaenoyama

3W 12L
 

Maegashira
8

Aonosato
 

WWakamiyama
LMisogidori
LHanahikari
WToda
LFujinishiki
WWakanokuni
LKairyuuyama
LKoutetsuyama
WWakayoshiba
LWakafutase
LFujinokawa
LKainoyama
LKiyokuni
WFukunohana
WYoshinohana

6W 9L
 

Maegashira
9

Toda
 

WHanahikari
LWakafutase
LWakanokuni
LAonosato
LWakayoshiba
WTokibayama
LDaiyuu
WToyokuni
WKairyuuyama
LFujinishiki
LMisogidori
LYoshinohana
WMaenoyama
WKoutetsuyama
LHirokawa

6W 9L
 

Maegashira
10

Kairyuuyama
 

LWakafutase
LHanahikari
LWakamiyama
WWakayoshiba
LTokibayama
LDaiyuu
WAonosato
LWakanokuni
LToda
LYoshinohana
WToyokuni
LMyoubudani
WFujinishiki
LMaenoyama
LWakachichibu

4W 11L
 

Maegashira
11

Wakayoshiba
 

LWakanokuni
WDaiyuu
WTokibayama
LKairyuuyama
WToda
WToyokuni
LWakamiyama
LKainoyama
LAonosato
WHanahikari
WWakafutase
WKoutetsuyama
WMisogidori
LFutagodake
LFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
12

Tokibayama
 

LDaiyuu
WWakanokuni
LWakayoshiba
LWakafutase
WKairyuuyama
LToda
WFujinishiki
LHanahikari
LFutagodake
WWakachichibu
WKiminishiki
LMisogidori
WTensuiyama
LYoshinohana
LKoutetsuyama

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Sadanoyama
 

WFutagodake
LKirinji
WHirokawa
WKiyokuni
WMutsuarashi
WMaenoyama
WMyoubudani
WWakanami
WHasegawa
WKitanofuji
LKotozakura
WTamanoshima
LTaihou
WYutakayama
WKashiwado

12W 3L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

WHirokawa
WKotozakura
WMaenoyama
WYoshinohana
WHasegawa
WWakanami
LMutsuarashi
LKiyokuni
WMyoubudani
WYutakayama
LTaihou
LSadanoyama
WKashiwado
LKirinji
LKitanofuji

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Kitanofuji
 

WKiyokuni
WYoshinohana
WMutsuarashi
LHirokawa
WMaenoyama
WKirinji
WWakanami
WMyoubudani
LTaihou
LSadanoyama
WKashiwado
LKotozakura
LYutakayama
WHasegawa
WTamanoshima

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kirinji
 

WWakanami
WSadanoyama
LMyoubudani
WMaenoyama
WFutagodake
LKitanofuji
LKashiwado
WYutakayama
WKiyokuni
LHirokawa
LKainoyama
WMutsuarashi
WHasegawa
WTamanoshima
WKotozakura

10W 5L
 

Komusubi
 

Mutsuarashi
 

LKashiwado
LWakanami
LKitanofuji
LYutakayama
LSadanoyama
LKiyokuni
WTamanoshima
LTaihou
WMaenoyama
WFukunohana
WYoshinohana
LKirinji
LFutagodake
LKotozakura
LHasegawa

4W 11L
 

Maegashira
1

Myoubudani
 

WFukunohana
LTaihou
WKirinji
LHasegawa
LKashiwado
WYutakayama
LSadanoyama
LKitanofuji
LTamanoshima
LKotozakura
WKiyokuni
WKairyuuyama
LKoutetsuyama
WWakamiyama
WDaiyuu

7W 8L
 

Maegashira
2

Kiyokuni
 

LKitanofuji
WKashiwado
LYutakayama
LSadanoyama
LKotozakura
WMutsuarashi
WHasegawa
WTamanoshima
LKirinji
LTaihou
LMyoubudani
WHirokawa
WAonosato
WMisogidori
WKainoyama

8W 7L
 

Maegashira
3

Yoshinohana
 

LTaihou
LKitanofuji
LKashiwado
LTamanoshima
LYutakayama
LHasegawa
WFujinokawa
LKotozakura
LHirokawa
WKairyuuyama
LMutsuarashi
WToda
WToyokuni
WTokibayama
LAonosato

5W 10L
 

Maegashira
4

Fukunohana
 

LMyoubudani
WFutagodake
WFujinokawa
LWakanami
WHirokawa
LKoutetsuyama
WWakanokuni
LFujinishiki
WMisogidori
LMutsuarashi
LHasegawa
LWakafutase
WWakamiyama
LAonosato
WHanahikari

7W 8L
 

Maegashira
5

Koutetsuyama
 

WFujinokawa
LKainoyama
LFutagodake
WFujinishiki
LMisogidori
WFukunohana
WToyokuni
WAonosato
LHanahikari
WWakamiyama
LDaiyuu
LWakayoshiba
WMyoubudani
LToda
WTokibayama

8W 7L
 

Maegashira
6

Fujinishiki
 

LKainoyama
LFujinokawa
LToyokuni
LKoutetsuyama
WAonosato
WWakamiyama
LTokibayama
WFukunohana
LWakafutase
WToda
LFutagodake
WWakanokuni
LKairyuuyama
LHanahikari
LMisogidori

5W 10L
 

Maegashira
7

Misogidori
 

LToyokuni
WAonosato
WKainoyama
WWakamiyama
WKoutetsuyama
LWakafutase
WHanahikari
LDaiyuu
LFukunohana
LFujinokawa
WToda
WTokibayama
LWakayoshiba
LKiyokuni
WFujinishiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Wakamiyama
 

LAonosato
WToyokuni
WKairyuuyama
LMisogidori
WKainoyama
LFujinishiki
WWakayoshiba
WWakafutase
WFujinokawa
LKoutetsuyama
WHanahikari
WDaiyuu
LFukunohana
LMyoubudani
LFutagodake

8W 7L
 

Maegashira
9

Hanahikari
 

LToda
WKairyuuyama
WAonosato
WToyokuni
WDaiyuu
LKainoyama
LMisogidori
WTokibayama
WKoutetsuyama
LWakayoshiba
LWakamiyama
LFujinokawa
LWakafutase
WFujinishiki
LFukunohana

7W 8L
 

Maegashira
10

Wakafutase
 

WKairyuuyama
WToda
LDaiyuu
WTokibayama
WWakanokuni
WMisogidori
LKainoyama
LWakamiyama
WFujinishiki
WAonosato
LWakayoshiba
WFukunohana
WHanahikari
WFujinokawa
WWakanami

11W 4L
 

Maegashira
11

Wakanokuni
 

WWakayoshiba
LTokibayama
WToda
LDaiyuu
LWakafutase
LAonosato
LFukunohana
WKairyuuyama
LToyokuni
LTensuiyama
LDaimonji
LFujinishiki
WKiminishiki
WKitanokuni
LAsaoka

5W 10L
 

Maegashira
12

Daiyuu
 

WKairyuuyama
LToda
WDaiyuu
WTokibayama
LWakanokuni
WMisogidori
WKainoyama
WWakamiyama
LFujinishiki
WAonosato
WWakayoshiba
LFukunohana
WHanahikari
LFujinokawa
LWakanami

9W 6L
 

Taihou(26)
Kotozakura(4)
Kainoyama(2)
Nobody
Kanenohana, Azumanishiki