1984 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WMasudayama
WDaijuyama
WTagaryuu
WKoubouyama
WSakahoko
WOonokuni
LAsashio
WAobajou
LHokuten'yuu
WOozutu
WDewanohana
WKotokaze
WWakashimazu
WKitanoumi
LTakanosato

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

WKirinji
LHoshi
WMasudayama
W*Asahifuji
WKoubouyama
LDaijuyama
WAobajou
LOonokuni
WSakahoko
WSadanoumi
WKotokaze
LAsashio
LTakanosato
LChiyonofuji
LWakashimazu

8W 7L
 

Oozeki
 

Wakashimazu
 

WKoubouyama
WTagaryuu
WSakahoko
LHoshi
WMasudayama
WTouryuu
WOonokuni
WKirinji
LDewanohana
LKotokaze
WAsashio
WOozutu
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WKitanoumi

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WAobajou
WAsahifuji
WKoubouyama
WTagaryuu
WDaijuyama
LHoshi
WMasudayama
WSakahoko
WChiyonofuji
LAsashio
WOozutu
LTakanosato
LOonokuni
LWakashimazu
LKotokaze

9W 6L
 

Sekiwake
 

Oonokuni
 

WAsashio
WKirinji
LAobajou
LTakanosato
WKotokaze
LChiyonofuji
LWakashimazu
WKitanoumi
WHoshi
LDaijuyama
WKurama
WOoyutaka
WHokuten'yuu
LDewanohana
WSadanoumi

9W 6L
 

Komusubi
 

Hoshi
 

LTakanosato
WKitanoumi
LAsashio
WWakashimazu
WSadanoumi
WHokuten'yuu
LOozutu
LKotokaze
LOonokuni
LKurama
WMasudayama
WDewanohana
WOoyutaka
WDaijuyama
WItai

9W 6L
 

Maegashira
1

Kirinji
 

LKitanoumi
LOonokuni
LItai
WTakamiyama
LTagaryuu
LAsashio
LKotokaze
LWakashimazu
LTochitsurugi
WKoubouyama
LAobajou
WHidanohana
LTochihikari
WMasudayama
LTouryuu

4W 11L
 

Maegashira
2

Aobajou
 

LHokuten'yuu
LItai
WOonokuni
LKotokaze
LTakanosato
WTakamiyama
LKitanoumi
LChiyonofuji
LTochihikari
WMasudayama
WKirinji
WTagaryuu
WTochitsukasa
LKurama
LTochitsurugi

6W 9L
 

Maegashira
3

Sakahoko
 

LTouryuu
LAsashio
LWakashimazu
W*Fujizakura
LChiyonofuji
LKoubouyama
WTakanosato
LHokuten'yuu
LKitanoumi
LTochitsukasa
LHidanohana
WMasudayama
LKaiki
WTagaryuu
LDaitetsu

4W 11L
 

Maegashira
4

Asahifuji
 

WTagaryuu
LHokuten'yuu
LTakanosato
L*Kitanoumi
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Maegashira
5

Ooyutaka
 

WHidanohana
LTochitsurugi
WHouou
WDaijuyama
LTochihikari
LTochitsukasa
WWashuuyama
LSaisu
WTouryuu
WJingaku
LSadanoumi
LOonokuni
LHoshi
WOozutu
LDewanohana

7W 8L
 

Maegashira
6

Oozutu
 

WSadanoumi
WTouryuu
LTochihikari
WSaisu
WTochitsukasa
WTakamisugi
WHoshi
WKurama
LTakanosato
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WDewanohana
LOoyutaka
WAsashio

9W 6L
 

Maegashira
7

Kurama
 

WDewanohana
WTochihikari
WWashuuyama
WJingaku
WDaitetsu
LSadanoumi
WTakamisugi
LOozutu
LKotokaze
WHoshi
LOonokuni
LDaijuyama
LHouou
WAobajou
LKaiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Takamiyama
 

WItai
LWashuuyama
LTochitsukasa
LKirinji
LTochitsurugi
LAobajou
LDaijuyama
L*Touryuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 7L 7A
 

Maegashira
9

Daitetsu
 

LSaisu
WHidanohana
LDaijuyama
WWashuuyama
LKurama
WKaiki
LJingaku
LSadanoumi
LTochitsukasa
WTakamisugi
WTochitsurugi
WTochiakagi
LItai
WTochihikari
WSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
10

Houou
 

WTochitsurugi
LTochiakagi
LOoyutaka
LSadanoumi
WHidanohana
LWashuuyama
WKaiki
LTagaryuu
LTakamisugi
WAmanoyama
WItai
LOoshio
WKurama
WSaisu
WJingaku

8W 7L
 

Maegashira
11

Washuuyama
 

WFujizakura
WTakamiyama
LKurama
LDaitetsu
WSaisu
WHouou
LOoyutaka
LKaiki
LJingaku
LItai
LTochihikari
LTakamisugi
LOoshio
WTochiakagi
LKotochitose

5W 10L
 

Maegashira
12

Tochihikari
 

WKaiki
LKurama
WOozutu
LDewanohana
WOoyutaka
LItai
WHidanohana
LJingaku
WAobajou
WTouryuu
WWashuuyama
LSadanoumi
WKirinji
LDaitetsu
WDaijuyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Tochiakagi
 

LJingaku
WHouou
LSadanoumi
LHidanohana
LKaiki
LDewanohana
WSaisu
LKotochitose
WItai
WOoshio
WShishihou
LDaitetsu
LTakamisugi
LWashuuyama
WAzumanada

6W 9L
 

Maegashira
14

Tochitsukasa
 

LTakamisugi
WJingaku
WTakamiyama
WItai
LOozutu
WOoyutaka
LDewanohana
WHidanohana
WDaitetsu
WSakahoko
LKaiki
WSaisu
LAobajou
LTouryuu
WTagaryuu

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

WHoshi
WMasudayama
WAsahifuji
WOonokuni
WAobajou
WTagaryuu
LSakahoko
LAsashio
WOozutu
WDewanohana
WKoubouyama
WHokuten'yuu
WKitanoumi
WKotokaze
WChiyonofuji

13W 2L
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WDaijuyama
WKoubouyama
WTouryuu
WAobajou
LOonokuni
WMasudayama
WKirinji
WHoshi
WKurama
WWakashimazu
LKitanoumi
LChiyonofuji
WAsashio
LTakanosato
WHokuten'yuu

11W 4L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LOonokuni
WSakahoko
WHoshi
WMasudayama
WTouryuu
WKirinji
WChiyonofuji
WTakanosato
WKoubouyama
WHokuten'yuu
LWakashimazu
WKitanoumi
LKotokaze
LSadanoumi
LOozutu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Koubouyama
 

LWakashimazu
LKotokaze
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LKitanoumi
WSakahoko
WTagaryuu
LMasudayama
LAsashio
LKirinji
LTakanosato
LTouryuu
LHidanohana
LItai
LSaisu

2W 13L
 

Komusubi
 

Masudayama
 

LChiyonofuji
LTakanosato
LKitanoumi
LAsashio
LWakashimazu
LKotokaze
LHokuten'yuu
WKoubouyama
WTagaryuu
LAobajou
LHoshi
LSakahoko
WTouryuu
LKirinji
LHidanohana

3W 12L
 

Maegashira
1

Daijuyama
 

LKotokaze
LChiyonofuji
WDaitetsu
LOoyutaka
LHokuten'yuu
WKitanoumi
WTakamiyama
LDewanohana
LSadanoumi
WOonokuni
WSaisu
WKurama
LTochitsurugi
LHoshi
LTochihikari

6W 9L
 

Maegashira
2

Touryuu
 

WSakahoko
LOozutu
LKotokaze
LTochitsurugi
LAsashio
LWakashimazu
WItai
W*Takamiyama
LOoyutaka
LTochihikari
LTagaryuu
WKoubouyama
LMasudayama
WTochitsukasa
WKirinji

6W 9L
 

Maegashira
3

Tagaryuu
 

LAsahifuji
LWakashimazu
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
WKirinji
LTakanosato
LKoubouyama
WHouou
LMasudayama
LHidanohana
WTouryuu
LAobajou
WSaisu
LSakahoko
LTochitsukasa

4W 11L
 

Maegashira
4

Hidanohana
 

LOoyutaka
LDaitetsu
LKaiki
WTochiakagi
LHouou
WTochitsurugi
LTochihikari
LTochitsukasa
LSaisu
WTagaryuu
WSakahoko
LKirinji
WKoubouyama
LJingaku
WMasudayama

6W 9L
 

Maegashira
5

Sadanoumi
 

LOozutu
WFujizakura
WTochiakagi
WHouou
LHoshi
WKurama
LTochitsurugi
WDaitetsu
WDaijuyama
LKitanoumi
WOoyutaka
WTochihikari
LJingaku
WAsashio
LOonokuni

9W 6L
 

Maegashira
6

Dewanohana
 

LKurama
WKaiki
WJingaku
WTochihikari
WTakamisugi
WTochiakagi
WTochitsukasa
WDaijuyama
WWakashimazu
LTakanosato
LChiyonofuji
LHoshi
LOozutu
WOonokuni
WOoyutaka

10W 5L
 

Maegashira
7

Itai
 

LTakamiyama
WAobajou
WKirinji
LTochitsukasa
LJingaku
WTochihikari
LTouryuu
WTochitsurugi
LTochiakagi
WWashuuyama
LHouou
WKaiki
WDaitetsu
WKoubouyama
LHoshi

8W 7L
 

Maegashira
8

Saisu
 

WDaitetsu
WTakamisugi
WFujizakura
LOozutu
LWashuuyama
LJingaku
LTochiakagi
WOoyutaka
WHidanohana
LTochitsurugi
LDaijuyama
LTochitsukasa
LTagaryuu
LHouou
WKoubouyama

6W 9L
 

Maegashira
9

Tochitsurugi
 

LHouou
WOoyutaka
LTakamisugi
WTouryuu
WTakamiyama
LHidanohana
WSadanoumi
LItai
WKirinji
WSaisu
LDaitetsu
WJingaku
WDaijuyama
LKaiki
WAobajou

9W 6L
 

Maegashira
10

Fujizakura
 

LWashuuyama
LSadanoumi
LSaisu
L*Sakahoko
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Maegashira
11

Kaiki
 

LTochihikari
LDewanohana
WHidanohana
LTakamisugi
WTochiakagi
LDaitetsu
LHouou
WWashuuyama
LAmanoyama
WWakanofuji
WTochitsukasa
LItai
WSakahoko
WTochitsurugi
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
12

Jingaku
 

WTochiakagi
LTochitsukasa
LDewanohana
LKurama
WItai
WSaisu
WDaitetsu
WTochihikari
WWashuuyama
LOoyutaka
WTakamisugi
LTochitsurugi
WSadanoumi
WHidanohana
LHouou

9W 6L
 

Maegashira
13

Takamisugi
 

WTochitsukasa
LSaisu
WTochitsurugi
WKaiki
LDewanohana
LOozutu
LKurama
LWakanofuji
WHouou
LDaitetsu
LJingaku
WWashuuyama
WTochiakagi
WAzumanada
WHattori

8W 7L
 

Takanosato(4)
Oonokuni(2)
Hoshi(2)
Dewanohana(4)