1984 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Kitanoumi
 

WKurama
WOonokuni
WSakahoko
WHouou
WOozutu
LAsahifuji
WHoshi
LDaijuyama
WTochitsurugi
WKirinji
WItai
WKotokaze
LWakashimazu
WAsashio
LTakanosato

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Chiyonofuji
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LOozutu
WHidanohana
WDaijuyama
LHoshi
WTochitsurugi
LOonokuni
WTochitsukasa
WKurama
WSakahoko
WAsahifuji
WHouou
LWakashimazu
LKotokaze
WTakanosato
WAsashio

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WTochitsukasa
WKurama
WTochitsurugi
WOonokuni
WHoshi
WOozutu
WAsahifuji
WDewanohana
WKirinji
WSakahoko
WAsashio
WHokuten'yuu
WKitanoumi
WKirishima
WKotokaze

15W 0L
 

Sekiwake
 

Houou
 

LAsashio
LHoshi
WOonokuni
LKitanoumi
LTakanosato
WHidanohana
LKotokaze
WAsahifuji
LTouryuu
LOozutu
LHokuten'yuu
LTochitsurugi
LKurama
WTochitsukasa
LMasudayama

4W 11L
 

Komusubi
 

Oozutu
 

WHokuten'yuu
LTakanosato
LAsahifuji
LKotokaze
LKitanoumi
LWakashimazu
LDewanohana
WAsashio
WMasudayama
WHouou
LKurama
WKirinji
WHoshi
LOonokuni
WSakahoko

7W 8L
 

Maegashira
1

Oonokuni
 

WTakanosato
LKitanoumi
LHouou
LWakashimazu
WKotokaze
WHokuten'yuu
WAsashio
WSakahoko
W*Dewanohana
WKonishiki
LKirishima
WSadanoumi
WWashuuyama
WOozutu
LHoshi

10W 5L
 

Maegashira
2

Touryuu
 

LKotokaze
LSakahoko
LTagaryuu
WDaitetsu
LItai
LKurama
WOonishiki
LAobajou
WHouou
LMasudayama
LTakanosato
LAmanoyama
LDewanohana
WWashuuyama
WHidanohana

5W 10L
 

Maegashira
3

Hidanohana
 

LHoshi
LHokuten'yuu
LOonishiki
LAsashio
LSakahoko
LHouou
WAmanoyama
LDaitetsu
LTagaryuu
WKaiki
LAobajou
LMasudayama
WTochitsurugi
WKurama
LTouryuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Daijuyama
 

WTochitsurugi
LAobajou
LHokuten'yuu
WAmanoyama
LKonishiki
WDewanohana
WTagaryuu
WKitanoumi
WSadanoumi
WKirishima
WWashuuyama
LAsashio
LSakahoko
WKotokaze
LAsahifuji

9W 6L
 

Maegashira
5

Kirinji
 

WMasudayama
LKirishima
LTakanosato
LKonishiki
WAmanoyama
WWakanofuji
WWashuuyama
LSadanoumi
LWakashimazu
LKitanoumi
WOonishiki
LOozutu
WTakamisugi
WKaiki
WTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
6

Dewanohana
 

WDaitetsu
WTakamisugi
LKonishiki
WWakanofuji
WKirishima
LDaijuyama
WOozutu
LWakashimazu
L*Oonokuni
A 
A 
A 
WTouryuu
LAsahifuji
WKurama

7W 5L 3A
 

Maegashira
7

Jingaku
 

WItai
LKoubouyama
WTochitsukasa
LWashuuyama
WWakanofuji
WSadanoumi
LKonishiki
WOonishiki
LTakamisugi
WOoyutaka
LKaiki
LAobajou
WAmanoyama
WTagaryuu
LDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
8

Kaiki
 

WTagaryuu
LWakanofuji
LKirishima
WOonishiki
LSadanoumi
LTakamisugi
LKoubouyama
WTochitsurugi
WAmanoyama
LHidanohana
WJingaku
WWashuuyama
WOoyutaka
LKirinji
WAobajou

8W 7L
 

Maegashira
9

Oonishiki
 

LAobajou
WTochitsurugi
WHidanohana
LKaiki
WTagaryuu
WKonishiki
LTouryuu
LJingaku
LItai
WAmanoyama
LKirinji
WDaitetsu
LWakanofuji
LMasudayama
WKirishima

7W 8L
 

Maegashira
10

Amanoyama
 

WSadanoumi
LTagaryuu
LWakanofuji
LDaijuyama
LKirinji
LTochitsurugi
LHidanohana
LMasudayama
LKaiki
LOonishiki
LKoubouyama
WTouryuu
LJingaku
LItai
LTochitsukasa

2W 13L
 

Maegashira
11

Konishiki
 

LWashuuyama
WMasudayama
WDewanohana
WKirinji
WDaijuyama
LOonishiki
WJingaku
LHoshi
LKirishima
LOonokuni
WDaitetsu
WWakanofuji
LItai
LSadanoumi
WTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LKirishima
LDewanohana
WDaitetsu
LMasudayama
WAobajou
WKaiki
WHattori
WWakanofuji
WJingaku
LItai
WTochitsukasa
WKitao
LKirinji
LSakahoko
WWashuuyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Wakanofuji
 

WOoyutaka
WKaiki
WAmanoyama
LDewanohana
LJingaku
LKirinji
WItai
LTakamisugi
WAobajou
WWashuuyama
LSadanoumi
LKonishiki
WOonishiki
WTochitsurugi
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Koubouyama
 

LHattori
WJingaku
WItai
LMitoizumi
WMasudayama
LKitao
WKaiki
WTochihikari
LWashuuyama
WAobajou
WAmanoyama
WTochitsukasa
LHachiya
LHoshi
WWakanofuji

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LOonokuni
WOozutu
WKirinji
WKurama
WHouou
WHoshi
LSakahoko
WKotokaze
WAsahifuji
LTochitsukasa
WTouryuu
WItai
LAsashio
LHokuten'yuu
WKitanoumi

10W 5L
 

Oozeki
 

Asashio
 

WHouou
WTochitsukasa
WHoshi
WHidanohana
LAsahifuji
LSakahoko
LOonokuni
LOozutu
WKurama
WKotokaze
LWakashimazu
WDaijuyama
WTakanosato
LKitanoumi
LHokuten'yuu

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Kotokaze
 

WTouryuu
WAsahifuji
WKurama
WOozutu
LOonokuni
WTochitsukasa
WHouou
LTakanosato
LHoshi
LAsashio
WSakahoko
LKitanoumi
WHokuten'yuu
LDaijuyama
LWakashimazu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LAsahifuji
WTouryuu
LKitanoumi
WTochitsukasa
WHidanohana
WAsashio
WTakanosato
LOonokuni
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKotokaze
WHoshi
WDaijuyama
WTakamisugi
LOozutu

8W 7L
 

Komusubi
 

Kurama
 

LKitanoumi
LWakashimazu
LKotokaze
LTakanosato
LTochitsukasa
WTouryuu
WMasudayama
LHokuten'yuu
LAsashio
LDaitetsu
WOozutu
LTagaryuu
WHouou
LHidanohana
LDewanohana

4W 11L
 

Maegashira
1

Tochitsukasa
 

LWakashimazu
LAsashio
LJingaku
LSakahoko
WKurama
LKotokaze
LHokuten'yuu
LTagaryuu
LDaitetsu
WTakanosato
LTakamisugi
LKoubouyama
LAobajou
LHouou
WAmanoyama

3W 12L
 

Maegashira
2

Asahifuji
 

WSakahoko
LKotokaze
WOozutu
LAobajou
WAsashio
WKitanoumi
LWakashimazu
LHouou
LTakanosato
LHokuten'yuu
LHoshi
WKirishima
WMasudayama
WDewanohana
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
3

Hoshi
 

WHidanohana
WHouou
LAsashio
WHokuten'yuu
LWakashimazu
LTakanosato
LKitanoumi
WKonishiki
WKotokaze
WSadanoumi
WAsahifuji
LSakahoko
LOozutu
WKoubouyama
WOonokuni

9W 6L
 

Maegashira
4

Tochitsurugi
 

LDaijuyama
LOonishiki
LWakashimazu
LSadanoumi
LHokuten'yuu
WAmanoyama
LDaitetsu
LKaiki
LKitanoumi
WTagaryuu
WOoyutaka
WHouou
LHidanohana
LWakanofuji
LKonishiki

4W 11L
 

Maegashira
5

Masudayama
 

LKirinji
LKonishiki
LSadanoumi
WTakamisugi
LKoubouyama
LWashuuyama
LKurama
WAmanoyama
LOozutu
WTouryuu
LTagaryuu
WHidanohana
LAsahifuji
WOonishiki
WHouou

6W 9L
 

Maegashira
6

Daitetsu
 

LDewanohana
LSadanoumi
LTakamisugi
LTouryuu
LWashuuyama
LKirishima
WTochitsurugi
WHidanohana
WTochitsukasa
WKurama
LKonishiki
LOonishiki
WTagaryuu
LAobajou
WJingaku

6W 9L
 

Maegashira
7

Itai
 

LJingaku
WWashuuyama
LKoubouyama
WKirishima
WTouryuu
WTagaryuu
LWakanofuji
WOoyutaka
WOonishiki
WTakamisugi
LKitanoumi
LTakanosato
WKonishiki
WAmanoyama
LSadanoumi

9W 6L
 

Maegashira
8

Tagaryuu
 

LKaiki
WAmanoyama
WTouryuu
LOoyutaka
LOonishiki
LItai
LDaijuyama
WTochitsukasa
WHidanohana
LTochitsurugi
WMasudayama
WKurama
LDaitetsu
LJingaku
LKirinji

6W 9L
 

Maegashira
9

Aobajou
 

WOonishiki
WDaijuyama
LWashuuyama
WAsahifuji
LTakamisugi
LOoyutaka
LKirishima
WTouryuu
LWakanofuji
LKoubouyama
WHidanohana
WJingaku
WTochitsukasa
WDaitetsu
LKaiki

8W 7L
 

Maegashira
10

Sadanoumi
 

LAmanoyama
WDaitetsu
WMasudayama
WTochitsurugi
WKaiki
LJingaku
WOoyutaka
WKirinji
LDaijuyama
LHoshi
WWakanofuji
LOonokuni
WKirishima
WKonishiki
WItai

10W 5L
 

Maegashira
11

Washuuyama
 

WKonishiki
LItai
WAobajou
WJingaku
WDaitetsu
WMasudayama
LKirinji
LKirishima
WKoubouyama
LWakanofuji
LDaijuyama
LKaiki
LOonokuni
LTouryuu
LTakamisugi

6W 9L
 

Maegashira
12

Kirishima
 

WTakamisugi
WKirinji
WKaiki
LItai
LDewanohana
WDaitetsu
WAobajou
WWashuuyama
WKonishiki
LDaijuyama
WOonokuni
LAsahifuji
LSadanoumi
LWakashimazu
LOonishiki

8W 7L
 

Maegashira
13

Ooyutaka
 

LWakanofuji
LKitao
WFujizakura
WTagaryuu
WHattori
WAobajou
LSadanoumi
LItai
LMitoizumi
LJingaku
LTochitsurugi
WTochihikari
LKaiki
WHachiya
LHananoumi

6W 9L
 

Wakashimazu(2)
Oonokuni(4)
Kirishima(1)
Sakahoko(2)