1986 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WAsahifuji
WSadanoumi
WItai
LTamaryuu
WKotogaume
WTerao
WKonishiki
WSakahoko
WDaitetsu
WTochitsukasa
LOonokuni
WWakashimazu
WHokuten'yuu
WAsashio
WFutahaguro

13W 2L
 

Oozeki
 

Hokutoumi
 

WTerao
WKotogaume
WSadanoumi
LItai
LSakahoko
WAsahifuji
WDaitetsu
WTamaryuu
WDaijuyama
LOonokuni
WWakashimazu
LHokuten'yuu
LFutahaguro
LKonishiki
LAsashio

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Oonokuni
 

LKonishiki
WTamaryuu
WDaijuyama
WTerao
LItai
WSakahoko
WAsahifuji
LKotogaume
WAsashio
WHokutoumi
WChiyonofuji
WFutahaguro
LDaitetsu
LHokuten'yuu
WWakashimazu

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WDaijuyama
LAsahifuji
WSakahoko
LKonishiki
WTerao
WTamaryuu
WKotogaume
WItai
WFutahaguro
LWakashimazu
LAsashio
WHokutoumi
LChiyonofuji
WOonokuni
LKirishima

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LWakashimazu
LHokutoumi
WAsashio
LDaitetsu
LChiyonofuji
LFutahaguro
LHokuten'yuu
WOonokuni
LSakahoko
WTerao
LDaijuyama
WItai
LAsahifuji
WTamaryuu
WKonishiki

6W 9L
 

Komusubi
 

Sakahoko
 

LFutahaguro
WAsashio
LHokuten'yuu
LWakashimazu
WHokutoumi
LOonokuni
WDewanohana
LChiyonofuji
WKotogaume
LAsahifuji
LTochitsukasa
LKonishiki
WDaijuyama
LItai
LDaitetsu

5W 10L
 

Maegashira
1

Terao
 

LHokutoumi
WTochitsukasa
WKonishiki
LOonokuni
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LFutahaguro
LWakashimazu
WSadanoumi
LKotogaume
WItai
WAsashio
LKirinji
WAsahifuji
LTamaryuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Daijuyama
 

LHokuten'yuu
LKonishiki
LOonokuni
LFutahaguro
LKirishima
LOozutu
WSadanoumi
LTakanofuji
LHokutoumi
WKouryuu
WKotogaume
WDaitetsu
LSakahoko
LSasshuunada
WItai

5W 10L
 

Maegashira
3

Itai
 

WTamaryuu
LFutahaguro
LChiyonofuji
WHokutoumi
WOonokuni
LAsashio
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LJingaku
LTouryuu
LTerao
LKotogaume
WFujinokawa
WSakahoko
LDaijuyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Tochitsukasa
 

WSadanoumi
LTerao
WTakanofuji
WOozutu
LKonishiki
LKirinji
WKirishima
LAsashio
LAsahifuji
LChiyonofuji
WSakahoko
LJingaku
WOonishiki
WKirinishiki
WFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
5

Hananoumi
 

LKouryuu
LOozutu
LFujinokawa
WSadanoumi
WJingaku
WKaiki
LKirinji
LOonishiki
WKoubouyama
LTakanofuji
LTochitsurugi
WSasshuunada
WTagaryuu
WTouryuu
LDewanohana

7W 8L
 

Maegashira
6

Sasshuunada
 

LDewanohana
WKouryuu
WDaitetsu
LKirinishiki
LOonishiki
LKoubouyama
LMasurao
WTochitsurugi
LTakanofuji
WFujinokawa
LOozutu
LHananoumi
LTamaryuu
WDaijuyama
WSadanoumi

6W 9L
 

Maegashira
7

Kirishima
 

WTagaryuu
WDewanohana
WKaiki
WOonishiki
WDaijuyama
WTakamisugi
LTochitsukasa
WAsahifuji
LKirinji
WKonishiki
LKirinishiki
WKoubouyama
WMasurao
WTakanofuji
WHokuten'yuu

12W 3L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

LTouryuu
WHananoumi
LKirinishiki
LTochitsukasa
WKoubouyama
WDaijuyama
WOonishiki
LMasurao
LTochitsurugi
LTakamisugi
WSasshuunada
WKouryuu
WJingaku
LTagaryuu
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Jingaku
 

LTakanofuji
WKirinishiki
LTakamisugi
WKouryuu
LHananoumi
WOonishiki
LTochitsurugi
WKoubouyama
WItai
LMasurao
WTouryuu
WTochitsukasa
LOozutu
LDewanohana
WTagaryuu

8W 7L
 

Maegashira
10

Kirinji
 

WTochitsurugi
WKaiki
WKouryuu
LDewanohana
WTakamisugi
WTochitsukasa
WHananoumi
LKirinishiki
WKirishima
WOonishiki
WTakanofuji
LTouryuu
WTerao
LMasurao
LAsahifuji

10W 5L
 

Maegashira
11

Oonishiki
 

WFujinokawa
WTakanofuji
WTagaryuu
LKirishima
WSasshuunada
LJingaku
LOozutu
WHananoumi
LTouryuu
LKirinji
LKoubouyama
LTochitsurugi
LTochitsukasa
WTakamisugi
LKouryuu

6W 9L
 

Maegashira
12

Kirinishiki
 

WKaiki
LJingaku
WOozutu
WSasshuunada
LTouryuu
WDewanohana
LKoubouyama
WKirinji
WFujinokawa
WTochitsurugi
WKirishima
LTakanofuji
WTakamisugi
LTochitsukasa
LMasurao

9W 6L
 

Maegashira
13

Koubouyama
 

WMasurao
LTochitsurugi
WTouryuu
WTakanofuji
LOozutu
WSasshuunada
WKirinishiki
LJingaku
LHananoumi
LDewanohana
WOonishiki
LKirishima
WKurama
WKinoarashi
LMaenoshin

8W 7L
 

Maegashira
14

Takamisugi
 

LKurama
WFujinokawa
WJingaku
WKinoarashi
LKirinji
LKirishima
WTouryuu
LMaenoshin
LTochinowaka
WOozutu
WKaiki
LChikubayama
LKirinishiki
LOonishiki
WTochitsurugi

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Futahaguro
 

WSakahoko
WItai
WTamaryuu
WDaijuyama
WAsahifuji
WKotogaume
WTerao
WKonishiki
LHokuten'yuu
WAsashio
WDewanohana
LOonokuni
WHokutoumi
WWakashimazu
LChiyonofuji

12W 3L
 

Oozeki
 

Asashio
 

WDaitetsu
LSakahoko
LKotogaume
LAsahifuji
WSadanoumi
WItai
WTamaryuu
WTochitsukasa
LOonokuni
LFutahaguro
WHokuten'yuu
LTerao
WWakashimazu
LChiyonofuji
WHokutoumi

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WKotogaume
WDaitetsu
LAsahifuji
WSakahoko
WTamaryuu
WSadanoumi
WItai
WTerao
LKonishiki
WHokuten'yuu
LHokutoumi
LChiyonofuji
LAsashio
LFutahaguro
LOonokuni

8W 7L
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

WOonokuni
WDaijuyama
LTerao
WHokuten'yuu
WTochitsukasa
WDaitetsu
LChiyonofuji
LFutahaguro
WWakashimazu
LKirishima
WAsahifuji
WSakahoko
WDewanohana
WHokutoumi
LKotogaume

10W 5L
 

Komusubi
 

Asahifuji
 

LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WWakashimazu
WAsashio
LFutahaguro
LHokutoumi
LOonokuni
LKirishima
WTochitsukasa
WSakahoko
LKonishiki
LDewanohana
WKotogaume
LTerao
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
1

Daitetsu
 

LAsashio
LWakashimazu
LSasshuunada
WKotogaume
LTagaryuu
LKonishiki
LHokutoumi
LKouryuu
LChiyonofuji
LTamaryuu
WSadanoumi
LDaijuyama
WOonokuni
WFujinokawa
WSakahoko

5W 10L
 

Maegashira
2

Tamaryuu
 

LItai
LOonokuni
LFutahaguro
WChiyonofuji
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LAsashio
LHokutoumi
LTagaryuu
WDaitetsu
WFujinokawa
LSadanoumi
WSasshuunada
LKotogaume
WTerao

5W 10L
 

Maegashira
3

Sadanoumi
 

LTochitsukasa
LChiyonofuji
LHokutoumi
LHananoumi
LAsashio
LWakashimazu
LDaijuyama
WFujinokawa
LTerao
LTagaryuu
LDaitetsu
WTamaryuu
WKaiki
LKouryuu
LSasshuunada

3W 12L
 

Maegashira
4

Kouryuu
 

WHananoumi
LSasshuunada
LKirinji
LJingaku
LTochitsurugi
LTakanofuji
LFujinokawa
WDaitetsu
WKaiki
LDaijuyama
LTagaryuu
LOozutu
WTouryuu
WSadanoumi
WOonishiki

6W 9L
 

Maegashira
5

Dewanohana
 

WSasshuunada
LKirishima
WTochitsurugi
WKirinji
WFujinokawa
LKirinishiki
LSakahoko
WTouryuu
WMasurao
WKoubouyama
LFutahaguro
WAsahifuji
LKonishiki
WJingaku
WHananoumi

10W 5L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

LKirishima
WTouryuu
LOonishiki
LTochitsurugi
WDaitetsu
LFujinokawa
LTakanofuji
LKaiki
WTamaryuu
WSadanoumi
WKouryuu
LMasurao
LHananoumi
WOozutu
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
7

Mitoizumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
8

Touryuu
 

WOozutu
LTagaryuu
LKoubouyama
WMasurao
WKirinishiki
WTochitsurugi
LTakamisugi
LDewanohana
WOonishiki
WItai
LJingaku
WKirinji
LKouryuu
LHananoumi
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Takanofuji
 

WJingaku
LOonishiki
LTochitsukasa
LKoubouyama
LMasurao
WKouryuu
WTagaryuu
WDaijuyama
WSasshuunada
WHananoumi
LKirinji
WKirinishiki
WTochitsurugi
LKirishima
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
10

Tochitsurugi
 

LKirinji
WKoubouyama
LDewanohana
WTagaryuu
WKouryuu
LTouryuu
WJingaku
LSasshuunada
WOozutu
LKirinishiki
WHananoumi
WOonishiki
LTakanofuji
WKaiki
LTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
11

Fujinokawa
 

LOonishiki
LTakamisugi
WHananoumi
LKaiki
LDewanohana
WTagaryuu
WKouryuu
LSadanoumi
LKirinishiki
LSasshuunada
LTamaryuu
LMaenoshin
LItai
LDaitetsu
LTochitsukasa

3W 12L
 

Maegashira
12

Kaiki
 

LKirinishiki
LKirinji
LKirishima
WFujinokawa
LMaenoshin
LHananoumi
LKinoarashi
WTagaryuu
LKouryuu
LWakasegawa
LTakamisugi
WMasudayama
LSadanoumi
LTochitsurugi
LTouryuu

3W 12L
 

Maegashira
13

Masurao
 

LKoubouyama
WMaenoshin
WKurama
LTouryuu
WTakanofuji
WTochinowaka
WSasshuunada
WOozutu
LDewanohana
WJingaku
WMisugisato
WTagaryuu
LKirishima
WKirinji
WKirinishiki

11W 4L
 

Chiyonofuji(19)
Konishiki(3)
Masurao(1)
Kirishima(1)
Amanoyama(Ogata)