1987 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WHananoumi
WSadanoumi
LMasurao
WOozutu
WJingaku
WKirinji
WWakashimazu
WSakahoko
WKoubouyama
WTerao
WAsahifuji
LKonishiki
LAsashio
LOonokuni
LFutahaguro

10W 5L
 

Oozeki
 

Hokutoumi
 

WAsahifuji
WKirinji
WTerao
WSadanoumi
WHananoumi
WJingaku
WMasurao
WKonishiki
WTochinowaka
WWakashimazu
WKoubouyama
WAsashio
LRyougoku
WFutahaguro
LOonokuni

13W 2L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WKoubouyama
WHananoumi
LAsahifuji
LMasurao
WSadanoumi
WOozutu
LFutahaguro
LTochinowaka
LOonokuni
WSakahoko
LRyougoku
LHokutoumi
WChiyonofuji
WTerao
WDaijuyama

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Sekiwake
 

Konishiki
 

WKirinji
WKoubouyama
WSakahoko
WTochinowaka
WTerao
LOonokuni
WRyougoku
LHokutoumi
WHananoumi
LMasurao
WFutahaguro
WChiyonofuji
WAsahifuji
WTochitsukasa
WItai

12W 3L
 

Komusubi
 

Masurao
 

WFutahaguro
LOonokuni
WChiyonofuji
WAsashio
WWakashimazu
LKoubouyama
LHokutoumi
LHananoumi
WAsahifuji
WKonishiki
LTochinowaka
WTerao
WTochitsukasa
WRyougoku
WKirinishiki

10W 5L
 

Maegashira
1

Sakahoko
 

LOonokuni
LTochinowaka
LKonishiki
WTochitsukasa
WKinoarashi
LSadanoumi
LAsahifuji
LChiyonofuji
LFutahaguro
LAsashio
WKirinji
WOozutu
WHananoumi
LTakanofuji
WTamaryuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Terao
 

LWakashimazu
LAsahifuji
LHokutoumi
LOonokuni
LKonishiki
LFutahaguro
WOozutu
WSadanoumi
LKirinji
LChiyonofuji
WTakanofuji
LMasurao
WKoubouyama
LAsashio
WDaitetsu

5W 10L
 

Maegashira
3

Jingaku
 

WOozutu
LWakashimazu
LTagaryuu
LFutahaguro
LChiyonofuji
LHokutoumi
LKinoarashi
LKirinishiki
LDaitetsu
WKirinji
LSadanoumi
LTouryuu
LDewanohana
LDaijuyama
WTakanofuji

3W 12L
 

Maegashira
4

Sadanoumi
 

LTochinowaka
LChiyonofuji
LOonokuni
LHokutoumi
LAsashio
WSakahoko
LHananoumi
LTerao
WOozutu
LTakanofuji
WJingaku
LKirinji
LKirinishiki
LKinoarashi
WTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
5

Takanofuji
 

LRyougoku
LKotogaume
WSasshuunada
LKoubouyama
LKirishima
LTouryuu
WItai
LOozutu
WKirinishiki
WSadanoumi
LTerao
LTochitsukasa
LOonishiki
WSakahoko
LJingaku

5W 10L
 

Maegashira
6

Tochitsukasa
 

LDaijuyama
LItai
WKoubouyama
LSakahoko
WOonishiki
WKirishima
WSasshuunada
LKotogaume
LTamaryuu
LOonokuni
WHananoumi
WTakanofuji
LMasurao
LKonishiki
WKinoarashi

7W 8L
 

Maegashira
7

Dewanohana
 

WDaitetsu
WKirishima
LKotogaume
WKurama
LItai
LMaenoshin
LTamaryuu
WTouryuu
LSasshuunada
WTochitsurugi
LTagaryuu
LKirinishiki
WJingaku
LKirinji
LOozutu

6W 9L
 

Maegashira
8

Kinoarashi
 

WKirinishiki
LTouryuu
LOonishiki
LSasshuunada
LSakahoko
WTamaryuu
WJingaku
LMaenoshin
LItai
LKurama
WOozutu
LTochitsurugi
WKirishima
WSadanoumi
LTochitsukasa

6W 9L
 

Maegashira
9

Tagaryuu
 

WTouryuu
LMaenoshin
WJingaku
LOonishiki
WRyougoku
LTochinowaka
LDaijuyama
WTamaryuu
LKirishima
WKotogaume
WDewanohana
LSasshuunada
WKurama
WOozutu
LSadanoumi

8W 7L
 

Maegashira
10

Tamaryuu
 

LItai
WDaitetsu
LTochitsurugi
WTouryuu
WSasshuunada
LKinoarashi
WDewanohana
LTagaryuu
WTochitsukasa
WOonishiki
WKirishima
LDaijuyama
LKotogaume
WMaenoshin
LSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
11

Kotogaume
 

LSasshuunada
WTakanofuji
WDewanohana
LDaijuyama
WMaenoshin
LItai
WKurama
WTochitsukasa
WOonishiki
LTagaryuu
WTochitsurugi
LKirishima
WTamaryuu
LTouryuu
LAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
12

Oonishiki
 

WKirishima
LDaijuyama
WKinoarashi
WTagaryuu
LTochitsukasa
WKirinishiki
LTouryuu
WSasshuunada
LKotogaume
LTamaryuu
LItai
WDaitetsu
WTakanofuji
WTochitsurugi
WKoubouyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Kurama
 

WTochitsurugi
WKirinishiki
WDaijuyama
LDewanohana
LDaitetsu
LKotoinazuma
LKotogaume
LTakamisugi
WWakasegawa
WKinoarashi
WTochimatoi
LChikubayama
LTagaryuu
WItai
LRyougoku

7W 8L
 

Maegashira
14

Maenoshin
 

LKotoinazuma
WTagaryuu
LMasudayama
WTakamisugi
LKotogaume
WDewanohana
WTochitsurugi
WKinoarashi
WDaijuyama
LWakasegawa
WKirinishiki
LItai
WSasshuunada
LTamaryuu
LTochinowaka

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Futahaguro
 

LMasurao
WOozutu
WHananoumi
WJingaku
WKirinji
WTerao
WAsashio
LAsahifuji
WSakahoko
WKoubouyama
LKonishiki
WWakashimazu
LOonokuni
LHokutoumi
WChiyonofuji

10W 5L
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WSakahoko
WMasurao
WSadanoumi
WTerao
WAsahifuji
WKonishiki
WTochinowaka
WRyougoku
WAsashio
WTochitsukasa
WWakashimazu
WKoubouyama
WFutahaguro
WChiyonofuji
WHokutoumi

15W 0L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

WTerao
WJingaku
WOozutu
LHananoumi
LMasurao
LAsahifuji
LChiyonofuji
WKirinji
LRyougoku
LHokutoumi
LOonokuni
LFutahaguro
L*Tochinowaka
A 
A 

4W 9L 2A
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

LHokutoumi
WTerao
WAsashio
WKirinji
LOonokuni
WWakashimazu
WSakahoko
WFutahaguro
LMasurao
WHananoumi
LChiyonofuji
WRyougoku
LKonishiki
WTochinowaka
WKotogaume

10W 5L
 

Komusubi
 

Hananoumi
 

LChiyonofuji
LAsashio
LFutahaguro
WWakashimazu
LHokutoumi
WRyougoku
WSadanoumi
WMasurao
LKonishiki
LAsahifuji
LTochitsukasa
LTochinowaka
LSakahoko
WKoubouyama
WTouryuu

6W 9L
 

Maegashira
1

Koubouyama
 

LAsashio
LKonishiki
LTochitsukasa
WTakanofuji
LTouryuu
WMasurao
WKirinji
LDaitetsu
LChiyonofuji
LFutahaguro
LHokutoumi
LOonokuni
LTerao
LHananoumi
LOonishiki

3W 12L
 

Maegashira
2

Kirinji
 

LKonishiki
LHokutoumi
LKirinishiki
LAsahifuji
LFutahaguro
LChiyonofuji
LKoubouyama
LWakashimazu
WTerao
LJingaku
LSakahoko
WSadanoumi
LOozutu
WDewanohana
LKirishima

3W 12L
 

Maegashira
3

Oozutu
 

LJingaku
LFutahaguro
LWakashimazu
LChiyonofuji
LKirinishiki
LAsashio
LTerao
WTakanofuji
LSadanoumi
WDaitetsu
LKinoarashi
LSakahoko
WKirinji
LTagaryuu
WDewanohana

4W 11L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

WSadanoumi
WSakahoko
LItai
LKonishiki
WDaijuyama
WTagaryuu
LOonokuni
WAsashio
LHokutoumi
WRyougoku
WMasurao
WHananoumi
W*Wakashimazu
LAsahifuji
WMaenoshin

10W 5L
 

Maegashira
5

Ryougoku
 

WTakanofuji
WSasshuunada
WKirishima
WItai
LTagaryuu
LHananoumi
LKonishiki
LOonokuni
WWakashimazu
LTochinowaka
WAsashio
LAsahifuji
WHokutoumi
LMasurao
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
6

Daijuyama
 

WTochitsukasa
WOonishiki
LKurama
WKotogaume
LTochinowaka
LSasshuunada
WTagaryuu
LKirishima
LMaenoshin
WItai
LDaitetsu
WTamaryuu
WTouryuu
WJingaku
LAsashio

8W 7L
 

Maegashira
7

Daitetsu
 

LDewanohana
LTamaryuu
WTouryuu
LKirishima
WKurama
LTochitsurugi
LKirinishiki
WKoubouyama
WJingaku
LOozutu
WDaijuyama
LOonishiki
WItai
LSasshuunada
LTerao

6W 9L
 

Maegashira
8

Kirinishiki
 

LKinoarashi
LKurama
WKirinji
LTochitsurugi
WOozutu
LOonishiki
WDaitetsu
WJingaku
LTakanofuji
WSasshuunada
LMaenoshin
WDewanohana
WSadanoumi
WKirishima
LMasurao

8W 7L
 

Maegashira
9

Touryuu
 

LTagaryuu
WKinoarashi
LDaitetsu
LTamaryuu
WKoubouyama
WTakanofuji
WOonishiki
LDewanohana
WTochitsurugi
LKirishima
LSasshuunada
WJingaku
LDaijuyama
WKotogaume
LHananoumi

7W 8L
 

Maegashira
10

Itai
 

WTamaryuu
WTochitsukasa
WTochinowaka
LRyougoku
WDewanohana
WKotogaume
LTakanofuji
LTochitsurugi
WKinoarashi
LDaijuyama
WOonishiki
WMaenoshin
LDaitetsu
LKurama
LKonishiki

8W 7L
 

Maegashira
11

Sasshuunada
 

WKotogaume
LRyougoku
LTakanofuji
WKinoarashi
LTamaryuu
WDaijuyama
LTochitsukasa
LOonishiki
WDewanohana
LKirinishiki
WTouryuu
WTagaryuu
LMaenoshin
WDaitetsu
WTochitsurugi

8W 7L
 

Maegashira
12

Kirishima
 

LOonishiki
LDewanohana
LRyougoku
WDaitetsu
WTakanofuji
LTochitsukasa
WTakamisugi
WDaijuyama
WTagaryuu
WTouryuu
LTamaryuu
WKotogaume
LKinoarashi
LKirinishiki
WKirinji

8W 7L
 

Maegashira
13

Tochitsurugi
 

LKurama
LTakamisugi
WTamaryuu
WKirinishiki
WKotoinazuma
WDaitetsu
LMaenoshin
WItai
LTouryuu
LDewanohana
LKotogaume
WKinoarashi
LWakasegawa
LOonishiki
LSasshuunada

6W 9L
 

Oonokuni(1)
Masurao(2)
Konishiki(5)
Asahifuji(3)
Kaneshiro(Tochihikari), Shishihou(Mitsuruyama)